Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
21.09.2017 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3563. istung (majandus- ja rahandusküsimused) 10. oktoober 2017
21.09.2017 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements [doc. 10582/17 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 - COM(2017) 335 final] − Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 335
21.09.2017 Teatis - COM(2017) 547
21.09.2017 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on work-life balance for parents and carers and repealing Council Directive 2010/18/EU [doc. 8633/17 - COM(2017) 253
20.09.2017 Teatis - COM(2017) 542
20.09.2017 Ettepaneku muudatus - COM(2017) 539
20.09.2017 Ettepanek - SWD(2017) 313; COM(2017) 538
20.09.2017 Ettepanek - COM(2017) 537
20.09.2017 Ettepanek - SWD(2017) 308; SWD(2017) 309; COM(2017) 536
20.09.2017 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel COM(2017) 534; SWD(2017) 307
20.09.2017 Letter / COM(2017) 481
18.09.2017 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Finantsraamistiku tehniline kohandus 2018. aastaks vastavalt kogurahvatulu muutustele (ESA 2010) (nõukogu määruse nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020) artikkel 6), millega ajakohastatakse ja asendatakse teatis COM(2017) 220 final - COM(2017) 473
18.09.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti programmi täitevkomitees - COM(2017)544
15.09.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aastaaruanne eelarve täitmisele heakskiitu andvale institutsioonile 2016. aasta siseauditite kohta (finantsmääruse artikli 99 lõige 5) - COM(2017) 497; SWD(2017) 306
15.09.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta COM(2017) 484
15.09.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta - COM(2017) 486
15.09.2017 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS kalapüügivõimaluste jaotamise kohta protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) alusel - COM(2017) 483
14.09.2017 Aruanne - COM(2017) 488; SWD(2017) 296
14.09.2017 Teatis - COVER NOTE From: Italian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on safeguarding competition in air transport, repealing Regulation (EC) No 868/2004 - COM (2017) 289
13.09.2017 Teatis - COM(2017) 479
13.09.2017 Ettepanek - SWD(2017) 500; SWD(2017) 501; SWD(2017) 502; COM(2017) 477
13.09.2017 Ühisteatis - JOIN(2017) 450
13.09.2017 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi investeerimisvaidluste lahendamisega tegeleva mitmepoolse kohtu loomise konventsiooni üle COM(2017) 493; SWD(2017) 302; SWD(2017) 303
13.09.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi 2017. aasta kriitiliste toorainete loetelu - COM(2017) 490
13.09.2017 Ettepanek - COM(2017) 489; SWD(2017) 298; SWD(2017) 299
Обратная связь