Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
13.12.2019 Ettepanek - COM(2019) 631 EL dokument
13.12.2019 Aruanne - SWD(2019) 434; COM(2019) 629 EL dokument
13.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 1760/2000 (muudetud määrusega (EL) nr 653/2014) kohaste vabatahtlikku märgistamist käsitlevate sätete rakendamise ja nende mõju kohta - COM(2019) 625 EL dokument
12.12.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 16. ja 17. detsembri 2019. a istungil EL dokument
12.12.2019 Aruanne - COM(2019) 639 EL dokument
12.12.2019 Ettepanek - COM(2019) 624 EL dokument
12.12.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 654/2014, milles käsitletakse liidu õiguste kasutamist rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel COM(2019) 623 EL dokument
12.12.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (lasteporno vastase võitluse direktiiv) EL dokument
11.12.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa roheline kokkulepe - COM(2019) 640 EL dokument
06.12.2019 Eesti seisukoht Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (kontsessioonilepingute sõlmimise direktiiv, riigihangete direktiiv, vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid käsitlev direktiiv) EL dokument
05.12.2019 Eesti seisukoht Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 9. detsembri 2019. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument
04.12.2019 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Senate Subject: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision No 573/2014/EU on enhanced cooperation between Public Employment Services (PES) [12137/19 - COM(2019) 620 EL dokument
04.12.2019 Teade - NOTE From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 2012/2002 in order to provide financial assistance to Member States to cover serious financial burden inflicted on them following a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement [doc. 11919/19 - COM(2019) 399 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2019) 399 EL dokument
04.12.2019 Töödokument - SWD(2019) 431 EL dokument
04.12.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (keskkond) 19. detsember 2019 EL dokument
03.12.2019 Töödokument - SWD(2019) 429 EL dokument
02.12.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1936/2001, (EL) 2017/2107 ja (EL) 2019/833 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2016/1627 COM(2019) 619 EL dokument
02.12.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust 2013/677/EL, mille kohaselt lubatakse Luksemburgil kehtestada erimeede, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 285 COM(2019) 618 EL dokument
02.12.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavate paranduskoefitsientide 2019. aasta ajakohastamisest eelarvele tulenevat mõju käsitlev teave COM(2019) 617 EL dokument
02.12.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega ajakohastatakse läbirääkimisjuhiseid läbirääkimiste pidamiseks majanduspartnerluslepingute sõlmimiseks Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide ja piirkondadega COM(2019) 608 EL dokument
29.11.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 16. ja 17. detsember 2019 EL dokument
29.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE rändlusturu läbivaatamise kohta- SWD(2019) 416, COM(2019) 616 EL dokument
29.11.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi, et muuta bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (Interbusi kokkulepe) protokolli, mis käsitleb bussidega toimuvat rahvusvahelist sõitjate liinivedu ja eriotstarbelist liinivedu ning bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (Interbusi kokkulepe) muutmise protokolli, millega laiendatakse kokkuleppega ühinemise võimalust Maroko Kuningriigile - COM(2019) 622 EL dokument
29.11.2019 Parandus - KOMISJONI TEATIS Tõhustatud järelevalve – Kreeka, november 2019 SWD(2019) 930, COM(2019) 930 EL dokument
29.11.2019 Parandus -KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA EUROOPA KESKPANGALE 2020. aasta eelarvekavade kohta: üldhinnang- COM(2019) 900 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь