Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
31.01.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmete kohta seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega COM(2019) 64 Euroopa Liidu algatus
31.01.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega, ja selle lisa) ja nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (mis käsitleb laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimist) teatavate sätete kohaldamist) allkirjastamise kohta Euroopa Liidu nimel ning selle teatavate sätete ajutise kohaldamise kohta COM(2019) 27 Euroopa Liidu algatus
31.01.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega, ja selle lisa) ja nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (mis käsitleb laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimist) teatavate sätete kohaldamist) sõlmimise kohta COM(2019) 26 Euroopa Liidu algatus
31.01.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi teadet soovi kohta lõpetada osalemine teatavates Schengeni acquis' sätetes, mis sisalduvad nõukogu 19. veebruari 2004. aasta määruses (EÜ) nr 377/2004 sisserände kontaktametnike võrgustiku loomise kohta - COM(2019) 23 Euroopa Liidu algatus
31.01.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega, ja selle lisa) ja nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (mis käsitleb laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimist) teatavate sätete kohaldamist) allkirjastamise kohta Euroopa Liidu nimel ning selle teatavate sätete ajutise kohaldamise kohta - COM(2019) 35 Euroopa Liidu algatus
31.01.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega, ja selle lisa) ja nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (mis käsitleb laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimist) teatavate sätete kohaldamist) sõlmimise kohta - COM(2019) 24 Euroopa Liidu algatus
31.01.2019 KOMISJONI ARVAMUS, milles käsitletakse protokolli nr 5 (Euroopa Investeerimispanga põhikirja kohta) muutmise taotlust, mille Euroopa Investeerimispank esitas 11. oktoobril 2018 - COM(2019) 36 Euroopa Liidu algatus
31.01.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne Euroopa Liidu välistegevuse rahastamisvahendite rakendamise kohta aastal 2017 - SWD(2019) 12, COM(2019) 37 Euroopa Liidu algatus
31.01.2019 Eesti seisukohad Euroopa elutähtsate infrastruktuuride kaitse direktiivi 2008/114/EÜ avaliku konsultatsiooni kohta   Muu EL dokument
31.01.2019 Eesti seisukohad e-kaubanduse käibemaksu rakenduspaketi kohta- COM(2018) 819, COM(2018) 821 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
31.01.2019 Eesti seisukohad käibemaksusüsteemi muutmise eelnõude paketi kohta, millega kehtestatakse teatavad nõuded makseteenuse pakkujatele - COM(2018) 812,COM(2018) 813 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
31.01.2019 Letter / COM(2019) 53 EL algatusega seotud teised dokumendid
31.01.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist võetavate erandolukorra meetmete kohta COM(2019) 53 Euroopa Liidu algatus
30.01.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Turukuritarvituse määruse kohane erand Inglise Pangale ja Ühendkuningriigi võlahaldusasutusele - COM(2019) 68 Euroopa Liidu algatus
30.01.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Erandi tegemine Ühendkuningriigi keskpangale (Inglise Pank) finantsinstrumentide turgude määruse (MiFIR) alusel - COM(2019) 69 Euroopa Liidu algatus
30.01.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE keskpankade ja avaliku sektori võlahaldusasutuste rahvusvahelise kohtlemise kohta seoses börsiväliste tuletistehingutega - COM(2019) 62 Euroopa Liidu algatus
30.01.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE keskpankade ja avaliku sektori võlahaldusasutuste rahvusvahelise kohtlemise kohta seoses väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutega - COM(2019) 63 Euroopa Liidu algatus
30.01.2019 Parandus -KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ESIMENE PUHTA ÕHU POLIITIKA ARUANNE COM(2018) 446 Euroopa Liidu algatus
30.01.2019 Letter / COM(2019) 48 EL algatusega seotud teised dokumendid
29.01.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi makropiirkondlike strateegiate rakendamise kohta SWD(2019) 6; COM(2019) 21 Euroopa Liidu algatus
29.01.2019 Teatis - COVER NOTE Subject: Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA - Notification from Switzerland 11965/16 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
28.01.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nõukogu määruse (EÜ) nr 577/98 rakendamise kohta COM(2019) 14 Euroopa Liidu algatus
28.01.2019 Euroopa Liidu nõukogu istung (majandus ja rahandus) 12. veebruar 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
28.01.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE KONKURENTSIEESKIRJADE TÄITMISE TAGAMINE RAVIMISEKTORIS (2009–2017) Euroopa konkurentsiasutuste koostöö taskukohaste ja uuenduslike ravimite nimel COM(2019) 17 Euroopa Liidu algatus
25.01.2019 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Switzerland on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 5250/19 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
Обратная связь