Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
04.05.2018 KOMISJONI KOOSTATUD AASTAÜLEVAADE liikmesriikide aastastest tegevusaruannetest, milles käsitletakse määruse (EL) nr 1233/2011 kohaldamisalasse kuuluvat ekspordikrediiti COM(2018) 262 EL dokument
04.05.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel kaubanduskoosseisus kokkutulnud assotsieerimiskomitees, mis on loodud ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepinguga, seoses kõnealuse lepingu III lisa (ühtlustamine), mis käsitleb standardimise, akrediteerimise, vastavushindamise, tehniliste normide ja metroloogia suhtes kohaldatavaid eeskirju, ja XVI lisa (riigihanked) kavandatud ajakohastamisega COM(2018) 258 EL dokument
04.05.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks omavahendid, mis põhinevad äriühingu tulumaksu ühtsel konsolideeritud maksubaasil, Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemil ja ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel, ning rahavajaduste rahuldamise meetmete kohta- COM(2018) 326 EL dokument
04.05.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed- COM(2018) 327 EL dokument
04.05.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 käibemaksust laekuvate omavahendite kogumise kindla ühtse korra kohta- COM(2018) 328 EL dokument
04.05.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027- COM(2018) 322 EL dokument
04.05.2018 Ettepanek: Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta- COM(2018) 323 EL dokument
04.05.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises- COM(2018) 324 EL dokument
04.05.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Tänapäevane eelarve liidu jaoks, mis hoiab, kaitseb ja avardab võimalusi Uus mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027- SWD(2018) 171; COM(2018) 321 EL dokument
04.05.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta - SWD(2018) 172; COM(2018) 325 EL dokument
03.05.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE kosmose jälgimise ja seire (SST) toetusraamistiku rakendamise kohta (2014–2017) - COM(2018) 256 EL dokument
03.05.2018 Eesti seisukohad investeerimisfondide piiriülese turustamise nõuete muutmise eelnõude kohta COM(2018) 92; COM(2018) 110 EL dokument
03.05.2018 Teatis - COVER NOTE From: Austrian Bundesrat Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union [doc. 16018/17 + ADD1-ADD2 - COM(2017) 797 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 797 EL dokument
03.05.2018 Eesti seisukohad läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastase kava kohta - COM(2018) 149 EL dokument
03.05.2018 Teatis - COVER NOTE From: Irish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU [doc. 5844/18 - COM(2018) 51 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 51 EL dokument
02.05.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu XI lisa (Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond) ja protokolli nr 37 (mis sisaldab artikliga 101 ette nähtud loetelu) muutmisega (Isikuandmete kaitse üldmäärus) COM(2018) 249 EL dokument
02.05.2018 Letter/COM(2018) 179 EL dokument
30.04.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatuse süsteem nr 1-3/2018 - COM(2018) 265 EL dokument
30.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS uute psühhoaktiivsete ainete N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4- üül]tsüklopropaankarboksamiid (tsüklopropüülfentanüül) ja 2-metoksü-N-fenüül-N-[1- (2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]atsetamiid (metoksüatsetüülfentanüül) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta - COM(2018)253 EL dokument
30.04.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Programmi „Loov Euroopa“ (2014-2020) vahearuanne - COM(2018)248; SWD(2018) 159 EL dokument
30.04.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Üldasjad) 14. mai 2018, 3616, 3615 EL dokument
30.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: Sveriges Riksdag Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules and procedures for compliance with and enforcement of Union harmonisation legislation on products and amending Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council, and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU and 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council [doc. 15950/17 - COM (2017) 795 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM (2017) 795 EL dokument
30.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: Parlamentul Romaniei Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State [doc. 15965/17 COMPET 897 ECO 82 MI 991 ENT 279 CONSOM 411 GAF 52 AGRI 712 CODEC 2137 IA 229 - COM (2017) 796 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2017) 796 EL dokument
27.04.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta JOIN(2018) 11 EL dokument
27.04.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelisele strateegilise partnerluse lepingule Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja lepingu ajutise kohaldamise kohta JOIN(2018) 10 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside