Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
04.07.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE liidu institutsioonide edusammude kohta iiri keele suhtes kohaldatava erandi järkjärgulise kahandamise rakendamisel COM(2019) 318 Euroopa Liidu algatus
03.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2017. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse järelmeetmete kohta (kokkuvõte) COM(2019) 334 Euroopa Liidu algatus
03.07.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 18. juuli 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
03.07.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust (EL) 2019/276 seoses 2019. aastal rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamisega COM(2019) 600 Euroopa Liidu algatus
03.07.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega täiendatakse Doha arengukava läbirääkimisjuhiseid seoses läbirääkimistega investeeringute hõlbustamise mitmepoolse raamistiku üle COM(2019) 314 Euroopa Liidu algatus
03.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu alusel moodustatud ühiskomitees seoses vahekohtunike nimekirja vastuvõtmisega COM(2019) 313 Euroopa Liidu algatus
03.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse meetmeid ja programmi „Horisont 2020“ järelevalvet käsitlev 2018. aasta aruanne COM(2019) 315 Euroopa Liidu algatus
03.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel siseveeliikluse standardite koostamise Euroopa komitees ja Reini laevaliikluse keskkomisjonis seoses siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioone käsitlevate näidiste vastuvõtmisega COM(2019) 307 Euroopa Liidu algatus
02.07.2019 2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 4 Kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine kooskõlas ajakohastatud kuluvajaduste ja ajakohastatud tuludega (omavahendid) COM(2019) 610 Euroopa Liidu algatus
02.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust 2013/805/EL, millega lubatakse Poola Vabariigil kohaldada meetmeid, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ja artiklist 168 COM(2019) 309 Euroopa Liidu algatus
02.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE programmi „Perikles 2020“ (euro kaitsmiseks võltsimise eest) rakendamise ja tulemuste kohta 2018. aastal COM(2019) 287 Euroopa Liidu algatus
02.07.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehniline abi komisjoni algatusel) COM(2019) 290 Euroopa Liidu algatus
01.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Nõukogu määrusega (EÜ) nr 577/98 (liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta) komisjonile antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse rakendamise kohta COM(2019) 308 Euroopa Liidu algatus
01.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust 2013/676/EL, mille kohaselt lubatakse Rumeenial jätkuvalt kohaldada erimeedet, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 193 COM(2019) 304 Euroopa Liidu algatus
01.07.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel OECD avaliku halduse komitees ja OECD nõukogus seoses ebaseadusliku kaubanduse vastu võitlemist käsitleva soovituse eelnõuga: „Läbipaistvuse suurendamine vabakaubanduspiirkondades“ COM(2019) 294 Euroopa Liidu algatus
01.07.2019 Teatis - Commission proposal for discounting 20 December - 10 January from eight weeks period for the subsidiarity check by national parliaments - Approval of a letter Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
01.07.2019 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax and Directive 2008/118/EC concerning the general arrangements for excise duty as regards defence effort within the Union framework [doc. 8940/19 - COM(2019) 192 EL algatusega seotud teised dokumendid
01.07.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 15. juuli 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
01.07.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 15. juuli 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
27.06.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE ja KONTROLLIKOJALE Euroopa Arengufondi majandusaasta aruanne 2018 - COM(2019) 317 Euroopa Liidu algatus
27.06.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA KONTROLLIKOJALE EUROOPA LIIDU MAJANDUSAASTA KONSOLIDEERITUD ARUANNE 2018 - COM(2019) 316 Euroopa Liidu algatus
27.06.2019 Komisjoni teatis - COM(2019) 312 Euroopa Liidu algatus
27.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi ja Kagu-Euroopa piirkonna vahelise ebaseadusliku tulirelvakaubanduse vastu võitlemise tegevuskava (2015–2019) hindamine SWD(2019) 282; COM(2019) 293 Euroopa Liidu algatus
27.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) kohaldamise kohta seoses konsolideerimisgrupi järelevalve ja kapitalihaldusega kindlustus- või edasikindlustusandjate konsolideerimisgrupis COM(2019) 292 Euroopa Liidu algatus
27.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi piirkondliku kalandusorganisatsiooni või õigusliku vahendi loomise üle mere bioloogiliste ressursside kaitseks ja majandamiseks Kesk-Atlandi lääneosas COM(2019) 291 Euroopa Liidu algatus
Обратная связь