Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
15.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2018. aasta konkurentsipoliitika aruanne SWD(2019) 297; COM(2019) 339 EL dokument
15.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes [RescUE] COM(2019) 337 EL dokument
15.07.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE ülemeremaadele ja -territooriumidele 11. Euroopa Arengufondi raames antud rahalise abi rakendamise kohta COM(2019) 336 EL dokument
12.07.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE, milles hinnatakse piimatootjate poolt turustusaastate 1995/1996–2001/2002 eest tasumisele kuuluva lisamaksu sissenõudmisel tehtud edusamme, millest Itaalia on teatanud komisjonile ja nõukogule (vastavalt nõukogu otsuse 2003/530/EÜ artiklile 3) COM(2019) 335 EL dokument
12.07.2019 Letter / COM(2019) 331 EL dokument
12.07.2019 Letter / COM(2019) 330 EL dokument
11.07.2019 KOMISJONI ARUANNE 2018. AASTA ARUANNE SUBSIDIAARSUSE JA PROPORTSIONAALSUSE PÕHIMÕTTE KOHALDAMISE KOHTA NING SUHETE KOHTA LIIKMESRIIKIDE PARLAMENTIDEGA COM(2019) 333 EL dokument
11.07.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kohta (uuesti sõnastatud) SEC(2019) 275; SWD(2019) 330; SWD(2019) 331; COM(2019) 331 EL dokument
11.07.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2021.–2027. aasta strateegilist innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine SEC(2019) 275; SWD(2019) 330; SWD(2019) 331; COM(2019) 330 EL dokument
11.07.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 15. juuli 2019. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument
11.07.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus/eelarve) 24. juuli 2019 jääb ära EL dokument
10.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Kesk-Atlandi idaosa kalastuskomitees COM(2019) 327 EL dokument
10.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Kesk-Atlandi lääneosa kalanduskomisjonis COM(2019) 284 EL dokument
09.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/62/EL (milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK) kohaldamise kohta COM(2019) 311 EL dokument
09.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel kirjaliku menetlusega, mille algatab Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) tehniliste ekspertide komitee, et võtta vastu ühtsete tehniliste eeskirjade NVRi ja UTP TAFi muudatused COM(2019) 298 EL dokument
08.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse liidu nimel võetavat seisukohta, mis võetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppega moodustatud ühises põllumajanduskomitees seoses kõnealuse kokkuleppe 1. ja 2. lisa muutmisega COM(2019) 326 EL dokument
08.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2018. aastal kolmandatele riikidele antud makromajandusliku finantsabi rakendamise kohta SWD(2019) 292; COM(2019) 324 EL dokument
08.07.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus/eelarve) 24. juuli 2019 EL dokument
05.07.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE Viieteistkümnes aruanne nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 866/2004 rakendamise ja selle kohaldamisest tuleneva olukorra kohta ajavahemikul 1. jaanuarist 31. detsembrini 2018 SWD(2019) 290; COM(2019) 323 EL dokument
05.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Kolmeteistkümnes aastaaruanne (2018) ühenduse abi kasutamise kohta nõukogu 27. veebruari 2006. aasta määruse (EÜ) nr 389/2006 (millega luuakse rahalise toetuse programm Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks) alusel COM(2019) 322 EL dokument
05.07.2019 Euroopa Liidu üldeelarve PROJEKT 2020. eelarveaastaks - Üldine sissejuhatus - Tulude koondarvestus - Tulude ja kulude eelarvestus jagude kaupa COM(2019) 400 EL dokument
05.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks liidu nimel võetav seisukoht seoses ettepanekute esitamisega metsloomade rändliikide kaitse konventsiooni liidete muutmiseks konventsiooniosaliste konverentsi 13. istungil COM(2019) 321 EL dokument
05.07.2019 Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta EL dokument
04.07.2019 Eesti seisukohad avalikule konsultatsioonile põllumajandus- ja metsandussektori ning maapiirkondade riigiabi eeskirjade muutmise kohta EL dokument
04.07.2019 Eesti seisukohad energiaharta lepingu ajakohastamise läbirääkimiste kohta COM(2019) 231 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь