Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
21.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, mille kohaselt lubatakse Ungaril kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 168a COM(2018) 599
21.08.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrusega (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) komisjonile delegeeritud volituste rakendamise kohta COM(2018) 596
21.08.2018 KOMISJONI ARUANNE Euroopa Liidus avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsesside ohutust käsitlev 2016. aasta aruanne COM(2018) 595
21.08.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Madalamaade taotlus – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) COM(2018) 548
17.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) lisades ja ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveeteedel vedamise Euroopa kokkuleppele (ADN) lisatud eeskirjades tehtavate muudatustega, mille on vastu võtnud ohtlike kaupade veo küsimuste töörühm ja ADNi halduskomitee COM(2018) 598
17.08.2018 KOMISJONI ARUANNE KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA REGIOONIDE KOMITEELE, milles käsitletakse määruse (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta (mida on muudetud määrusega (EL) nr 1302/2013, et selgitada, lihtsustada ja parandada nende rühmituste asutamist ja toimimist) kohaldamist SWD(2018) 395; COM(2018) 597
16.08.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat käsitleva määruse (EÜ) nr 862/2007 rakendamise kohtaKOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat käsitleva määruse (EÜ) nr 862/2007 rakendamise kohta COM(2018) 594
14.08.2018 KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 14.8.2018, millega lubatakse teha erandeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 1307/2013 ja komisjoni delegeeritud määrusest (EL) nr 639/2014 Taanis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Portugalis, Soomes ja Rootsis 2018. taotlusaastaks taotletava keskkonnasäästlikumaks muutmise toetuse teatavate tingimuste rakendamisel (Ainult eesti-, leedu-, läti-, poola-, portugali-, rootsi-, soome- ja taanikeelne tekst on autentsed) C(2018) 5458
13.08.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu alusel loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee töökorda ning allkomiteede ja töörühmade pädevustingimusi käsitlevate ühiskomitee otsuste vastuvõtmisega JOIN(2018) 25
13.08.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE programmi „Perikles 2020“ (euro kaitsmiseks võltsimise eest) rakendamise ja tulemuste kohta 2017. aastal COM(2018) 581
10.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu alusel loodud CETA kaubanduse ja säästva arengu komitees seoses lepingu 23. ja 24. peatüki alusel eksperdikomisjoni liikme ülesandeid täita soovivate isikute nimekirjade kehtestamisega COM(2018) 580
10.08.2018 Eesti liitumine Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõttega
09.08.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb suveaja korda
08.08.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi 2014/40/EL (tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2018) 579
08.08.2018 KOMISJONI ARUANNE lepinguliste töötajate kasutamise kohta 2016. aastal COM(2018) 578
08.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel 20. mai 1987. aasta kaubavahetuse formaalsuste lihtsustamise konventsiooniga loodud ELi-CTC ühiskomitees ja 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga loodud ELi-CTC ühiskomitees seoses Ühendkuningriigi kutsumisega ühinema kõnealuste konventsioonidega COM(2018) 576
07.08.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja kontrollimeetmed ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2115/2005 ja (EÜ) nr 1386/2007 COM(2018) 577
07.08.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse järelmeetmete kohta (kokkuvõte) COM(2018) 545
06.08.2018 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Euroopa Liidu osalemine alalise vaatlejana Vaikse ookeani ühenduses COM(2018) 575
06.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Aafrika vahel sõlmitud vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitees Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisega seoses COM(2018) 574
06.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Côte d'Ivoire’i ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitees Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisega seoses COM(2018) 573
06.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS millega kehtestatakse Euroopa Liidu seisukoht ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitees Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisega seoses vastuvõetava otsuse kohta COM(2018) 571
06.08.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määruse (EL) nr 517/2014 (fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2018) 569
06.08.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2017. aasta aruanne ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva algatuse rakendamise kohta COM(2018) 572
03.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel riiklikult toetatavate ekspordikrediitide kokkuleppe osaliste kohtumisel COM(2018) 565

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь