Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
19.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, määruse (EL) nr 912/2014 (rahalise vastutuse kohta investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamisel rahvusvaheliste lepingute kohaselt, mille osaline on Euroopa Liit) toimimise kohta - COM(2019) 597 EL dokument
19.11.2019 Parandus - COM(2019) 553 EL dokument
18.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine COM(2019) 596 EL dokument
18.11.2019 Letter / COM(2019) 581 EL dokument
18.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE riikide ja Euroopa Ravimiameti kogemuste kohta seoses täiendava järelevalve alla kuuluvate inimtervishoius kasutatavate ravimite nimekirjaga - COM(2019) 591 EL dokument
18.11.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energia) 2., 3. ja 4. detsember 2019 EL dokument
18.11.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 2. ja 3. detsember 2019 EL dokument
15.11.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepingu muutmiseks - COM(2019) 595 EL dokument
15.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokolli, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, teiselt poolt Islandi ning kolmandalt poolt Norra Kuningriigi vahelist, 16. ja 21. juunil 2011 alla kirjutatud kõrvallepingut (ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, kolmandalt poolt Islandi ning neljandalt poolt Norra Kuningriigi vahelise lennutranspordilepingu kohaldamise kohta), et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta COM(2019) 590 EL dokument
14.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokollile, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, teiselt poolt Islandi ning kolmandalt poolt Norra Kuningriigi vahelist, 16. ja 21. juunil 2011 alla kirjutatud kõrvallepingut (ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, kolmandalt poolt Islandi ning neljandalt poolt Norra Kuningriigi vahelise lennutranspordilepingu kohaldamise kohta), et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel allakirjutamise kohta - COM(2019) 589 EL dokument
14.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokollile, millega muudetakse Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelist lennutranspordilepingut (millele kirjutati alla 25. ja 30. aprillil 2007 ja mida on muudetud Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise, 25. ja 30. aprillil 2007 alla kirjutatud lennutranspordilepingu muutmise protokolliga, millele Ameerika Ühendriigid ning Euroopa Liit ja selle liikmesriigid kirjutasid alla 24. juunil 2010), et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel allakirjutamise kohta - COM(2019) 584 EL dokument
14.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokolli (millega muudetakse Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelist lennutranspordilepingut, millele kirjutati alla 25. ja 30. aprillil 2007 ja mida on muudetud Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise, 25. ja 30. aprillil 2007 alla kirjutatud lennutranspordilepingu muutmise protokolliga, millele Ameerika Ühendriigid ning Euroopa Liit ja selle liikmesriigid kirjutasid alla 24. juunil 2010, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta - COM(2019) 585 EL dokument
14.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu alusel loodud ühiskomitees - COM(2019) 587 EL dokument
14.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokollile (millega muudetakse ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, kolmandalt poolt Islandi ning neljandalt poolt Norra Kuningriigi vahelist, 16. ja 21. juunil 2011 alla kirjutatud lennutranspordilepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel alla kirjutamise kohta - COM(2019) 586 EL dokument
14.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokolli (millega muudetakse ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, kolmandalt poolt Islandi ning neljandalt poolt Norra Kuningriigi vahelist, 16. ja 21. juunil 2011 alla kirjutatud lennutranspordilepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta - COM(2019) 588 EL dokument
14.11.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 18. novembri 2019. a istungil EL dokument
14.11.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (eelarve ECOFIN) 15. novembri 2019. a istungil EL dokument
13.11.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud)) 28. ja 29. november 2019 EL dokument
13.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Hispaanial ja Prantsusmaal kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 5 - COM(2019) 583 EL dokument
12.11.2019 Letter / COM(2019) 580 EL dokument
11.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse otsust 2007/884/EÜ, millega lubatakse Ühendkuningriigil jätkata meetme kohaldamist, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 169 - COM(2019) 547 EL dokument
11.11.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 5 ELi institutsioonide halduassigneeringute kohandamine kooskõlas uusima saada oleva teabega ja tulu ajakohastamine (omavahendid)- COM(2019) 594 EL dokument
08.11.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad/arengupoliitika) 25. november 2019 EL dokument
07.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2014.–2020. aasta tarbijakaitseprogrammi vahehindamise kohta - SWD(2019) 382, COM(2019) 490 EL dokument
07.11.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 11. novembri 2019. a kohtumisel ning informatsioon ja Eesti seisukoht Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь