Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
14.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega allkirjastatakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheline protokoll, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta COM(2018) 831 EL dokument
14.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel sõlmitakse protokoll, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta COM(2018) 828 EL dokument
14.12.2018 Otsus - C(2018) 8536 EL dokument
14.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Jaapani majanduspartnerluslepingu kohaselt loodud veinide töörühmas seoses Jaapani veinitoodete Euroopa Liitu importimise sertifikaadi vormi ja isesertifitseerimise rakendamise korraga - COM(2018) 837 EL dokument
14.12.2018 Aruanne - COM(2018) 830 EL dokument
14.12.2018 Aruanne - COM(2018)829 EL dokument
14.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega allkirjastatakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu, Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vaheline protokoll, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme - COM(2018) 827 EL dokument
13.12.2018 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Kestlik biomajandus Euroopas: majanduse, ühiskonna ja keskkonna vaheliste sidemete tugevdamine“ kohta COM(2018) 673 EL dokument
13.12.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformipaketi kohta aastateks 2021-2027 COM (2018) 392, COM (2018) 393, COM (2018) 394 EL dokument
13.12.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend, eelnõu kohta EL dokument
13.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega Euroopa Liidu, Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitakse protokoll, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme COM(2018) 826 EL dokument
13.12.2018 Letter - COM(2018) 812; COM(2018) 813 EL dokument
13.12.2018 Teave - CM 5751/18 EL dokument
13.12.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Council Joint Action n°98/700/JHA, Regulation (EU) n° 1052/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) n° 2016/1624 of the European Parliament and of the Council - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 [12143/18 - COM(2018) 631 final] Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 -COM(2018) 631 EL dokument
12.12.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Council Joint Action n°98/700/JHA, Regulation (EU) n° 1052/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) n° 2016/1624 of the European Parliament and of the Council - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 [12143/18 - COM(2018) 631 final] Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 631 EL dokument
12.12.2018 KOMISJONI TEATIS, mis käsitleb suuniseid riiklikele reguleerivatele asutustele postipakkide piiriüleste tariifide läbipaistvuse ja hindamise kohta vastavalt määrusele (EL) 2018/644 ja komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2018/1263 COM(2018) 838 EL dokument
12.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva lepingu artikli 41 lõike 1 kohaselt moodustatud ühiskomitees COM(2018) 832 EL dokument
12.12.2018 Aruanne - COM(2018) 822 EL dokument
12.12.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Liidu kolmanda tervisevaldkonna tegevusprogrammi rakendamine 2015. aastal SWD(2018) 489; COM(2018) 818 EL dokument
12.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu […] COM(2018) 813 EL dokument
12.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ makseteenuse pakkujatele teatavate nõuete kehtestamise osas COM(2018) 813; SEC(2018) 495; SWD(2018) 487; SWD(2018) 488; COM(2018) 812 EL dokument
12.12.2018 Teatis COM(2018) 845 EL dokument
12.12.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Lõpparuanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta otsuse nr 562/2014/EL (Euroopa Liidu osalemise kohta Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamises) artiklile 4 COM(2018) 815 EL dokument
12.12.2018 Letter COM(2018) 819 EL dokument
11.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 282/2011 seoses kauba tarnimise või teenuste osutamisega, mis tehakse võimalikuks elektrooniliste liideste abil, ja erikordadega, mida kohaldatakse maksukohustuslaste suhtes, kes osutavad teenuseid mittemaksukohustuslastele, tegelevad kaupade kaugmüügiga ja teevad teatavaid omamaiseid tarneid COM(2018) 821 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь