Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
01.10.2015 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Libeeria Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli allkirjastamist Euroopa Liidu nimel ning nende ajutist kohaldamist COM(2015)466 EL dokument
01.10.2015 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 (millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks) kohaldamise kohta COM(2015)480 EL dokument
01.10.2015 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS kalapüügivõimaluste jaotamise kohta vastavalt protokollile, millega määratakse neljaks aastaks kindlaks Euroopa Ühenduse ning Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus COM(2015)474 EL dokument
01.10.2015 COM(2015)471 EL dokument
01.10.2015 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta COM(2015)473 EL dokument
01.10.2015 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega kehtestatakse ühised eeskirjad väärtpaberistamise kohta ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise Euroopa raamistik ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ, 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012 COM(2015)472 EL dokument
01.10.2015 2015. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 7 Pagulaskriisiga toime tulekuks Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed COM(2015)485 EL dokument
01.10.2015 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks Euroopa rände tegevuskava raames COM(2015)486 EL dokument
01.10.2015 Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Feedback Statement on the Green Paper "Building a Capital Markets Union" Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Action Plan on Building a Capital Markets Union SWD(2015)184 {COM(2015) 468} {SWD(2015) 183} EL dokument
01.10.2015 Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Economic Analysis Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Action Plan on Building a Capital Markets Union SWD(2015)183 {COM(2015) 468} {SWD(2015) 184} EL dokument
01.10.2015 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava COM(2015)468 EL dokument
30.09.2015 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse kalapüügivõimaluste jaotamist Euroopa Liidu ja Libeeria Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli alusel COM(2015)465 EL dokument
30.09.2015 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Libeeria Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli sõlmimist COM(2015)467 EL dokument
30.09.2015 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Eurostarsi ühisprogrammi (2008–2013) lõpphindamine COM(2015)479 EL dokument
30.09.2015 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel ÜRO pagulaste ülemvoliniku programmi täitevkomitee kuuekümne kuuendal istungil võetava seisukoha kohta COM(2015)488 EL dokument
29.09.2015 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3417. istung (üldasjad) 13. oktoober 2015 EL dokument
25.09.2015 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3416. istung (välisasjad) 12. oktoober 2015 EL dokument
24.09.2015 Euroopa Liidu Nõukogu 3415. istung 8.- 9. oktoober 2015 EL dokument
24.09.2015 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3414. istung (Transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 8. oktoober 2015 EL dokument
24.09.2015 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Pagulaskriisiga toime tulekuks Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad operatiiv-, eelarve- ja õigusmeetmed COM(2015)490 EL dokument
24.09.2015 Eesti seisukohad Küprose finantsabi programmi seitsmenda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta EL dokument
24.09.2015 Eesti seisukohad audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi läbivaatamist käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta EL dokument
23.09.2015 Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ - Nõukogu poolt vastu võetud 18. septembril 2015 EL dokument
22.09.2015 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3413. istung (majandus- ja rahandusküsimused) 6. oktoober 2015 EL dokument
22.09.2015 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks WTO peanõukogus Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Ameerika Ühendriikide taotluse kohta teha WTO eeskirjadest erand, et pikendada AGOA programmi (AGOA) kehtivust COM(2015)464 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside