Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
14.11.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega- COM(2018) 745 Euroopa Liidu algatus
14.11.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, [mida on muudetud direktiiviga 2018/XXX/EL] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/XXX [milles käsitletakse energialiidu juhtimist] kohandamise kohta tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust COM(2018) 744 Euroopa Liidu algatus
14.11.2018 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondist kaasrahastatavate rakenduskavade elluviimise 2016. aasta aruannete kokkuvõte COM(2018) 742 Euroopa Liidu algatus
14.11.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud) 29. ja 30. november 2018, 3655 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
13.11.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL toimimise kohta - COM(2018) 740 Euroopa Liidu algatus
13.11.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel seoses ELi-Iisraeli tegevuskava pikendamisega võetavat seisukohta assotsiatsiooninõukogus, mis on asutatud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel JOIN(2018) 27 Euroopa Liidu algatus
13.11.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta ühiskomitees, mis on asutatud ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Jordani läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelise kaubandust ja koostööd käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepinguga, seoses ELi – Palestiina omavalitsuse tegevuskava pikendamisega JOIN(2018) 26 Euroopa Liidu algatus
12.11.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) [doc. 9622/18 - COM(2018) 379 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 379 EL algatusega seotud teised dokumendid
12.11.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE kliimamuutustega kohanemist käsitleva ELi strateegia rakendamise kohta - SEC(2018) 472, SWD(2018) 460, SWD(2018) 461, COM(2018) 738 Euroopa Liidu algatus
12.11.2018 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Croatia in view of fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border (revisit) - 14071/18 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
12.11.2018 TEAVE - Edastamine liikmesriikide parlamentidele: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud / avalikud arutelud) Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
12.11.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Haridus, noored, kultuur ja sport) 26. ja 27. november 2018 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
12.11.2018 Parandus - KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Teine eduaruanne tollivaldkonna riskijuhtimist käsitleva ELi strateegia ja tegevuskava rakendamise kohta - SWD(2018) 380; COM(2018) 549 EL algatusega seotud teised dokumendid
09.11.2018 Parandus - KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Liidu finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete täitmise ja rahapesuvastase järelevalve raamistiku tugevdamine - COM(2018) 645 EL algatusega seotud teised dokumendid
09.11.2018 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects document COM(2018)646 of 12.09.2018. Concerns the English language version. Correction of numbering errors in Articles 1 to 9 bis; correction of references. The text shall read as follows: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority); Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority); Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority); Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds; Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds; Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments; Regulation (EU) 2015/760 on European long-term investment funds; Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds; Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money-laundering or terrorist financing (Text with EEA relevance) - COM(2018) 646 EL algatusega seotud teised dokumendid
09.11.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 26. november 2018 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
09.11.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nende volituste rakendamise kohta, mis on delegeeritud komisjonile määrusega (EÜ) nr 443/2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva liidu tervikliku lähenemisviisi raames COM(2018) 735 Euroopa Liidu algatus
08.11.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS asjaomaste lepingute sõlmimise kohta Argentina, Austraalia, Brasiilia, Kanada, Hiina ning Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumiga (Hiina Taipei), Kolumbia, Kuuba, Ecuadori, Hongkongi (Hiina), India, Jaapani, Korea, Uus-Meremaa, Filipiinide, Šveitsi ja Ameerika Ühendriikidega teenustekaubanduse üldlepingu (GATS) XXI artikli alusel seoses vajalike kompenseerivate kohandustega, mis tulenevad Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemisest Euroopa Liiduga - COM(2018) 733 Euroopa Liidu algatus
08.11.2018 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 391/2009 with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union [ST 11532/18 MAR 103 CODEC 1358 PREP-BXT 13 - COM(2018) 567 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1316/2013 with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union [ST 11531/18 TRANS 339 FIN 609 CADREFIN 177 POLGEN 136 REGIO 65 ENER 286 TELECOM 244 COMPET 548 MI 561 ECO 64 CODEC 1357 PREP-BXT 12 - COM(2018) 568 final & COM(2018) 568 final ANNEX] ‒ Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 567, COM(2018) 568 EL algatusega seotud teised dokumendid
08.11.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the InvestEU Programme [9980/18 - COM(2018) 439 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of a European Investment Stabilisation Function [9615/18 - COM(2018) 387 final] ‒ Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity1 - COM(2018) 439, COM(2018) 387 EL algatusega seotud teised dokumendid
08.11.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raamistiku ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, Varjupaiga ja Rändefondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi ühissätete kohta perioodil 2021-2027  - COM(2018) 375, COM(2018) 372, COM(2018) 382, COM(2018) 374, COM(2018) 373, COM(2018) 398 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
08.11.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 16. novembri 2018. a istungil   Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
08.11.2018 Ülevaade õigeaegselt ülevõtmata direktiivist - Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/541, 15. märts 2017, terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK Muu EL dokument
08.11.2018 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE vastavalt nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 395 - COM(2018) 666 Euroopa Liidu algatus
07.11.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument [10148/18 - COM(2018) 460 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 460 EL algatusega seotud teised dokumendid
Обратная связь