Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 27.01.2012
Toimiku viit: 1-2/12-36
Pealkiri: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise kohta COM(2012) 9, COM(2012) 10, COM(2012) 11, COM(2012) 12
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: andmekaitse, isikuandmed, eraelu puutumatuse kaitse, ELi politseikoostöö, ELi õigusalane koostöö kriminaalasjades, teabe avalikustamine, kuritegevuse ärahoidmine, kuritegevusevastane võitlus
Aastaarv: 2012
Tähis: COM(2012) 10, ST 14939/12
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 27.01.2012
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) COM(2012) 11, KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsuse (kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta) artikli 29 lõike 2 alusel COM(2012) 12, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Eraelu puutumatuse kaitsmine ühendatud maailmas Euroopa isikuandmete kaitse raamistik 21. sajandil, COM(2012) 9, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise kohta) vastuvõtmisega ja nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK kehtetuks tunnistamisega COM(2016) 213, Eesti seisukohad justiits- ja siseküsimuste nõukogu 29. ja 30. jaanuari 2015. a mitteametlikul kohtumisel, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3298. istung (justiits- ja siseküsimused) 3.-4. märts 2014, Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite 17. ja 18. jaanuari 2013. a mitteametlikul kohtumisel, Euroopa Liidu Nõukogu 3415. istung 8. - 9. oktoober 2015, EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK; 5418/1; 11965/16; 11964/16, Kutse kohtumisele ELi andmekaitsedirektiivi muutmine, 24. ja 25. oktoobril 2013. a toimuv Euroopa Ülemkogu - ELAK 21.10.2013, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3354. istung (justiits- ja siseküsimused) 4. ja 5. detsember 2014, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3207. istung (justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: neljapäev, 6. detsember (kl 10.00), ja reede, 7. detsember (kl 10.00) 2012, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3319. istung (Justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: 5. ja 6. juuni 2014
Seotud dokumendid: ELAKile arvamuse andmine isikuandmete kaitset puudutavate Euroopa Komisjoni algatuste kohta, Kutse kohtumisele andmekaitsedirektiivi muutmiseks
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise kohta COM(2012) 10 EL dokument 27.01.2012
Eesti seisukohad isikuandmete kaitset puudutavate Euroopa Komisjoni algatuste suhtes COM(2012) 9, COM(2012) 10, COM(2012) 11, COM(2012) 12 EL dokument 29.03.2012
Põhiseaduskomisjoni arvamus Valdkondliku komisjoni arvamus 10.04.2012
ELAKi seisukoht andmekaitsepaketi kohta COM(2012) 10, COM(2012) 11 Kiri 03.05.2012
Arvamus - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such data Doc. 5833/12 DATAPROTECT 6 JAI 41 DAPIX 9 FREMP 8 COMIX 59 CODEC 217 [COM(2012) 10 final] Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) Doc. 5853/12 DATAPROTECT 9 JAI 44 MI 58 DRS 9 DAPIX 12 FREMP 7 COMIX 61 CODEC 219 [COM(2012) 11 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality COM(2012) 9, COM(2012) 10, COM(2012) 11 EL dokument 16.10.2012
Vastus riikide parlamentid arvamustele COM(2012)10,COM(2012)11; C(2012)9642; Kiri 17.12.2012
Tagasiside