Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
17.09.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE KOMISJONI 11. FINANTSARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EUROOPA MAAELU ARENGU PÕLLUMAJANDUSFONDI (EAFRD) 2017. MAJANDUSAASTA KOHTA COM(2018) 629 EL dokument
17.09.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 02. oktoober 2018, 3639 EL dokument
14.09.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikide ametlike kontrollide kohta (2014–2016) toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu eeskirjade täitmise tagamiseks SWD(2018) 402; COM(2018) 627 EL dokument
14.09.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE KOMISJONI 11. EUROOPA PÕLLUMAJANDUSE TAGATISFONDI KÄSITLEV FINANTSARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2017. FINANTSAASTA - SWD(2018) 405, COM(2018) 628 EL dokument
14.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Viinamarja- ja Veiniorganisatsioonis (OIV) võetava seisukoha kohta COM(2018) 626 EL dokument
14.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega avatakse teatavate kalandustoodete autonoomsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine aastatel 2019–2020 COM(2018) 625 EL dokument
13.09.2018 KOMISJONI ARUANNE Euroopa Liidu Raudteeameti tõhustatud rolli ettevalmistamisel tehtud edusammude kohta vastavalt direktiivile (EL) 2016/797 Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta-COM(2018) 623 EL dokument
13.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitees ja meresõiduohutuse komitees seoses rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni VI lisa reegli 14.1 ning puistlastilaevade ja naftatankerite ülevaatuste käigus tehtavate kontrollide tõhustatud programmi käsitleva rahvusvahelise koodeksi (2011) muudatuste vastuvõtmisega-COM(2018) 624 EL dokument
13.09.2018 Eesti seisukohad teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta - COM(2018) 340 EL dokument
13.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse liidu hariduse-, koolituse-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ - COM(2018) 367 EL dokument
13.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa solidaarsuskorpuse määrus - COM(2018) 440 EL dokument
12.09.2018 Vabad ja õiglased valimised JUHENDDOKUMENT Komisjoni juhised liidu andmekaitseõiguse kohaldamise kohta valimiste kontekstis COM(2018) 638 EL dokument
12.09.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE JA EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE Tõhusam finantsraamistik väljaspool Euroopa Liitu tehtavate investeeringute jaoks COM(2018) 644 EL dokument
12.09.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta SEC(2018) 397, SWD(2018) 408, SWD(2018) 409, COM(2018) 640 EL dokument
12.09.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ SWD(2018) 406, COM(2018) 639 EL dokument
12.09.2018 Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta, määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta, määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, määrust (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti, ning direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2018) 646 EL dokument
12.09.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA ÜLEMKOGULE, EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Tugevam tegija rahvusvahelisel tasandil - tõhusam otsuste tegemine ELi ühises välis- ja julgeolekupoliitikas COM(2018) 647 EL dokument
12.09.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Vabade ja õiglaste Euroopa Parlamendi valimiste kindlustamine COM(2018) 637 EL dokument
12.09.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Liidu finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete täitmise ja rahapesuvastase järelevalve raamistiku tugevdamine - COM(2018) 645 EL dokument
12.09.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik Euroopa Komisjoni panus Salzburgis 19.–20. septembrini 2018 toimuvasse juhtide kohtumisse - SEC(2018) 396, SWD(2018) 403, SWD(2018) 404, COM(2018) 630 EL dokument
12.09.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Teatis uue Euroopa–Aafrika kestliku investeerimise ja töökohtade loomise alliansi kohta: viime oma investeerimise ja töökohtade loomise partnerluse uuele tasandile COM(2018) 643 EL dokument
12.09.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA EUROOPA ÜLEMKOGULE Euroopa, mis kaitseb: algatus laiendada Euroopa Prokuratuuri pädevust, nii et see hõlmaks piiriüleseid terrorikuritegusid COM(2018) 641 EL dokument
12.09.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung konkurentsivõime (siseturg, teadus ja tööstusuuringud) 27. ja 28. september 2018, 3638 EL dokument
12.09.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistataks kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624 COM(2018) 631 EL dokument
12.09.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa piiride valvamise süsteemi (EUROSUR) hindamise kohta COM(2018) 632 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside