Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Поиск по законопроектам

Поиск можно вести только на эстонском языке; все законопроекты также доступны только на эстонском. Введите название или номер законопроекта и нажмите на кнопку "Поиск". Если хотите задать дополнительные параметры поиска, пройдите по ссылке "расширенный поиск по законопроектам" или воспользуйтесь поиском по ключевым словам.

Законопроекты

В производстве

Номер Sorteerti Название Sorteerti Дата внесения изменений Sorteerti
508 Konkurentsiseaduse muutmise seadus 20.09.2017
487 Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seadus 20.09.2017
465 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 20.09.2017
491 Kalapüügiseaduse muutmise seadus 20.09.2017
447 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 20.09.2017
382 Rahvastikuregistri seadus 20.09.2017
507 Väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.09.2017
453 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) 20.09.2017
466 "Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel” ratifitseerimise seadus 20.09.2017
509 Ühistranspordiseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 20.09.2017
445 Loomakaitseseaduse muutmise seadus 20.09.2017
426 Spordiseaduse muutmise seadus 20.09.2017
479 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus 20.09.2017
481 Ravimiseaduse § 76 täiendamise seadus 20.09.2017
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 20.09.2017
505 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 20.09.2017
504 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 20.09.2017
506 Riigikogu otsus "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 20.09.2017
499 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 19.09.2017
500 Riigikogu otsus "Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 19.09.2017
492 Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 19.09.2017
498 Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.09.2017
480 Liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seadus 19.09.2017
501 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" 19.09.2017
503 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" muutmine" 19.09.2017

Второе чтение

Номер Sorteerti Название Sorteerti Дата внесения изменений Sorteerti
487 Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seadus 20.09.2017
465 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 20.09.2017
491 Kalapüügiseaduse muutmise seadus 20.09.2017
447 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 20.09.2017
382 Rahvastikuregistri seadus 20.09.2017
453 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) 20.09.2017
466 "Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel” ratifitseerimise seadus 20.09.2017
426 Spordiseaduse muutmise seadus 20.09.2017
481 Ravimiseaduse § 76 täiendamise seadus 20.09.2017
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 20.09.2017
480 Liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seadus 19.09.2017
357 Tubakaseaduse muutmise seadus 18.09.2017
360 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.09.2017
304 Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus 18.09.2017
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 18.09.2017
293 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seadus 18.09.2017
459 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus 18.09.2017
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 13.09.2017
448 Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seadus 13.09.2017
381 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 13.09.2017
429 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.09.2017
315 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 02.08.2017
245 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 28.07.2017
280 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 26.06.2017
405 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 26.06.2017

Принят

Номер Sorteerti Название Sorteerti Дата внесения изменений Sorteerti
446 Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu ratifitseerimise seadus 20.09.2017
475 Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus 20.09.2017
292 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 18.09.2017
368 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" 14.09.2017
367 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" 14.09.2017
730 Relvaseaduse muutmise seadus 14.09.2017
483 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" 13.09.2017
482 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine" 13.09.2017
428 Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.09.2017
456 Riigieelarve seaduse muutmise seadus 12.09.2017
380 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus 12.09.2017
457 Magustatud joogi maksu seadus 12.09.2017
302 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 12.09.2017
427 Kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seadus 08.09.2017
249 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 07.09.2017
222 Loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seadus 07.09.2017
874 Liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus 29.08.2017
342 Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seadus 29.08.2017
416 Karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse ja välismaalaste seaduse muutmise seadus 29.08.2017
535 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 29.08.2017
597 Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus 29.08.2017
317 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 29.08.2017
458 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.08.2017
356 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 02.08.2017
278 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 02.08.2017
Обратная связь