Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
16.05.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu esimese lugemise seisukohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb liidu finantshuvide kaitset kriminaalõiguse abil - COM(2017) 246 EL dokument
16.05.2017 Teatis - COVER NOTE From: the Polish Sejm Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Governance of the Energy Union, amending Directive 94/22/EC, Directive 98/70/EC, Directive 2009/31/EC, Regulation (EC) No 663/2009, Regulation (EC) No 715/2009, Directive 2009/73/EC, Council Directive 2009/119/EC, Directive 2010/31/EU, Directive 2012/27/EU, Directive 2013/30/EU and Council Directive (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013; [doc. 15090/16 - COM(2016) 759] COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK Clean Energy For All Europeans. [doc. 15172/16 - COM(2016)860; COM(2016) 759 EL dokument
15.05.2017 Teatis - COVER NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: COM (2016) 798 - Council ST 5705/17 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts in the area of Justice providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union; COM(2016) 799 - Council ST 5623/17 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2016)798; COM (2016)799 EL dokument
15.05.2017 Teatis - COVER NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: COM (2016) 798 - Council ST 5705/17 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts in the area of Justice providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union; and COM(2016) 799 - Council ST 5623/17 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union. - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2016)798; COM (2016)799 EL dokument
15.05.2017 Teatis - COVER NOTE From: the Austrian Bundesrat Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity (recast) [doc. 15135/16 - COM(2016) 861] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2016) 861 EL dokument
15.05.2017 Teatis - COVER NOTE From: General Secretariat to the Council Subject: COM (2016) 798 - Council ST 5705/17 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts in the area of Justice providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union; COM(2016) 799 - Council ST 5623/17 - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2016) 798; COM(2016) 799 EL dokument
15.05.2017 Teatis - COVER NOTE From: the Polish Sejm Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity (recast) [doc. 15135/16 - COM(2016) 861] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2016) 861 EL dokument
15.05.2017 ARUTELUDOKUMENT ÜLEILMASTUMISE OHJAMISE KOHTA COM(2017) 240 EL dokument
15.05.2017 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Ühendkuningriigil kohaldada vähendatud maksumäära Sise- ja VälisHebriididel, Põhjasaartel, Clyde’i lahe saartel ja Scilly saartel tarbitavate mootorikütuste suhtes kooskõlas direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 19 - COM(2017) 170 EL dokument
15.05.2017 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE vastavalt direktiivi 2001/42/EÜ (teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta) artikli 12 lõikele 3 COM(2017) 234 EL dokument
15.05.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nõukogu määruse (EL) nr 608/2013 rakendamise kohta - COM(2017) 233 EL dokument
15.05.2017 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Nõukogu direktiivi 2011/70/Euratom rakendamise edusammud ja ülevaade ühenduse territooriumil olevate kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete kohta ning nende ainete tekkimise tulevikuprognoos - COM(2017) 236; SWD(2017) 159; SWD(2017) 161 EL dokument
15.05.2017 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3544. istung (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos) 29.-30. mai 2017 EL dokument
15.05.2017 Teatis - COVER NOTE From: the Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the internal market in electricity (recast) [doc. 15150/16 - COM(2016) 864] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2016) 864 EL dokument
12.05.2017 Teatis - COVER NOTE From: the Romanian Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) [doc. 15120/16 - COM(2016) 767 EL dokument
12.05.2017 KOMISJONI TEATIS Tuumaenergia näidisprogramm esitatud Euratomi asutamislepingu artikli 40 kohaselt - lõplik (pärast EMSK arvamust) - COM(2017) 237; SWD(2017) 158 EL dokument
12.05.2017 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Eduaruanne komisjoni teatise „Sigarettide salakaubanduse ja tubakatoodete ebaseadusliku kaubanduse muude vormide vastase võitluse hoogustamine – terviklik ELi strateegia (COM/2013/0324 final, 6.6.2013)“ rakendamise kohta - COM(2017)235 EL dokument
12.05.2017 Teatis - COVER NOTE From: Italian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European business statistics amending Regulation (EC) No 184/2005 and repealing 10 legal acts in the field of business statistics doc. 7169/17 STATIS 16 COMPET 172 CODEC 354 IA 41 - COM (2017) 114 final - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2017) 114 EL dokument
11.05.2017 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 15. mai 2017. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta   EL dokument
11.05.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE digitaalse ühtse turu strateegia rakendamise vahekokkuvõtte kohta Ühendatud digitaalne ühtne turg kõigile - SWD(2017) 155; COM(2017) 228 EL dokument
11.05.2017 Teatis - COVER NOTE From: the Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the internal market in electricity (recast) [doc. 15150/16 - COM(2016) 864] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2016) 864 EL dokument
11.05.2017 Teatis -COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mutual recognition of freezing and confiscation orders [15816/16 JAI 1118 COPEN 405 DROIPEN 229 CODEC 1946 - COM(2016) 819 EL dokument
11.05.2017 Eesti seisukohad Euroopa Prokuratuuri tõhustatud koostöö vormis asutamise ning Eesti Euroopa Prokuratuuri tõhustatud koostöös osalemise kohta - 8750/17 EL dokument
11.05.2017 Teatis - COVER NOTE From: Senate of the Italian Republic Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to continue current limitations of scope for aviation activities and to prepare to implement a global market-based measure from 2021 - Opinion1 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality - COM(2017) 54 EL dokument
11.05.2017 Arvamus - OPINION From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC Doc. 5034/17 DATAPROTECT 2 JAI 2 DAPIX 2 FREMP 1 DIGIT 2 CODEC 4 [COM(2017) 8 final] Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 8 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside