Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
04.09.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 18. september 2018, 3637
03.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused 2019. aastaks COM(2018) 608
03.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS kirjutada Euroopa Liidu nimel alla kokkuleppele Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigiga nende riikide osalemise kohta Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti tegevuses COM(2018) 607
03.09.2018 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega sõlmitava lepingu üle, mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha importi teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt - COM(2018) 332
03.09.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 29. aastaaruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta (2017) SWD(2018) 381, SWD(2018) 382, SWD(2018) 383, SWD(2018) 384, SWD(2018) 385, SWD(2018) 386, COM(2018) 553
03.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS sõlmida kokkulepe Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigiga nende riikide osalemise kohta Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti tegevuses - COM(2018) 606
31.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni veondusalaste tolliküsimuste töörühmas ja sisetranspordi komitees Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta seoses kavatsusega võtta vastu uus konventsioon piiriületuskorra hõlbustamise kohta reisijate, pagasi ja kaubapagasi rahvusvahelisel raudteeveol COM(2018) 605
28.08.2018 Dokumendi saatmine - Eesti liitumine Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõttega
27.08.2018 Parandus - KOMISJONI TEATIS KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE Valmistumine Ühendkuningriigi väljaastumiseks Euroopa Liidust 30. märtsil 2019 COM(2018) 556
27.08.2018 Parandus - KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, mis on koostatud vastavalt ametnike personalieeskirjade artiklile 27 ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artiklile 12 (geograafiline tasakaal) - COM(2018) 377
24.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta - COM(2018) 604
24.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta - COM(2018) 603
22.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga moodustatud ELi-CTC ühiskomitees seoses kõnealuse konventsiooni muudatustega COM(2018) 601
21.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, mille kohaselt lubatakse Ungaril kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 168a COM(2018) 599
21.08.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrusega (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) komisjonile delegeeritud volituste rakendamise kohta COM(2018) 596
21.08.2018 KOMISJONI ARUANNE Euroopa Liidus avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsesside ohutust käsitlev 2016. aasta aruanne COM(2018) 595
21.08.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Madalamaade taotlus – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) COM(2018) 548
17.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) lisades ja ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveeteedel vedamise Euroopa kokkuleppele (ADN) lisatud eeskirjades tehtavate muudatustega, mille on vastu võtnud ohtlike kaupade veo küsimuste töörühm ja ADNi halduskomitee COM(2018) 598
17.08.2018 KOMISJONI ARUANNE KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA REGIOONIDE KOMITEELE, milles käsitletakse määruse (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta (mida on muudetud määrusega (EL) nr 1302/2013, et selgitada, lihtsustada ja parandada nende rühmituste asutamist ja toimimist) kohaldamist SWD(2018) 395; COM(2018) 597
16.08.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat käsitleva määruse (EÜ) nr 862/2007 rakendamise kohtaKOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat käsitleva määruse (EÜ) nr 862/2007 rakendamise kohta COM(2018) 594
14.08.2018 KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 14.8.2018, millega lubatakse teha erandeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 1307/2013 ja komisjoni delegeeritud määrusest (EL) nr 639/2014 Taanis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Portugalis, Soomes ja Rootsis 2018. taotlusaastaks taotletava keskkonnasäästlikumaks muutmise toetuse teatavate tingimuste rakendamisel (Ainult eesti-, leedu-, läti-, poola-, portugali-, rootsi-, soome- ja taanikeelne tekst on autentsed) C(2018) 5458
13.08.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu alusel loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee töökorda ning allkomiteede ja töörühmade pädevustingimusi käsitlevate ühiskomitee otsuste vastuvõtmisega JOIN(2018) 25
13.08.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE programmi „Perikles 2020“ (euro kaitsmiseks võltsimise eest) rakendamise ja tulemuste kohta 2017. aastal COM(2018) 581
10.08.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu alusel loodud CETA kaubanduse ja säästva arengu komitees seoses lepingu 23. ja 24. peatüki alusel eksperdikomisjoni liikme ülesandeid täita soovivate isikute nimekirjade kehtestamisega COM(2018) 580
10.08.2018 Eesti liitumine Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõttega
Обратная связь