Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число Sorteeriti Название Sorteeriti Тип Sorteeriti
27.01.2021 Letter / COM(2021) 28 EL dokument
27.01.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adequate minimum wages in the European Union [12477/20 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 - COM(2020) 682 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2020) 682 EL dokument
27.01.2021 Teatis - COVER NOTE From: The House of Representatives of Malta Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adequate minimum wages in the European Union [12477/20 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 - COM(2020) 682 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2020) 682 EL dokument
27.01.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Portugese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL introducing a screening of third country nationals at the external borders and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/817 [11224/20 - COM (2020) 612 EL dokument
26.01.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Senato della Republica Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adequate minimum wages in the European Union [12477/20 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 - COM(2020) 682 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2020) 682 EL dokument
26.01.2021 Parandus - ettepanek - COM(2021) 39 EL dokument
26.01.2021 Parandus - Paranduseelarve projekt - COM(2021) 30 EL dokument
26.01.2021 KOMISJONI OTSUS, 25.1.2021, assigneeringute mitteautomaatse ülekandmise kohta 2020. aasta eelarvest 2021. aasta eelarvesse - C(2021) 320 EL dokument
26.01.2021 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 389/2012 (milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas) elektrooniliste registrite sisu osas COM(2021) 28 EL dokument
26.01.2021 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud) - Vastu võetud nõukogu poolt 25. jaanuaril 2021 - 12262/1/20 EL dokument
25.01.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna töö alase Euroopa kokkuleppe (AETR) eksperdirühmas ja maanteetranspordi töörühmas COM(2021) 26 EL dokument
25.01.2021 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Mongoolia vahelise geograafilisi tähiseid käsitleva lepingu üle COM(2020) 697 EL dokument
25.01.2021 Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS, millega muudetakse nõukogu soovitust (EL) 2020/912 Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja sellise piirangu võimaliku kaotamise kohta COM(2021) 39 EL dokument
25.01.2021 Ettepanek - COM(2021) 38 EL dokument
25.01.2021 Ettepanek - COM(2021) 31 EL dokument
25.01.2021 Parandus töödokumendis - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Regulation (EU) No 347/2013 - SEC(2020) 431, SWD(2020) 346, SWD(2020) 347, COM(2020) 824 EL dokument
22.01.2021 Paranduseelarve projekt - COM(2021) 30 EL dokument
22.01.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo tollikonventsiooni halduskomitees seoses konventsiooni muutmise ettepanekuga - COM(2021) 24 EL dokument
22.01.2021 Muudetud ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2021) 13 EL dokument
21.01.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Madalmaadel kohaldada [elektrisõidukite laadimisjaamadele] tarnitava elektri suhtes vähendatud maksumäära kooskõlas direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 19 COM(2021) 23 EL dokument
21.01.2021 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi mitteõigeaegne ülevõtmine) EL dokument
20.01.2021 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Ühiste jõududega COVID-19 vastu COM(2021) 35 EL dokument
20.01.2021 Komisjoni teatis - COM(2021) 32 EL dokument
20.01.2021 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2014/41/EL, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega-COM(2021) 21 EL dokument
20.01.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2017/563, millega lubatakse Eesti Vabariigil kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 - COM(2021) 14 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь