Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
19.02.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrusega (EL) nr 1143/2014 (looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2019) 85 EL dokument
19.02.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (keskkond) 05. märts 2019 EL dokument
18.02.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 1071/2009 (millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta) teatavate sätete rakendamise kohta ajavahemikul alates 1. jaanuarist 2015 kuni 31. detsembrini 2016 - COM(2019) 84 EL dokument
18.02.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrusega (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused (ELi puidumäärus), komisjonile delegeeritud volituste rakendamise kohta - COM(2019) 86 EL dokument
15.02.2019 Aruanne - C(2019) 1115 EL dokument
15.02.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Euroopa teadusruum: Euroopa teadustegevuse ja innovatsiooni ühine edendamine COM(2019) 83 EL dokument
15.02.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel ettepaneku esitamist metoksükloori kandmiseks püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisasse COM(2019) 82 EL dokument
15.02.2019 Koosoleku teatis ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 04. märts 2019 EL dokument
14.02.2019 Eesti seisukohtade täiendamine keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise direktiivi eelnõu kohta - COM(2017) 653 EL dokument
14.02.2019 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirju, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust, eelnõu kohta COM(2018) 893 EL dokument
14.02.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 18. veebruari 2019. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta   EL dokument
13.02.2019 KOMISJONI OTSUS, 12.2.2019, assigneeringute mitteautomaatse ülekandmise kohta 2018. aasta eelarvest 2019. aasta eelarvesse - C(2019) 1102 EL dokument
13.02.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE kaudsete kohustuste kohta, millel võib olla mõju eelarvele - COM(2019)81 EL dokument
13.02.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuni 2015. aasta määrusega (EL) 2015/936 (teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete impordi ühiste eeskirjade kohta) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2019) 79 EL dokument
13.02.2019 Letter / COM(2019) 88 EL dokument
13.02.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS raudteeohutuse ja -ühenduse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega COM(2019) 88 EL dokument
12.02.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS narkootiliste ainete komisjoni 62. istungjärgul Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses ainete lisamisega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku ringluse vastase ÜRO konventsiooni tabelites esitatud ainete loetelusse - COM(2019) 77 EL dokument
11.02.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni asjaomastes komiteedes võetavat seisukohta ÜRO eeskirjade nr 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 ja 128 ning konsolideeritud resolutsiooni R.E.5 muudatusettepanekute, nelja uue ÜRO eeskirja ettepaneku ja 1958. aasta kokkuleppe liite 4 muudatusettepaneku küsimuses - COM(2019) 80 EL dokument
11.02.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE selliste volituste rakendamise kohta, mis on delegeeritud komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1760/2000 veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 kehtetuks tunnistamise kohta - COM(2019) 76 EL dokument
11.02.2019 Ettepanek - COM(2019) 74 EL dokument
07.02.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel majanduspartnerluslepingu komitees, mis on moodustatud vahelepinguga, millega luuakse ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik, seoses mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö meetodeid käsitleva 1. protokolli teatavate sätete muutmisega - COM(2019) 58 EL dokument
07.02.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Programmi „Fiscalis 2020“ vahehindamine - SWD(2019) 15, COM(2019) 59 EL dokument
07.02.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE programmi „Toll 2020“ vahehindamise kohta - SWD(2019) 14, COM(2019) 57 EL dokument
07.02.2019 Letter - COM(2019) 55 EL dokument
07.02.2019 Eesti seisukohad eurorühma 11. veebruari 2019. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 12. veebruari 2019. a istungil   EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside