Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 11.06.2013
Toimiku viit: 1-2/13-323
Название: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3251. istung (üldasjad) 25. juuni 2013
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: üldeelarve (EL), eelarvemenetlus, finantsjuhtimine, fond (EL), ühinemine Euroopa Liiduga, Serbia, Põhja-Makedoonia Vabariik, stabiliseerimis- ja assotsiatsioonileping, Kosovo, õigusriik, üksikisiku õigused, majanduslik stabiliseerumine
Aastaarv: 2013
Tähis: CM 3134/13
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 11.06.2013
Valdkond: Üldasjad
Seotud toimikud: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006, Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3248. istung (Majandus-ja rahandusküsimused) 21. juuni 2013, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2012–2013 COM(2012) 600, SWD(2012) 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006, Eelnõu Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve – II osa: poliitikavaldkonnad {SEK(2011) 867 lõplik} {SEK(2011) 868 lõplik}
Название документа Тип Время добавления
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3251. istung (üldasjad) 25. juuni 2013 EL dokument 11.06.2013
Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 25. juuni 2013. a istungil EL dokument 20.06.2013
Обратная связь