Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
21.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. aasta määrusega (EL) 2015/1017 (mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi, Euroopa investeerimisnõustamise keskust ja Euroopa investeerimisprojektide portaali ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 – Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond) (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2017. aasta määrusega (EL) 2017/2396, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2019) 485 EL dokument
21.10.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (haridus, noored, kultuur ja sport) 08. november 2019 EL dokument
21.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Senegali Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel allkirjastamist ja selle ajutist kohaldamist COM(2019) 475 EL dokument
21.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse kalapüügivõimaluste jaotamist vastavalt Senegali Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokollile COM(2019) 474 EL dokument
21.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Senegali Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel sõlmimist COM(2019) 473 EL dokument
21.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust (EL) 2019/274 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel allkirjastamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2019) 880 EL dokument
18.10.2019 Ettepanek - COM(2019) 496 EL dokument
17.10.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Eduaruanne Euroopa rände tegevuskava rakendamise kohta COM(2019) 481 EL dokument
17.10.2019 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi toimivust EL dokument
17.10.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 24. oktoobri 2019. a istungil EL dokument
16.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse otsust 2007/441/EÜ, millega lubatakse Itaalia Vabariigil kohaldada meetmeid, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artikli 26 lõike 1 punktist a ja artiklist 168 EL dokument
15.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE volituste delegeerimise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 376/2014 (mis käsitleb tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamist ning juhtumite analüüsi ja järelmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 996/2010 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/42/EÜ ja komisjoni määrused (EÜ) nr 1321/2007 ja (EÜ) nr 1330/2007) alusel - COM(2019) 465 EL dokument
15.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Eurocontroli laiendatud komisjonis Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta marsruudi navigatsioonitasude kulubaasi kehtestamise ja ühikumäära arvutamise põhimõtete ning marsruudi navigatsioonitasude süsteemi tingimuste ja maksetingimuste kohaldamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2019) 466 EL dokument
15.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE kosmeetikatoodete valdkonnas tehtavaid loomkatseid asendavate alternatiivsete meetodite väljatöötamise, valideerimise ja õigusliku heakskiitmise kohta (2018) - COM(2019) 479 EL dokument
15.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaubavahetuse nõukogus kaubanduse lihtsustamise komitee töökorra kohta - COM(2019) 469 EL dokument
15.10.2019 Paranduskiri - COM(2019) 487 EL dokument
14.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS mis käsitleb rahvusvahelise Atlandi tuunikala kaitse konventsiooni muutmise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimist COM(2019) 472 EL dokument
14.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, mis käsitleb sellele liikmesriigile ette nähtud hüvitamismehhanismi, kelle liige on valitud Eurojusti presidendiks COM(2019) 471 EL dokument
14.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb rahvusvahelise Atlandi tuunikala kaitse konventsiooni muutmise protokolli Euroopa Liidu nimel allkirjastamist ja ajutist kohaldamist COM(2019) 470 EL dokument
14.10.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi vahehindamise kohta SWD(2019) 374; COM(2019) 468 EL dokument
14.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu alusel moodustatud ühiskomitees ning kaubanduse ja investeeringute allkomitees seoses ühiskomitee ning kaubanduse ja investeeringute allkomitee kodukorda käsitlevate otsuste vastuvõtmisega COM(2019) 462 EL dokument
14.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE vabakaubandusepingute rakendamise kohta 1. jaanuar 2018 - 31. detsember 2018 SWD(2019) 370; COM(2019) 455 EL dokument
14.10.2019 Ettepanek - COM(2019) 482 EL dokument
14.10.2019 Parandus - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Report on Competition Policy 2018 - SWD(2019) 297; COM(2019) 339 EL dokument
14.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni asjaomastes komiteedes võetavat seisukohta seoses ÜRO eeskirjade nr 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 ja 150 muudatusettepanekute, üldise tehnilise normi nr 2 muudatusettepaneku, ühisresolutsiooni MR.1 muudatusettepaneku, konsolideeritud resolutsioonide R.E.3 ja R.E.5 muudatusettepanekute ning ettepanekutega anda luba töötada välja üldise tehnilise normi nr 6 muudatus ja uus üldine tehniline norm elektriajamiga sõidukite võimsuse kindlaksmääramise (DEVP) kohta - COM(2019) 480 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь