Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 06.05.2013
Toimiku viit: 1-2/13-226
Название: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3240. istung (üldasjad) 21. mail 2013 21. mail 2013
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: üldeelarve (EL), eelarvemenetlus, finantsjuhtimine, fond (EL), energiapoliitika, Euroopa Parlamendi valimised, maksudest kõrvalehoidumine, maksujärelevalve, maksustamise vältimine
Aastaarv: 2013
Tähis: CM 2697/13
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 06.05.2013
Valdkond: Üldasjad
Seotud toimikud: Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3238. istung (majandus- ja rahandusküsimused) Kuupäev: Teisipäev, 14. mai 2013 (kell 11.00), Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Tegevuskava maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tõhustamiseks COM(2012) 722, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006, Eelnõu Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve – II osa: poliitikavaldkonnad {SEK(2011) 867 lõplik} {SEK(2011) 868 lõplik}, Ülevaade Euroopa Ülemkogu 22. mai 2013. a kohtumisest
Название документа Тип Время добавления
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3240. istung (üldasjad) 21. mail 2013 EL dokument 06.05.2013
Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 21. mai 2013. a istungil EL dokument 16.05.2013
Обратная связь