Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tutvuge Riigikogu Kantselei täitmata teenistuskohtade, tööpakkumiste ja praktikavõimalustega.

Tööpakkumised Riigikogu Kantseleis

Riigikogu Kantselei missiooniks on olla professionaalne tugi Eesti rahvaesindusele tema igapäevatöös ja parlamentarismi edendamisel.

Seoses ametis oleva direktori teenistustähtaja lõppemisega juulis 2017 kuulutab Riigikogu juhatus välja avaliku konkursi asjatundliku, kõrge juhtimisvõimekusega, usaldusväärse, erapooletu ja pühendunud tippjuhi leidmiseks.

Riigikogu Kantselei direktor

Direktori ülesandeks on Kantselei töö terviklik ja tõhus juhtimine. Direktor püstitab ja sõnastab organisatsiooni strateegia, eesmärgid, töötab välja arengusuunad ja tegevuskavad ning organiseerib eesmärkide elluviimise. Tema juhtorganiks ja igapäevaseks koostööpartneriks on Riigikogu juhatus. Ta esindab Kantseleid suhetes avalikkusega, rahvusvaheliste institutsioonide ja organisatsioonidega ning koostöövõrgustikega.

Riigikogu Kantselei direktori ametikoht võimaldab töötada unikaalses ja tähendust loovas organisatsioonis ning anda oma panus Eesti riikluse ja parlamentarismi arendamisse.

Konkursi viib läbi Fontes PMP. Kandideerimine talendipank.fontes.ee

Kandideerimistähtaeg on 25. jaanuar 2017.

Kandideerimiseks palun lisada:

 1. motiveeritud kirjalik avaldus ja kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametnikuna teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus, millele on lisatud vähemalt kahe isiku kontaktandmed, kelle poole võib konkursi käigus pöörduda kandidaadi kohta tööalase iseloomustuse saamiseks;
 3. haridust tõendava dokumendi koopia.

Kantselei direktori ametikohal töötamise eeltingimuseks on riigisaladusele juurdepääsu õiguse omamine. Konkursi võitnud kandidaat nimetatakse ametisse Riigikogu juhatuse otsusega pärast vastava juurdepääsuloa saamist.

Konkursil kandideerijate andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt.

Teenistusse asumise aeg on 15. juuli 2017 ja teenistustähtaeg on 5 aastat.
Riigikogu Kantselei direktori põhipalga suurus on vahemikus 3800 – 4500 eurot.

Kantselei direktori ametikoha nõuded:

 1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt õiguse või avaliku halduse erialal;
 2. vähemalt 5-aastane eelnev edukas töökogemus organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimisel, soovitavalt avalikus sektoris;
 3. Eesti Vabariigi kodakondsus;
 4. kõrge juhtimisvõimekus, sealhulgas juhtimispõhimõtete tundmine ja nende rakendamise oskus, suutlikkus määratleda oma tegevusvaldkonna prioriteete, tõhusalt planeerida tööprotsesse ja korraldada alluvate tööd;
 5. Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike õiguste ja vabaduste, avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ja avaliku halduse organisatsiooni toimimise tundmine;
 6. põhjalikud teadmised riigihaldusest, terviklik arusaam Riigikogu rollist, ülesannetest ja toimimispõhimõtetest;
 7. Riigikogu Kantselei tegevusvaldkonda ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 8. majandusalased teadmised, sealhulgas turumajanduse üldpõhimõtete, avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtete tundmine ning eelarve koostamise kogemus;
 9. teadmised infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja kasutamisvõimalustest;
 10. eesti keele ja inglise keele oskus kõrgtasemel;
 11. väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, sealhulgas oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel;
 12. üldised teadmised suhtekorraldusest, avaliku arvamuse kujundamisest ja suhtlemise korraldamisest massiteabevahenditega;
 13. väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 14. algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;
 15. intellektuaalne võimekus, sealhulgas hea analüüsi- ja sünteesivõime, paindlik mõtlemislaad, üldistusvõime;
 16. kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta vastu iseseisvalt otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
 17. kõrge stressitaluvus, võime töötada hästi ka pingeolukorras;
 18. suutlikkus esindada oma organisatsiooni rahvusvahelisel tasemel (erinevates koostöövõrgustikes, organisatsioonides, komisjonides ja töögruppides);
 19. lojaalsus ja riigi huvidest lähtuv orienteeritus;
 20. laitmatu reputatsioon.

Lisainfo Fontesest: 6277 077

Riigikogu Kantselei direktor kuulutab välja konkursi stenogrammi- ja tõlkeosakonna prantsuse keele tõlkija/tõlgi töökohale

Pakume võimalust osaleda Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise protsessis ja anda oma panus selle õnnestumisse. Tõlkija töökoht on tähtajaline – alates märts 2017 kuni 31. mai 2018.
Tõlkija tööülesandeks on kirjalik ja suuline tõlkimine eesti keelest prantsuse keelde ja vastupidi.

Töökohale kandideerijalt eeldame:

 • kõrgharidust (prantsuse filoloog);
 • eesti, prantsuse ja inglise keele valdamist kõrgtasemel, vähemalt kolmeaastane kirjaliku ja suulise tõlketöö kogemus;
 • ELi institutsioonide, nende pädevuse ja õigussüsteemi ning ELi otsustusprotsessi tundmine;
 • kasuks tuleb tõlkeprogrammide tundmine või valmisolek õppida;
 • täpsust, korrektsust, pingetaluvust ja kohusetunnet;
 • head suhtlemisoskust ja valmisolekut meeskonnatööks;
 • eelise annab prantsuse-inglise-prantsuse tõlketöö kogemus.

Lisainfo: Ulvi Pärn, osakonna asejuhataja, tõlkija 631 6371

Töökohale kandideerimiseks palume esitada motiveeritud kandideerimisavaldus ja elulookirjeldus (cv) e-posti aadressil personal.konkurss@riigikogu.ee.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 22. jaanuar 2017.

Praktika Riigikogu Kantseleis

Riigikogu Kantselei pakub praktikavõimalusi Riigikogu komisjonide sekretariaatides (erinevad komisjonid ja valdkonnad). Ootame praktikale üliõpilasi, kes omandavad kõrgharidust ja on läbinud õppeaineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses, valdavad vabalt eesti keelt ning tunnevad huvi Riigikogu ja kantselei tegevuse vastu.
Pakume võimaluse tutvuda eelnõude menetlemisega komisjonis ja täiskogus: menetlusetapid, muudatusettepanekud, tekstid ja seletuskirjad; parlamentaarsed kuulamised- komisjoni istung, avalik istung, oluliselt tähtsa riikliku küsimuse arutamine ning komisjonide asjaajamine.
Praktikat Riigikogu Kantseleis ei tasustata.

Huvi korral palume esitada taotlus- veebivorm Riigikogu kodulehel, lisada cv ja praktikajuhend, akadeemiline õiend või väljavõte õpinguraamatust ning motivatsioonikiri (https://www.riigikogu.ee/riigikogu/riigikogu-kantselei/teenistuskohad-ja-praktika/).

Täiendav info helen.ilisson@riigikogu.ee

Täitmata ametikohad Riigikogu Kantseleis (hetkel konkurssi ei toimu)

 • Õigus- ja analüüsiosakonna nõunik

Üles

Viimati muudetud: 11.01.2017

Tagasiside