Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse  valitsuse 5. novembril algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE), millega täiendatakse karistusseadustikku kahe uue mittekaristusliku meetmega – karistusjärgse käitumiskontrolliga ja karistusjärgse kinnipidamisega. Neist esimene tähendab võimalust vajaduse korral allutada käitumiskontrollile süüdimõistetu, kes on mõistetud vangistuse kandnud ära täies ulatuses. Kehtiva õiguse järgi saab käitumiskontrollile allutada isiku, kes on tingimisi karistusest vabastatud või kes vabastatakse vangistusest tingimisi ennetähtaegselt. Karistusjärgne kinnipidamine kujutab endast aga ohtliku kalduvuskurjategija kinnipidamist ühiskonna turvalisuse tagamiseks pärast karistuse ärakandmist. Eelnõuga muudetakse ka vangistusseaduses sätestatud vanglateenistuse regulatsiooni ning tehakse täiendused sisseostude tegemise ning kinnipeetava vabanemistoetuse maksmise osas. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni 5. novembril algatatud jäätmeseaduse § 29 täiendamise seaduse eelnõu (383 SE) annab keskkonnaministrile õiguse kehtestada ühekordsetele trükistele taaskasutuskohustus, sarnaselt nagu seda on tehtud vanarehvide, elektroonikaromu, kasutatud patareide ja paljude muude probleemtoodete puhul. Taaskasutuskohustus ühekordsete trükiste puhul tähendab seda, et ühekordsete trükiste väljaandjad kohustuvad koguma enda poolt turule saadetud trükiseid kogu levitusvõrgu ulatuses ning neid taaskasutama. Või delegeerima selle kohustuse vastavale organisatsioonile. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 6. novembril algatatud võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (384 SE) eesmärgiks on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rassi, rahvuse, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse suundumuse tõttu. Eelnõu sätestab võrdse kohtlemise põhimõtted, ülesanded võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel ja edendamisel ning diskrimineerimisvaidluste lahendamise. Eelnõu koostamisel on eeskujuks võetud ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide vastavad seadused – eelkõige Soome ja Saksamaa vastavad seadused. Nimetatud eelnõu anti menetlusse kolmandat korda, sest kahel eelneval korral ei saanud eelnõu nõutavat toetust – vähemalt 51 poolthäält. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 
Tagasiside