Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
15.05.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Turism ja transport 2020. aastal ja pärast seda COM(2020) 550 EL dokument
14.05.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisministrite 15. mai 2020. a mitteametlikul videokonverentsil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument
14.05.2020 Letter - COM(2020) 197 EL dokument
13.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Tsiviillennunduse Organisatsioonis (ICAO) võetav seisukoht vabatahtlikust osalemisest teatamise kohta rahvusvahelise lennunduse süsinikdioksiidiheite kompenseerimise ja vähendamise süsteemis (CORSIA) alates 1. jaanuarist 2021 ning lennukikäitajate kompenseerimisnõuete arvutamiseks ajavahemikul 2021–2023 valitud võimaluse kohta- COM(2020) 194 EL dokument
12.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Côte d'Ivoire’i ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitees seoses vahekohtunike nimekirja vastuvõtmisega - COM(2020) 193 EL dokument
12.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Côte d’Ivoire’i ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitees seoses vaidluste lahendamise menetluste ja vahekohtunike käitumisjuhendi vastuvõtmisega - COM(2020) 192 EL dokument
11.05.2020 Letter - COM(2020) 177 EL dokument
11.05.2020 Letter - COM(2020) 198 EL dokument
11.05.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiivi 2012/29/EL (millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK) rakendamise kohta - COM(2020) 188 EL dokument
11.05.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/99/EL (Euroopa lähenemiskeelu kohta) rakendamise kohta - COM(2020) 187 EL dokument
11.05.2020 Letter / COM(2020) 201 EL dokument
11.05.2020 Letter / COM(2020) 179 EL dokument
11.05.2020 Letter / COM(2020) 176 EL dokument
11.05.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta direktiiviga 2013/55/EL (millega muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust (EL) nr 1024/2012 siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)) kehtestatud teatavate uute elementide rakendamise kohta SWD(2020) 79; COM(2020) 191 EL dokument
11.05.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Teine hinnang mittehädavajaliku ELi reisimise ajutise piirangu kohaldamisele COM(2020) 222 EL dokument
11.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2454 seoses kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu COM(2020) 201 EL dokument
11.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/2026 seoses kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu COM(2020) 199 EL dokument
11.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse direktiive (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu COM(2020) 198 EL dokument
11.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL, et tegeleda kiireloomulise vajadusega lükata COVID-19 pandeemia tõttu edasi teatavad maksustamisalase teabe esitamise ja vahetamise tähtajad - COM(2020) 197 EL dokument
08.05.2020 Letter/COM(2020) 186 EL dokument
08.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud majanduspartnerluslepingu alusel moodustatud CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomitees seoses teenuste erikomitee moodustamisega COM(2020) 185 EL dokument
08.05.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Portugese Parliament Subject: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the establishment of a European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak [7161/20 - COM(2020)139 EL dokument
07.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsiooni raames seoses Makaroneesia lisamisega Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsiooniga hõlmatud merepiirkonda COM(2020) 182 EL dokument
07.05.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega antakse Soomele luba kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 COM(2020) 181 EL dokument
07.05.2020 Letter/COM(2020) 178 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь