Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Данные о проекте

Инициатор:
Инициирован: 16.05.2022
Ведущая комиссия: Riigikaitsekomisjon
Представитель ведущей комиссии: Лео Куннас
Ответственный служащий: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga korrastatakse kaitseväeteenistuse sätteid. Eelnõu muudatustega reformitakse kaitseväekohustuslaste ja kaitseväekohustust võtta soovivate inimeste terviseseisundi hindamist arstlikes komisjonides, sätestatakse väljaspool kaitseväeteenistust kaitseväelase vormiriietuse ja eraldusmärkide kasutamise üle täpsem järelevalve ja luuakse asendusteenistusele reservteenistus. Eelnõuga lõpetatakse arstlike komisjonide tegevus eraldi haldusorganitena ja senise kolmeliikmelise komisjoni asemel antakse kaitseväekohustuslaste ja kaitseväekohustust võtta soovivate isikute terviseseisundi hindamise õigus Kaitseressursside ameti (KRA) ja Kaitseväe poolt määratud arstidele. Eelnõu näeb ette, et hinnata terviseseisundi vastavust tervisenõuetele, saavad KRA ja Kaitseväe poolt määratud arstid vaikimisi juurdepääsu tervise infosüsteemis olevatele andmetele, kuid inimesele jääb võimalus soovi korral juurdepääsu keelata. Kaitseväelase vormiriietuse ja eraldusmärkide kandmise järelevalve tõhustamiseks täpsustatakse, et kaitseväeteenistusvälistel inimestel ei ole õigust kaitseväelase vormiriietust ja eraldusmärke kasutada, välja arvatud juhul kui see on õigusaktidega lubatud. Samuti keelatakse kaitseväelase vormiriietuse ja eraldusmärkide valmistamine ilma Kaitseväe loata. Eelnõuga laiendatakse asendusteenistuse kontseptsiooni ning muudetakse asendusteenistuse mõistet. Uues loodavas süsteemis jaguneb asendusteenistus kolmeks: esmane asendusteenistus, mida varasemalt mõisteti üldise asendusteenistusena; reservasendusteenistus ning erakorraline reservasendusteenistus. Asutustel tekib võimalus kutsuda pärast esmase asendusteenistuse läbimist isik uuesti reservasendusteenistusse asutuse või isiku väljaõppes osalemisele või erakorralisse reservasendusteenistusse, mis toimub eriolukorra, kõrgendatud kaitsevalmiduse, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal, kus asendusteenistuja teeb tööd selle asutuse hüvanguks. Asendusteenistujale makstakse esmase asendusteenistuse läbimisel igakuist toetust, mille suuruseks on töötasu alammäär, praegu 654 eurot. Reservasendusteenistusel ja erakorralisel reservasendusteenistusel osalemise toetuse hüvitab täies ulatuses reservasendusteenistuse ja erakorralise reservasendusteenistuse toimumiskoha asutus. Väljamakseid teeb ka edaspidi KRA. Eelnõuga korrastatakse samuti tegevväelaste palgatingimusi teisele ametikohale nimetamisel ja ületunnitöö hüvitamisel, ressursimahuka koolituse kulu hüvitamist ning lihtsustakse muid tegevväelastega seotud personalitoiminguid. Riigikaitseseadusest tuuakse kaitseväeteenistust puudutavad sätted üle kaitseväeteenistuse seadusesse, millega seoses on vaja täiendada maksukorralduse seadust, relvaseadust, sotsiaalmaksuseadust ja tulumaksuseadust.

