Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteeriti Название Sorteeriti Тип Sorteeriti
18.02.2021 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kaubanduspoliitika läbivaatamine – avatud, kestlik ja jõuline kaubanduspoliitika COM(2021) 66 Euroopa Liidu algatus
18.02.2021 Eesti seisukohad käibemaksudirektiivi (direktiiv 2006/112/EÜ) muutmiseks Euroopa Komisjonile rakendusvolituse andmise kohta - COM(2020) 749 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
18.02.2021 Eesti seisukohad avamere taastuvenergia strateegia ning üleeuroopalise energiataristu suuniste (TEN-E) määruse eelnõu kohta - COM(2020) 741, COM(2020) 824 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
18.02.2021 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb meetmeid, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2016/1148, eelnõu kohta - COM(2020) 823 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
18.02.2021 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisministrite 22. veebruari 2021. aasta istungil ja informatsioon piiravate meetmete kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
17.02.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Minamata elavhõbedakonventsiooni osaliste konverentsi neljandal istungil seoses kavatsusega võtta vastu otsused, millega muudetakse kooskõlas kõnealuse konventsiooni artikli 4 lõikega 8 ja artikli 5 lõikega 10 konventsiooni A ja B lisa, mis käsitlevad elavhõbedat sisaldavaid tooteid ja tootmisprotsesse, milles kasutatakse elavhõbedat või selle ühendeid - COM(2021) 63 Euroopa Liidu algatus
17.02.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2020) 611 EL algatusega seotud teised dokumendid
16.02.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament No. prev. doc.: ST 11213/20 - COM (2020)610 Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on asylum and migration management and amending Council Directive (EC) 2003/109 and the proposed Regulation (EU) XXX/XXX [Asylum and Migration Fund] COM (2020)610 EL algatusega seotud teised dokumendid
16.02.2021 KOMISJONI ARUANNE lepinguliste töötajate kasutamise kohta 2017. ja 2018. aastal COM(2021) 60 Euroopa Liidu algatus
16.02.2021 Ettepanek - COM(2021) 73 Euroopa Liidu algatus
16.02.2021 Letter - COM(2021) 54 EL algatusega seotud teised dokumendid
16.02.2021 Ettepanek - COM(2021) 72 Euroopa Liidu algatus
16.02.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE finantsvõimenduse määra puhvri raamistiku võimaliku laiendamise kohta muudele süsteemselt olulistele ettevõtjatele ning koguriskipositsiooni näitaja määratluse ja arvutamise, sealhulgas keskpanga reservide käsitluse kohta - COM(2021) 62 Euroopa Liidu algatus
15.02.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määrusega (EL) 2016/429 (loomataudide kohta (loomatervise määrus)) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2021) 57 Euroopa Liidu algatus
15.02.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EL) 2018/974 artikli 5 lõike 3 kohaste siseveeteedel toimuva reisijateveo statistikat käsitlevate liikmesriikide katseuuringute tulemuste kohta - COM(2021) 59 Euroopa Liidu algatus
15.02.2021 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 138/2004 põllumajanduse regionaalse arvepidamise osas (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 54 Euroopa Liidu algatus
12.02.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Senate Subject: COM(2020) 610 - Council ST 11213/20 - 2020/0279 (COD) COM (2020)611 - Council ST 11202/20 - 2016/0224 (COD) COM (2020)612 - Council ST 11224/20 - 2020/278 (COD) COM (2020)613 - Council ST 11207/20 - 2020/0277 (COD) COM (2020) 614 - Council ST 13648/20 - 2016/132 (COD) EL algatusega seotud teised dokumendid
12.02.2021 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2020 evaluation of Belgium on the application of the Schengen acquis in the field of return Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
12.02.2021 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out recommendations addressing the deficiencies identified in the evaluation of Cyprus in view of fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of data protection Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
11.02.2021 Teade - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovakia on the application of the Schengen acquis in the field of data protection 5904/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
11.02.2021 Teade - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Hungary on the application of the Schengen acquis in the field of data protection 5912/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
11.02.2021 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa andmehalduse kohta (andmehaldust käsitlev õigusakt) eelnõu suhtes COM(2020) 767 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
11.02.2021 Eesti seisukohad ELi terviseliidu kohta - COM(2020) 724; COM(2020) 725; COM(2020) 726;COM(2020) 727 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
11.02.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse liidu nimel Ühendkuningriigiga peetavatel konsultatsioonidel, et leppida kokku ühiste kalavarude lubatud kogupüük 2021. aastaks ning teatavate süvamere kalavarude lubatud kogupüük 2021. ja 2022. aastaks COM(2021) 68 Euroopa Liidu algatus
11.02.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Ühendkuningriigil seoses Põhja-Iirimaaga kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklitest 16 ja 168 COM(2021) 53 Euroopa Liidu algatus
Обратная связь