Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Число: 12.03.2012
Toimiku viit: 1-2/12-106
Название: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3158. istung (Üldasjad) Kuupäev: esmaspäev, 26. märts 2012 (kl 10.00)
Koosseis: 12
Toimiku liik: EL toimik
Märksõnad: üldeelarve (EL), fond (EL), majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus, ühine põllumajanduspoliitika, Euroopa Ülemkogu
Aastaarv: 2012
Tähis: CM 2020/12
Liik: NOUKOGU JA ULEMKOGU DOKUMENT
Saabumise kuupäev: 12.03.2012
Valdkond: Üldasjad
Seotud toimikud: Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006, Ülevaade Euroopa Ülemkogu 1. ja 2. märtsi 2012. a kohtumises, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006, Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, Eesti seisukohad sisejulgeolekufondide paketi kohta, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006, Eelnõu Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve – II osa: poliitikavaldkonnad {SEK(2011) 867 lõplik} {SEK(2011) 868 lõplik}
Название документа Тип Время добавления
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3158. istung (Üldasjad) Kuupäev: esmaspäev, 26. märts 2012 (kl 10.00) EL dokument 12.03.2012
Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 26. märtsi 2012. a. istungil EL dokument 22.03.2012
Ülevaade Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 26. märtsi 2012. a. istungist EL dokument 05.04.2012
PROTOKOLLI KAVANDI ADDENDUM Euroopa Liidu Nõukogu 3158. istung (ÜLDASJAD) 26. märtsil 2012 Brüsselis EL dokument 15.08.2012
Обратная связь