Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
08.04.2020 Ühisteatis - JOIN(2020) 11 EL dokument
07.04.2020 Letter/COM(2020) 141 EL dokument
07.04.2020 NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elektroonilise kaubaveoteabe kohta 5142/1/20 EL dokument
07.04.2020 Letter - COM(2020) 138 EL dokument
07.04.2020 NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht, eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga 5115/1/20 EL dokument
07.04.2020 Eesti seisukohad eurorühma 7. aprilli 2020. a laiendatud formaadis toimuva kohtumise aruandes esitatud COVID-19 haigust põhjustava viiruse mõjude majandusmeetmete paketi kohta EL dokument
07.04.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsuse osas - COM(2020) 137 EL dokument
06.04.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EL) nr 1219/2012 (millega kehtestatakse üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute jaoks) kohaldamise kohta - COM(2020) 134 EL dokument
06.04.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 1-3/2020 - COM(2020) 147 EL dokument
06.04.2020 Letter - COM(2020) 142 EL dokument
06.04.2020 Letter - COM(2020) 144 EL dokument
06.04.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Lissaboni Liidu assambleel COM(2020) 136 EL dokument
03.04.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes COM(2020) 135 EL dokument
03.04.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse meditsiiniseadmeid käsitlevat määrust (EL) 2017/745 seoses selle teatavate sätete kohaldamise kuupäevadega (EMPs kohaldatav tekst)- COM(2020) 144 EL dokument
03.04.2020 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE stabiilsuse ja kasvu pakti üldise vabastusklausli aktiveerimise kohta - COM(2020) 123 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega aktiveeritakse nõukogu 15. märtsi 2016. aasta määruse (EL) 2016/369 kohane erakorraline toetus ja muudetakse määruse sätteid seoses COVID-19 puhanguga- COM(2020) 175 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust (EL) 2020/265, kohandades 2020. aastal rände, pagulaste sissevoolu ja julgeolekuohtudega seotud probleemide lahendamiseks ning COVID-19 puhangu tõttu võetavate kiireloomuliste meetmete ja Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamise jaoks kasutusele võetavaid paindlikkusinstrumendi summasid- COM(2020) 171 EL dokument
02.04.2020 2020. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 2 Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule - COM(2020) 170 EL dokument
02.04.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Reageerimine koroonaviirusele Iga eurot tuleb kasutada parimal võimalikul viisil, et kaitsta elusid ja säilitada elatusvahendeid - COM(2020) 143 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 ja määrust (EL) nr 1301/2013 seoses erimeetmetega erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel COVID-19 puhangu tõttu COM(2020) 138 EL dokument
02.04.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määruse (EL) 2017/1004 (kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva liidu raamistiku loomise kohta) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2020) 131 EL dokument
02.04.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE otsuse (EL) 2016/344 (millega luuakse Euroopa platvorm deklareerimata töö vastase tegevuse alase koostöö edendamiseks) rakendamise kohta - COM(2020) 129 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1379/2013 ja määrust (EL) nr 508/2014 seoses erimeetmetega, et leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile - COM(2020) 142 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 223/2014 seoses erimeetmete kehtestamisega, et reageerida COVID-19 kriisile COM(2020) 141 EL dokument
02.04.2020 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse pärast COVID-19 puhangut tekkinud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu- COM(2020) 139 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside