Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata täiskogusse esimesele lugemisele võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (1101SE). Eelnõu on Riigikogus14. veebruaril. Põhiseaduskomisjon toetas eelnõu esimese lugemise lõpetamist.

Eelnõu eesmärk on harmoniseerida Eesti seadusandlus Euroopa Liidu vastavate direktiividega, mis puudutavad võrdse kohtlemise põhimõtteid, et tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rassi, rahvuse, nahavärvuse, keele, päritolu jm tunnuste alusel.  

Eelnõu ei käsitle soolise võrdõiguslikkuse temaatikat, kuna soolise võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamine on sätestatud 2004. aastal vastu võetud soolise võrdõiguslikkuse seaduses.

Eelnõu näeb muuhulgas ette võrdõiguslikkuse voliniku ametikoha loomist. Need ülesanded ühitatakse eelnõu kohaselt juba tegutseva soolise võrdõiguslikkuse voliniku kohustustega. Laiendatud volitustega volinik hakkab edaspidi kandma  võrdõiguslikkuse voliniku nimetust. Viimane ei tegele mitte ainult soolise ebavõrdse kohtlemisega, vaid ebavõrdse kohtlemisega ükskõik missuguse diskrimineerimistunnuse alusel. Võrreldes soolise võrdõiguslikkuse seadusega on võrdõiguslikkuse voliniku uueks ülesandeks nõustada ja abistada isikuid ka diskrimineerimist käsitlevate kaebuste esitamisel, avaldada aruandeid võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta ning teha koostööd teiste isikute ja asutustega võrdse kohtlemise edendamisel.

Kuna diskrimineerimist käsitlev valdkond on EL direktiivide aspektist vaadatuna Eestis siiani puudulikult reguleeritud, on Euroopa Komisjon saatnud Eestile kaks ametlikku kirja, milles komisjon leiab, et Eesti ei täida EL direktiividest tulenevaid kohustusi. Ametlik kiri tähistab esimest formaalset sammu Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 226 järgses rikkumismenetluses. Justiitsministeerium leiab, et kuna Euroopa Komisjon on alustanud rikkumismenetlust, on vajalik eelnõu võimalikult kiire menetlemine Riigikogus.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside