Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kuupäev: 15.05.2012
Toimiku viit: 1-2/12-206
Pealkiri: 3168. istung (üldasjad) 29. mai 2012 (10.00) Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: ühenduse eelarve, ELi rahaliste vahendite jaotus, ühine põllumajanduspoliitika, Horvaatia, ühinemiskriteeriumid, Euroopa Ülemkogu
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 2974/12
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 15.05.2012
Valdkond: Üldasjad
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006, Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Seirearuanne Horvaatia ühinemisettevalmistuste kohta COM(2012) 186, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006, Ülevaade Euroopa Ülemkogu 28. ja 29. juuni 2012. a kohtumisest, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006, Eelnõu Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve – II osa: poliitikavaldkonnad {SEK(2011) 867 lõplik} {SEK(2011) 868 lõplik}
Dokumendi pealkiri Liik Lisamise aeg
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3168. istung (Üldasjad) Kuupäev: teisipäev, 29. mai 2012 (10.00) EL dokument 15.05.2012
Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 29. mai 2012. a istungil EL dokument 25.05.2012
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 29. mai 2012. a istungist EL dokument 07.06.2012
Tagasiside