Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu delegatsioon osaleb kõikide Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee komiteede töös. Assamblee põhieesmärk on kaasata liikmesriike rohkem Euroopa poliitika- ja julgeolekuküsimuste lahendamisse, et tõhustada tsiviilkontrolli sõjaliste küsimuste üle ning suurendada parlamendisaadikute vastutust ja mõjujõudu.

Riigikogu OSCE Parlamentaarse Assamblee delegatsioon koosneb juhist ja kolmest põhiliikmest, võimalik on valida ka asendusliikmeid.

Delegatsioon koostab OSCE Parlamentaarse Assamblee kohtumistest ülevaateid ja kokkuvõtteid, informeerides oma tööst Riigikogu väliskomisjoni kaks korda aastas. Delegatsiooni liikmed osalevad raportite koostamisel, valimiste vaatlemisel, esitavad aktuaalsetel teemadel otsuste eelnõusid jne. Töökeeled on inglise, saksa, prantsuse, itaalia, vene ja hispaania keel.

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (Organization for Security and Co-operation in Europe) ehk OSCE eelkäijaks oli 1970. aastate algul Euroopa Julgeoleku- ja Koostöönõupidamise ehk CSCE nime kandnud foorum, mis asutati Ida ja Lääne vahelise dialoogi ja läbirääkimiste pidamiseks. Eesti liitus CSCE-ga 1991. aastal.

OSCE Parlamentaarse Assamblee president on alates 2014. aastast Ilkka Kanerva Soomest.

Helsingi lõppakt määras kindlaks riikidevahelise suhtlemise põhiprintsiibid. Selles on kõigi asjaosaliste riikide huvid tasakaalustatult kokku võetud ja dokument eeldab kõigi sätete täielikku täitmist. Selle eesmärgi saavutamiseks otsustati korraldada uusi nõupidamisi.

Kuni 1990. aastani toimis CSCE kohtumiste ja nõupidamiste kujul, pannes paika kohustusi ja norme ning tehes perioodiliselt ülevaateid nende mõjust. 1994. aastal toimunud Budapesti tippkohtumisel otsustati muuta CSCE organisatsiooniks nimega OSCE.

OSCE praegused prioriteedid on:

  • Ühistest väärtushinnangutest lähtuvate tsiviilühiskondade loomine
  • Sõjaliste konfliktide ennetamine ja vältimine
  • Stabiilsuse ja püsiva rahu tagamine kriisikolletes ning sõjategevusest haaratud aladel
  • Julgeolekuvaakumi ja uute eraldusjoonte vältimine
  • Ühtse julgeolekusüsteemi arendamine

OSCE peakorter ja sekretariaat asuvad Viinis. OSCE eesistujaks on rotatsiooni korras kõigi liikmesriikide välisministrid. Sekretariaadi tööd juhib kolmeks aastaks valitud peasekretär, kes koordineerib ka OSCE missioone. OSCE rahvusvähemuste ülemkomissar resideerib Haagis. Demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo asub Varssavis ja infolehte OSCE Newsletter antakse välja Prahas.

Alates 1993. aastast on OSCE töö oluline osa vaatlejate lähetamine liikmesriikidesse, et jälgida seal valimiste läbiviimise vastavust seadustele ja demokraatia põhimõtetele. Vaatlustulemuste kohta koostatakse üksikasjalikud raportid.

OSCE Parlamentaarne Assamblee

OSCE Parlamentaarne Assamblee loodi 1990. aasta Pariisi tippkohtumise otsusega. Assamblee põhieesmärk on kaasata liikmesriike rohkem Euroopa poliitika- ja julgeolekuküsimuste lahendamisse, tõhustada tsiviilkontrolli sõjaliste küsimuste üle ning suurendada parlamendisaadikute vastutust ja mõjujõudu. Eesti liitus OSCE Parlamentaarse Assambleega 1991. aastal.

Assamblee 56 liikmesriigist osaleb organisatsiooni töös 323 valitud parlamendisaadikut. Lisaks teeb assamblee koostööd 11 partnerriigiga üle kogu maailma.

OSCE Parlamentaarse Assamblee üks töövorme on suvine üldkogu istungjärkliikmesriikide parlamendid. Samal ajal toimuvad ka komiteede istungid. Lisaks sellele toimub Viinis veebruaris talveistung ja oktoobris sügisistung koos Vahemere foorumiga. Vastavalt vajadusele korraldatakse eri regioonides majanduskonverentse ja parlamentaarseid foorumeid.

OSCE PA president Ilkka Kanerva ja peasekretär Spencer Oliver OSCE PA istungil, 18. veebruaril 2015, Viinis Foto: OSCE Parliamentary Assembly

Komiteed

Helsingi lõppakti kolme põhiteema põhjal on OSCE Parlamentaarse Assamblee raames moodustatud järgmised komiteed:

  • Poliitika- ja julgeolekukomitee
  • Demokraatia-, inimõiguste ja humanitaarküsimuste komitee
  • Majandus-, teadus-, tehnoloogia- ja keskkonnakomitee

Eesti delegatsioon osaleb kõigi komiteede töös. Komiteed koostavad raporteid ja lõppresolutsiooni projekte, mis esitatakse kord aastas toimuvale üldkogu istungjärgule. Parlamentaarse assamblee otsused saadetakse edasi OSCE Ministrite Nõukogule, OSCE eesistujale ja liikmesriikide parlamentidele. Seejärel esitavad liikmesriigid oma seisukohad lõppdokumendi soovituste rakendamise kohta oma riigis.

OSCE Parlamentaarse Assamblee sekretariaat asub Kopenhaagenis. Assamblee alaline esindus paikneb Viinis, OSCE peakorteri asupaigas. OSCE Parlamentaarse Assamblee president valitakse suvisel üldkogu istungjärgul üheks aastaks ja teda on võimalik veel üheks ametiajaks tagasi valida. Praegu on assamblee president Ilkka Kanerva Soomest, kes valiti sellele kohale 2014. aastal, ja peasekretär on alates 1992. aastast Spencer Oliver USA-st.

Üles

Viimati muudetud: 08.03.2019

Tagasiside