Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 26.11.2012
Toimiku viit: 1-2/12-595
Pealkiri: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3208. istung (siseturg, tööstus, teadusuuringud) esmaspäeval 10. detsembril ja teisipäeval 11. detsembril 2012
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: uurimis- ja arendustegevus, innovatsioon, tuumaalane uurimistöö, teaduskoostöö, ELi programm, ELi teaduspoliitika
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 5473/12
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 26.11.2012
Valdkond: Konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)
Seotud toimikud: Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas kohaldatava tõlkekorralduse osas, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist (tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määrus), KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Vajalike kontaktide loomine ELi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahel COM(2012) 671, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv) {SEK(2011) 1408 lõplik} {SEK(2011) 1409 lõplik}, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kontsessioonilepingute sõlmimise kohta COM(2011) 897, Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Euroopa Liidu tollialane tegevusprogramm ajavahemikuks 2014– 2020 („Customs 2020”) ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 624/2007/EÜ COM(2012) 464, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) strateegilise innovatsioonikava kohta: EIT panus uuenduslikumasse Euroopasse (EMPs kohaldatav tekst) COM(2011) 822, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELis tehtava rahvusvahelise teadus- ja innovatsioonikoostöö parandamine ja keskendamine: strateegiline lähenemisviis COM(2012) 497, SWD(2012) 258, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa teadusruumi partnerluse tugevdamine tipptaseme ja kasvu saavutamiseks COM(2012) 392, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste hankeid, COM(2011) 895, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik COM(2012) 64, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV riigihangete kohta COM(2011) 896, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Tugevam Euroopa tööstus majanduse kasvuks ja taastumiseks COM(2012) 582, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS 2014.–2020. aasta tarbijakaitseprogrammi kohta, KOMISJONI TEATIS 2013. aasta majanduskasvu analüüs COM(2012) 750, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2014–2018) kohta, millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” COM(2011) 812, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE CARS 2020: Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse tegevuskava COM(2012) 636, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust [...] siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta, Euroopa Liidu eelnõude pakett, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020. COM(2011) 812, COM(2011) 811, COM(2011) 809, COM(2011) 810, COM(2011) 808, COM(2011) 822, COM(2011) 817
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3208. istung (siseturg, tööstus, teadusuuringud) esmaspäeval 10. detsembril ja teisipäeval 11. detsembril 2012 EL dokument 26.11.2012
Eesti seisukohad Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 10. ja 11. detsembri 2012. a istungil EL dokument 06.12.2012
PROTOKOLLI KAVANDI ADDENDUM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3208. ISTUNG (KONKURENTSIVÕIME (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos) 10. ja 11. detsembril 2012 Brüsselis EL dokument 06.05.2013
Tagasiside