Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
22.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Côte d’Ivoire’i ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitees seoses mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö meetodeid käsitleva 1. protokolli vastuvõtmisega COM(2019) 148 EL dokument
21.03.2019 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of aviation safety with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and the Northern Ireland from the Union [doc. 15795/18 - COM(2018) 894 EL dokument
21.03.2019 Komisjoni teatis - SWD(2019) 140; COM(2019) 145 EL dokument
21.03.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Vahearuanne nõukogu otsuse (millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised) rakendamise kohta vastavalt kõnealuse otsuse artiklile 5b COM(2019) 147 EL dokument
21.03.2019 Ettepanek - COM(2019) 146 EL dokument
21.03.2019 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union [doc. 15843/18 - COM(2018) 895 EL dokument
19.03.2019 NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Report to the European Parliament and national Parliaments on the proceedings of the Standing Committee on operational cooperation on internal security (COSI) for the period July 2017 - December 2018 EL dokument
18.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS milles käsitletakse 10. Euroopa Arengufondi projektidest vabanevate rahaliste vahendite eraldamist Aafrika rahutagamisrahastu vahendite täiendamiseks - COM(2019) 139 EL dokument
18.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega Itaalial lubatakse kindlaksmääratud geograafilistes piirkondades kohaldada kütteks kasutatava gaasiõli ja veeldatud naftagaasi vähendatud maksumäärasid vastavalt direktiivi 2003/96/EÜ artiklile 19 - COM(2019) 138 EL dokument
15.03.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kapitaliturgude liit: edusammud kapitali ühtse turu loomisel tugevama majandus- ja rahaliidu hüvanguks- SWD(2019) 99, COM(2019) 136 EL dokument
15.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Jaapani majanduspartnerluslepingu alusel moodustatud ühiskomitees seoses ühiskomitee kodukorra, vahekohtu kodukorra, vahendusmenetluse korra ja vahekohtunike käitumisjuhendi vastuvõtmisega - COM(2019) 141 EL dokument
15.03.2019 ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Rahvusvahelise ookeanide majandamise parandamine – kahe aasta jooksul tehtud edusammud - SWD(2019) 104, JOIN(2019) 4 EL dokument
14.03.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Finantsinstrumentide turgude määruse (MiFIR) kohane erand Hiina Rahvavabariigi Keskpangale - COM(2019) 143 EL dokument
14.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimist - COM(2019) 137 EL dokument
14.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse kalapüügivõimaluste jaotamist vastavalt Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokollile (2019–2024) - COM(2019) 130 EL dokument
14.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta - COM(2019) 129 EL dokument
14.03.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (kutsekvalifikatsioonide tunnustamine)   EL dokument
14.03.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (Schengeni piirieeskirjad)   EL dokument
14.03.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse nr 2018/2340 kohta (energiatõhususe direktiiv) EL dokument
14.03.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu (artikkel 50) 19. märtsi 2019. a istungil Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kohta  EL dokument
14.03.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 18. märtsi 2019. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument
14.03.2019 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE ELi ja Hiina suhete strateegilised väljavaated-JOIN(2019) 5 EL dokument
13.03.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE asjaomaste toidu- ja söödakultuuride tootmise üleilmse laienemise kohta- COM(2019) 142 EL dokument
13.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni raames seoses Ühendkuningriigi taotlusega selle konventsiooniga ühinemiseks- COM(2019) 140 EL dokument
13.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli sõlmimist COM(2019) 135 EL dokument

Наверх

Опубликовано: 18.05.2015

Обратная связь