Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
16.09.2019 Letter / COM(2019) 461 EL dokument
16.09.2019 Letter - COM(2019) 461 EL dokument
16.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Minamata elavhõbedakonventsiooni osaliste konverentsi kolmandal istungil seoses kavatsusega võtta vastu otsus, millega kehtestatakse konventsiooni artikli 11 lõike 2 kohaselt elavhõbedajäätmete künnisväärtused COM(2019) 413 EL dokument
16.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Minamata elavhõbedakonventsiooni osaliste konverentsi kolmandal istungil seoses kavatsusega võtta vastu otsus, milles käsitletakse hambaamalgaami järkjärgulist kasutuselt kõrvaldamist ja konventsiooni A lisa muutmist. - COM(2019) 414 EL dokument
16.09.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevuse kohta 2017. ja 2018. aastal - COM(2019) 415 EL dokument
16.09.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise lepingu üle, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelist Cabo Verde Vabariigi ja Euroopa Liidu kodanikele lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingut COM(2019) 417 EL dokument
13.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõukogus seoses rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 9. lisa („Protseduuride lihtsustamine“) 9. peatüki läbivaatamisega broneeringuinfo standardite ja soovituslike tavade osas - COM(2019) 416 EL dokument
13.09.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2019. aasta kliimatippkohtumise kohta, mille korraldab ÜRO peasekretär New Yorgis - COM(2019) 412 EL dokument
12.09.2019 Eesti seisukohad kalandus- ja vesiviljelussektori suhtes kohaldatavate riigiabivahendite läbivaatamist käsitleva Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta EL dokument
12.09.2019 Eesti seisukohad Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituuti käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ja otsuse eelnõude kohta COM(2019) 330; COM(2019) 331 EL dokument
12.09.2019 Letter - COM(2019) 620 EL dokument
12.09.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 26. ja 27. september 2019 EL dokument
11.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Maailma Kaubandusorganisatsiooni peanõukogus Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses sellise otsuse vastuvõtmisega, millega pikendatakse WTO erandit, mis võimaldab arenguriikidest WTO liikmetel kohaldada vähim arenenud riikide suhtes tariifset sooduskohtlemist COM(2019) 410 EL dokument
11.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Maailma Kaubandusorganisatsiooni peanõukogus seoses sellise otsuse vastuvõtmisega, millega pikendatakse WTO erandit, mis lubab Ameerika Ühendriikidel kohaldada USA Kariibi mere piirkonna majanduse taastamise seaduse (CBERA) alusel tariifset sooduskohtlemist COM(2019) 409 EL dokument
11.09.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS millega muudetakse otsust nr 573/2014/EL avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta SWD(2019) 319, SWD(2019) 1350, COM(2019) 620 EL dokument
10.09.2019 Letter / COM(2019) 411 EL dokument
10.09.2019 Letter / COM(2019) 399 EL dokument
10.09.2019 Letter / COM(2019) 397 EL dokument
10.09.2019 Letter / COM(2019) 396 EL dokument
10.09.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 24. september 2019 EL dokument
10.09.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise lepingu (milles käsitletakse Seišellide lipu all sõitvate kalalaevade juurdepääsu Mayotte’i vetele) sõlmimise üle - COM(2019) 407 EL dokument
06.09.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne romade integreerimise riiklike strateegiate rakendamise kohta – 2019 SWD(2019) 320; COM(2019) 406 EL dokument
06.09.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb 2020. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmeid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega COM(2019) 461 EL dokument
06.09.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile SWD(2019) 324; COM(2019) 411 EL dokument
05.09.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE Viimased ettevalmistused Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumiseks 1. novembril 2019- COM(2019) 394 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь