Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
06.12.2018 Komisjoni teatis - COM(2018) 796 Euroopa Liidu algatus
06.12.2018 Eesti seisukohad õigusprogrammi ning õiguste ja väärtuste programmi kehtestamist käsitlevate algatuste kohta COM(2018) 383; COM(2018) 384 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
06.12.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 10. detsembri 2018. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
05.12.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Keskkond) 20. detsember 2018 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
05.12.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles käsitletakse ühise seire- ja hindamisraamistiku rakendamist ning ühise põllumajanduspoliitika tulemuslikkust kajastavaid esimesi tulemusi COM(2018) 790 Euroopa Liidu algatus
05.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta (EMPs kohaldatav tekst)COM(2018) 834 Euroopa Liidu algatus
05.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel allkirjastamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) COM(2018) 833 Euroopa Liidu algatus
05.12.2018 Verbaalnoot Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule - COM(2018) 841 Euroopa Liidu algatus
05.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“) muutmise küsimuses (Väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide määrus) (EMPs kohaldatav tekst) COM(2018) 786 Euroopa Liidu algatus
05.12.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määruse (EL) nr 1144/2014 (siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3/2008) artikli 26 lõike 1 kohane vahearuanne SWD(2018) 482; COM(2018) 788 Euroopa Liidu algatus
05.12.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/54/EL (meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise raames töötajatele antud õiguste kasutamist) rakendamise kohta COM(2018) 789 Euroopa Liidu algatus
05.12.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku (aastani 2020) hindamise kohta SWD(2018) 480; COM(2018) 785 Euroopa Liidu algatus
05.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta COM(2018) 784 Euroopa Liidu algatus
05.12.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Teine aruanne inimkaubandusevastases võitluses tehtud edusammude kohta (2018), mida nõutakse direktiivi 2011/36/EL (milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset) artikli 20 alusel SWD(2018) 473; COM(2018) 777 Euroopa Liidu algatus
04.12.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (Transport, telekommunikatsioon ja energia) 19. detsember 2018 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
04.12.2018 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast) [12099/18 + ADD1 - COM(2018) 634 EL algatusega seotud teised dokumendid
03.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel transpordiühenduse piirkondlikus juhtimiskomitees teatavate transpordiühenduse asutamise lepingu rakendamisega seotud personali- ja eelarveküsimuste osas- COM(2018) 793 Euroopa Liidu algatus
03.12.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Põllumajandus ja kalandus) 17. ja 18. detsember 2018 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
30.11.2018 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Euroopa naabruspoliitika lõunapiirkonna iga üksiku riigi vahel, et leppida kokku tingimused, mille kohaselt laiendada Euroopa Geostatsionaarse Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS) teenuste pakkumist Euroopa naabruspoliitika kaudu - COM(2018)776 Euroopa Liidu algatus
30.11.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Nõukogu 20. detsembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2173/2005 FLEGT litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse (edaspidi „FLEGT-määrus“) alusel komisjonile antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2018) 778 Euroopa Liidu algatus
30.11.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest COM(2018) 901 Euroopa Liidu algatus
30.11.2018 Euroopa Liidu teine üldeelarve PROJEKT 2019. eelarveaastaks ÜLDINE SISSEJUHATUS COM(2018) 900 Euroopa Liidu algatus
30.11.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2017. aasta aruanne Euroopa Liidu humanitaarabipoliitika ja selle rakendamise kohta COM(2018) 774 Euroopa Liidu algatus
30.11.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavate paranduskoefitsientide 2018. aasta ajakohastamisest eelarvele tulenevat mõju käsitlev teave COM(2018) 781 Euroopa Liidu algatus
29.11.2018 Eesti seisukohad Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskuse ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomise kohta - COM(2018) 630 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Обратная связь