Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 23.05.2013
Toimiku viit: 1-2/13-254
Название: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3244. istung (justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: 6./7. juuni 2013
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Aastaarv: 2013
Tähis: CM 2955/13
Liik: EL ALGATUS
Saabumise kuupäev: 23.05.2013
Valdkond: Justiits- ja siseküsimused
Seotud toimikud: Ettepanek EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud), Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa pangakonto arestimise määrus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades {SEK(2011) 937 lõplik} {SEK(2011) 938 lõplik}, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta - COM(2012) 744, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil, COM(2012) 363, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK COM(2013) 173. {SWD(2013) 98 final}, {SWD(2013) 99 final}, {SWD(2013) 100 final}, Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks, COM(2011) 559, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3235. istung (üldasjad) Kuupäev: esmaspäev, 22. aprill 2013 (kl 10.00), Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega edendatakse kodanike ja ettevõtjate vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist Euroopa Liidus, ja millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 COM(2013) 228. {SWD(2013) 144 final} {SWD(2013) 145 final}, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) COM(2012) 11, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kolmandate riikide kodanike teadustöö , õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja „au pair“’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta COM(2013) 151; SWD(2013)77; SWD(2013)78, Ettepanek EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise ühise menetluse kohta
Название документа Тип Время добавления
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3244. istung (justiits- ja siseküsimused) Kuupäev: 6./7. juuni 2013 EL dokument 23.05.2013
Обратная связь