Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
08.11.2018 Ülevaade õigeaegselt ülevõtmata direktiivist - Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/541, 15. märts 2017, terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK
26.05.2016 Ülevaade õigeaegselt ülevõtmata direktiividest 2014/23/EL, 2014/24/EL ja 2014/25/EL, mille VV võttis 26. mai 2016. a istungil teadmiseks
07.09.2016 Ülevaade eurorühma 9. septembri 2016. a kohtumise ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 10. septembri 2016. a mitteametliku istungi teemadest
15.07.2016 Ülevaade eurorühma 11. juuli 2016. a kohtumise ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 12. juuli 2016. a istungi teemadest
06.10.2016 Ülevaade eurorühma 10. oktoobri 2016. a kohtumise ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 11. oktoobri 2016. a istungi teemadest
18.12.2015 Ülevaade direktiivide ülevõtmisest
07.09.2016 Ülevaade Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikust kohtumisest Bratislavas, 2.-3. september 2016
29.03.2018 Ülevaade Eesti osalemisest Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Majanduspiirkonna Kohtu (EFTA Kohtu) menetlustes, Eesti vastu algatatud rikkumismenetlustest ja projekti „EU Pilot“ päringutest aastal 2017
31.03.2017 Ülevaade Eesti osalemisest Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Majanduspiirkonna Kohtu (EFTA Kohtu) menetlustes, Eesti vastu algatatud rikkumismenetlustest ja projekti „EU Pilot“ päringutest 2016. aastal  
05.05.2016 Ülevaade Eesti osalemisest Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Majanduspiirkonna Kohtu (EFTA Kohtu) menetlustes, Eesti vastu algatatud rikkumismenetlustest ja projekti „EU Pilot“ päringutest 2015. aastal
17.03.2017 Üldaruanne Euroopa Liidu tegevuse kohta C(2017) 1289
30.11.2017 Ühtse ELi käibemaksuala suunas – aeg tegutseda Muudetud ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega, millega tõhustatakse halduskoostööd käibemaksu valdkonnas - COM(2017) 706; SWD(2017) 428; SWD(2017) 429
21.05.2015 Ühisteatis - JOIN(2015)24
20.02.2018 Ühissoovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse Euroopa Komisjonile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale luba alustada ja pidada läbirääkimisi Tšiili Vabariigiga sõlmitava ajakohastatud assotsieerimislepingu üle SWD(2017) 172; SWD(2017) 173; JOIN(2017) 19
15.11.2016 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja selle ajutise kohaldamise kohta - JOIN(2016) 45
11.11.2016 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS sõlmida Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vaheline poliitilise dialoogi ja koostööleping - JOIN(2016) 43
09.07.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille liit võtab assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel, järgmise dokumendi vastuvõtmise kohta: „Tugevam privilegeeritud partnerlus ELi ja Tuneesia vahel: strateegilised prioriteedid ajavahemikuks 2018–2020“ - JOIN(2018)9
15.02.2017 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille liit võtab ELi ja Alžeeria partnerluse prioriteetide vastuvõtmise küsimuses assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel - JOIN(2017) 7
11.11.2016 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS kirjutada Euroopa Liidu nimel alla ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vaheline poliitilise dialoogi ja koostööleping ja seda ajutiselt kohaldada - JOIN(2016) 42
29.11.2016 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu sõlmimise kohta JOIN(2016) 51
21.06.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis JOIN(2018) 18
26.10.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) 2015/735, milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis - JOIN(2018) 22
05.08.2016 Ühisettepanek: Euroopa Liidu ja Malaisia valitsuse vahelisele partnerluse ja koostöö raamlepingule Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta JOIN(2016)37
05.08.2016 Ühisettepanek: Euroopa Liidu ja Malaisia valitsuse vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta JOIN(2016)38
05.08.2016 Ühisettepanek: Euroopa Liidu ja Malaisia valitsuse vaheline partnerluse ja koostöö raamleping JOIN(2016)37
Обратная связь