Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
22.11.2019 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of return ST 14174/19 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
22.11.2019 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of Schengen Information System 14164/19 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
21.11.2019 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders 14162/19 EL algatusega seotud teised dokumendid
21.11.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu ministrite 28. ja 29. novembri 2019. a kohtumisel Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
21.11.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE Komisjoni aruanne nõukogule vastavalt määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli -11 lõikele 2 Ungarisse 26. septembril 2019 tehtud tõhustatud järelevalvemissiooni kohta COM(2019) 920 Euroopa Liidu algatus
21.11.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE Komisjoni aruanne nõukogule vastavalt määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli -11 lõikele 2 Rumeeniasse 25. septembril 2019 tehtud tõhustatud järelevalvemissiooni kohta- COM(2019) 910 Euroopa Liidu algatus
21.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine COM(2019) 599 Euroopa Liidu algatus
21.11.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, mis esitatakse eesmärgiga korrigeerida Rumeenias märkimisväärne kõrvalekalle keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks nõutavast kohandamiskavast- SWD(2019) 932, COM(2019) 912 Euroopa Liidu algatus
21.11.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tehakse kindlaks, et Rumeenia ei ole võtnud nõukogu 14. juuni 2019. aasta soovituse järgimiseks tõhusaid meetmeid - SWD(2019) 932, COM(2019) 913 Euroopa Liidu algatus
21.11.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, mis esitatakse eesmärgiga korrigeerida Ungaris märkimisväärne kõrvalekalle keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks nõutavast kohandamiskavast SWD(2019) 941, COM(2019) 922 Euroopa Liidu algatus
21.11.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tehakse kindlaks, et Ungari ei ole võtnud nõukogu 14. juuni 2019. aasta soovituse järgimiseks tõhusaid meetmeid SWD(2019) 941, COM(2019) 921 Euroopa Liidu algatus
21.11.2019 KOMISJONI TEATIS Tõhustatud järelevalve – Kreeka, november 2019 SWD(2019) 930, COM(2019) 930 Euroopa Liidu algatus
21.11.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA EUROOPA KESKPANGALE 2020. aasta eelarvekavade kohta: üldhinnang- COM(2019) 900 Euroopa Liidu algatus
21.11.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 25. novembri 2019. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
21.11.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 5. detsember 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
20.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel energiaühenduse ministrite nõukogus ja energiaühenduse alalises kõrgetasemelises töörühmas (Chișinău 12.–13. detsember 2019) võetava seisukoha kohta- COM(2019) 607 Euroopa Liidu algatus
20.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta direktiiviga 2014/94/EL (alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2019) 598 Euroopa Liidu algatus
19.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, määruse (EL) nr 912/2014 (rahalise vastutuse kohta investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamisel rahvusvaheliste lepingute kohaselt, mille osaline on Euroopa Liit) toimimise kohta - COM(2019) 597 Euroopa Liidu algatus
19.11.2019 Parandus - KOMISJONI ARVAMUS Euroopa Parlamendi määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) ning tunnistatakse kehtetuks otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom - COM(2019) 553 Euroopa Liidu algatus
18.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine COM(2019) 596 Euroopa Liidu algatus
18.11.2019 Letter / COM(2019) 581 EL algatusega seotud teised dokumendid
18.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE riikide ja Euroopa Ravimiameti kogemuste kohta seoses täiendava järelevalve alla kuuluvate inimtervishoius kasutatavate ravimite nimekirjaga - COM(2019) 591 Euroopa Liidu algatus
18.11.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energia) 2., 3. ja 4. detsember 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
18.11.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 2. ja 3. detsember 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
15.11.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepingu muutmiseks - COM(2019) 595 Euroopa Liidu algatus
Обратная связь