Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
22.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Häiremehhanismi aruanne 2018 (koostatud vastavalt makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamist ja korrigeerimist käsitleva määruse (EL) nr 1176/2011 artiklitele 3 ja 4) COM(2017) 771; SWD(2017) 661 EL dokument
22.11.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS transpordiühenduse asutamise lepinguga loodud ministrite nõukogus Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta - COM(2017) 691 EL dokument
22.11.2017 KOMISJONI TEATIS 2018. aasta eelarvekavad: üldine hinnang COM(2017) 800 EL dokument
22.11.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta COM(2017) 677 EL dokument
22.11.2017 PROJEKT: KOMISJONI JA NÕUKOGU ÜHINE TÖÖHÕIVEARUANNE, mis on lisatud komisjoni teatisele 2018. aasta majanduskasvu analüüsi kohta COM(2017) 674 EL dokument
22.11.2017 Töödokument - SWD(2017) 373 EL dokument
21.11.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Heaolu saavutamine kaubanduse ja investeeringute kaudu 2007. aasta ühise ELi kaubandusabi strateegia ajakohastamine COM(2017) 667 EL dokument
21.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) rakendamise kohta - COM(2017) 679 EL dokument
21.11.2017 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused 2018. aastaks - COM(2017) 672 EL dokument
20.11.2017 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Sõjaväelise liikuvuse parandamine Euroopa Liidus JOIN(2017) 41 EL dokument
20.11.2017 Euroopa Liidu Nõukogu 3582. istung (majandus ja rahandus) 05. detsember 2017 EL dokument
20.11.2017 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE ELi linnade tegevuskava kohta COM(2017) 657 EL dokument
20.11.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE ELi tegevuskava aastateks 2017–2019 Soolise palgalõhe vähendamine COM(2017) 678 EL dokument
20.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Aruanne meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte tugevdamist läbipaistvuse suurendamise kaudu käsitleva komisjoni soovituse rakendamise kohta COM(2017) 671 EL dokument
20.11.2017 Ettepanek - COM(2017) 666 EL dokument
20.11.2017 Koosolekukutse ja esialgne programm Euroopa Liidu Nõukogu (Transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 4. ja 5. detsember 2017 - 3581 EL dokument
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovative capacity of the EU defence industry COM(2017) 294 final - Council ST 10589/17 - 2017/0125 (COD) - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality* - COM(2017) 294 EL dokument
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No. 1141/2014 of the European Parliament and the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations [12308/17 - COM(2017) 481 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 481 EL dokument
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: the Italian Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings [doc. 15108/16 - COM(2016)765] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2016)765 EL dokument
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No. 1141/2014 of the European Parliament and the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations [12308/17 - COM(2017) 481 EL dokument
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a pan-European Personal Pension Product (PEPP) - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 343 EL dokument
17.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovative capacity of the EU defence industry COM(2017) 294 final - Council ST 10589/17 - 2017/0125 (COD) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Launching the European Defence Fund COM(2017) 294; COM(2017) 295 EL dokument
16.11.2017 Parandus - KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE Aruanne põllumajanduse pikaajalise riikliku abikava rakendamise kohta aastatel 2011– 2015 Soome ja Rootsi põhjapoolsetes piirkondades vastavalt komisjoni otsustele 2009/3067 ja 2010/6050 - COM(2017)189 EL dokument
16.11.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse seisukohta, mis võetakse liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepinguga loodud assotsieerimisnõukogus seoses assotsieerimislepingu I-A lisa täiendamisega ning kõnealuse lepingu kohaselt kokku tulnud assotsieerimiskomitee kaubanduse erikoosseisus seoses ümberarvestuste tegemisega assotsieerimislepingu I-C ja I-D lisas esitatud ekspordimaksude kõrvaldamise kavas - COM(2017) 663 EL dokument
16.11.2017 Letter - COM(2017) 647 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside