Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 05.06.2023
Ведущая комиссия: Õiguskomisjon
Представитель ведущей комиссии: Вилья Тоомаст
Ответственный служащий: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu eesmärk on võimaldada üleminekut digitaalsele asjaajamiskorrale (samuti kohtumenetlustele) ning laiendada vanglas kinni peetavate isikute võimalusi taasühiskonnastavateks tegevusteks: interneti kasutamise võimaluste laiendamine, mobiiltelefoni kasutamise võimaldamine avavangla kinnipeetavatele, samuti lühiajalise väljasõidu ajaks mobiiltelefoni kasutamise võimaldamine, lühiajaliste kokkusaamiste laiem võimaldamine, sh telesilla vahendusel. Selliseid õigusi ja kohustusi reguleerivad sätted on püsinud suuresti muutumatuna, kuid arvestades ühiskonna arengut, on otstarbekas liikuda vastavalt võimalustele üle digitaalsele asjaajamisele ka vanglas ning avardada kinnipeetavate võimalusi tehnoloogia kasutamiseks. Kõnesolevate digilahenduste kasutamise võimaldamiseks antakse vanglatele õigus käidelda vajalikus mahus (ja nende eelneval nõusolekul) kinnipeetavate isikuandmeid. Eelnõuga vähendatakse seaduses sätestatud maksimaalse kartserikaristuse pikkust, et viia VangS-i sätted kooskõlla rahvusvaheliste soovitustega, nähakse ette sissenõudmisele kuuluvate nõuete kinnipidamine vahistatu isikuarvele kantava raha arvelt ja muudetakse kriminaalhooldusaluse joobe tuvastamise dokument otsetäidetavaks, et vähendada tarbetut töökoormust. Kriminaalhooldusseaduse muudatused hõlbustavad ekspertiisikulude sissenõudmist kriminaalhooldusaluselt, kaotades vajaduse tarbetu tsiviilkohtumenetluse järele, milles üksnes kinnitatakse joobe tuvastamise dokumendi olemasolu ning kohustatakse isikut ekspertiisikulud hüvitama. Karistusseadustiku muudatus muudab karistatavaks kinnipidamiskohas aine ja eseme ebaseadusliku üleandmise katse. Täitemenetluse seaduse muudatus seondub rahaliste vahendite kinnipidamistega vahistatute isikuarvelt.

Tексты

227 SE Ход производства по проекту

05.06.2023
Инициирован
06.06.2023
Принят в производство
16.10.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 16.10.2023 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.11.2023 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Vilja Toomast
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 22.11.2023 17:00
13.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2023 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
16.01.2024
Komisjoni istung teisipäev, 16.01.2024 kell 14.30
13.02.2024
Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.02.2024 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 06.03.2024 14:00
20.02.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 20.02.2024 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
06.03.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.03.2024 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
07.03.2024
Направлен президенту республики
14.03.2024
Провозглашен
22.03.2024
Опубликован в Riigi Teataja
05.06.2023
Инициирован
06.06.2023
Принят в производство
16.10.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 16.10.2023 kell 11.15
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 08.11.2023 14:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии Vilja Toomast
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 22.11.2023 17:00
13.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2023 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
Lisad
Stenogramm
16.01.2024
Komisjoni istung teisipäev, 16.01.2024 kell 14.30
13.02.2024
Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2024 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 20.02.2024 10:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 06.03.2024 14:00
20.02.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 20.02.2024 10:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
06.03.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.03.2024 14:00
Постановление: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
07.03.2024
Направлен президенту республики
14.03.2024
Провозглашен
22.03.2024
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

 • Riigikogu liikme R. Solmani muudatusettepanekud vangistusseaduse, karistusseadustiku, kriminaalhooldusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) 227 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Мнения

Обратная связь
 

Распечатать

Линнар Лийвамяги

Образование

 • Образование
  Высшее образование (квалификация, соответствующая степени магистра)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Учебное заведение
  Tartu Riiklik Ülikool