Tексты

623 SE Ход производства по проекту

16.05.2022
Инициирован
17.05.2022
Принят в производство
31.05.2022
Komisjoni istung teisipäev, 31.05.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.06.2022 15:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 11.07.2022 10:00
06.07.2022
Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 6.07.2022 kell 11.00
Постановление: Muuta riigikaitsekomisjoni 31.05.2022 istungi otsust ja määrata eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenev kümme tööpäeva
14.09.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.09.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
10.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2022 kell 11.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии k.a 17.10. komisjoni istungil
17.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 17.10.2022 kell 11.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 24.10.22
24.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 24.10.2022 kell 11.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 25.10.22
25.10.2022
Komisjoni istung teisipäev, 25.10.2022 kell 14.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 27.10.22 erakorralisel istungil 10 minutit pärast Riigikogu täiskogu lõppu
27.10.2022
Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 27.10.2022 10.30
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
15.11.2022
Komisjoni istung teisipäev, 15.11.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.12.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
06.12.2022
Komisjoni istung teisipäev, 6.12.2022 kell 14.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 12.12.2022
12.12.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 12.12.2022 kell 11.00
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute tervikloetelu
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 11.01.2023 14:00
14.12.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.12.2022 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
09.01.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 9.01.2023 kell 11.00
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
11.01.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.01.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
12.01.2023
Направлен президенту республики
19.01.2023
Провозглашен
27.01.2023
Опубликован в Riigi Teataja
16.05.2022
Инициирован
17.05.2022
Принят в производство
31.05.2022
Komisjoni istung teisipäev, 31.05.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 13.06.2022 15:00
Постановление: Внести предложение завершить первое чтение
Постановление: Назначить представителем ведущей комиссии riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas
Постановление: Внести предложение о назначении срока представления поправок 11.07.2022 10:00
06.07.2022
Komisjoni erakorraline istung kolmapäev, 6.07.2022 kell 11.00
Постановление: Muuta riigikaitsekomisjoni 31.05.2022 istungi otsust ja määrata eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenev kümme tööpäeva
14.09.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.09.2022 14:00
Постановление: Первое чтение закончено
10.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2022 kell 11.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии k.a 17.10. komisjoni istungil
17.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 17.10.2022 kell 11.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 24.10.22
24.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 24.10.2022 kell 11.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 25.10.22
25.10.2022
Komisjoni istung teisipäev, 25.10.2022 kell 14.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 27.10.22 erakorralisel istungil 10 minutit pärast Riigikogu täiskogu lõppu
27.10.2022
Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 27.10.2022 10.30
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
15.11.2022
Komisjoni istung teisipäev, 15.11.2022 kell 14.00
Постановление: Предложение включить в повестку дня пленарного заседания 14.12.2022 14:00
Постановление: Внести предложение завершить второе чтение
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии
06.12.2022
Komisjoni istung teisipäev, 6.12.2022 kell 14.00
Постановление: Продолжить обсуждение в комиссии 12.12.2022
12.12.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 12.12.2022 kell 11.00
Постановление: Kiita heaks eelnõu teise lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute tervikloetelu
Постановление: Если второе чтение будет завершено, внести предложение включить законопроект в повестку дня пленарного заседания и провести окончательное голосование 11.01.2023 14:00
14.12.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.12.2022 14:00
Постановление: Направлено на третье чтение
Lisad
Stenogramm
09.01.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 9.01.2023 kell 11.00
Постановление: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
11.01.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.01.2023 14:00
Постановление: Vastuvõetud
12.01.2023
Направлен президенту республики
19.01.2023
Провозглашен
27.01.2023
Опубликован в Riigi Teataja

Предложения о поправках

Мнения

 • 07.12.2022

  Vastuskiri arvamusele kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 623 SE kohta

 • 25.11.2022

  Advokaadibüroo RISTAL KEBA PARTNERID, AS PROFLINE esindaja arvamus kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 623 SE kohta

 • 27.10.2022

  Kaitseministeeriumi arvamus kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 623 SE kohta

 • Все мнения
Обратная связь
 

Распечатать

Айвар Энгель

 • Должность
  Советник-руководитель секретариата
 • Телефон
  +372 6316470
 • E-post
 • Должностная инструкция

Образование

 • Образование
  Высшее образование (магистр)
 • Специальность
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Учебное заведение
  Tartu Ülikool