Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon tegi tänasel istungil kokkuvõtteid viimase aasta jooksul toimunud kuulamistest Eesti energiajulgeoleku teemal ning kinnitas komisjoni seisukohad.

Väliskomisjon on käsitlenud Eesti välis- ja julgeolekupoliitika seisukohalt olulisi energiajulgeolekuga seotud aspekte alates 2006. aasta jaanuarist. Möödunud aasta septembris esitles Eesti Välispoliitika Instituut väliskomisjoni tellimusel koostatud uurimust „Eesti energiajulgeolek Euroopa Liidu energiapoliitika kontekstis”. 2007. aasta jaanuaris toimus Riigikogu Valges saalis väliskomisjoni avalik istung, kus oli kõne all Eesti energiamajanduse arenguperspektiivid ning äsja avaldatud Euroopa Liidu energiapoliitika strateegia.

Väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaa kinnitusel on täna heakskiidetud seisukohad vahekokkuvõtteks senistest kuulamistest ning komisjon soovitab Riigikogu järgmisel koosseisul jätkata teema põhjalikumat käsitlemist.

Riigikogu väliskomisjoni seisukohad Eesti energiajulgeolekust on lisatud allpool.

Riigikogu pressitalitus

***

Riigikogu väliskomisjoni seisukohad Eesti energiajulgeolekust

Riigikogu väliskomisjon on alates 2006. aasta kevadistungjärgust käsitlenud komisjoni istungitel Eesti energiajulgeolekut puudutavaid teemasid. Kuulamistest ja nendega kaasnenud aruteludest tõstab väliskomisjon esile järgmised järeldused ja soovitused:

Riigikogu väliskomisjon toetab Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees 2007. aasta jaanuaris heaks kiidetud resolutsiooni „Oht kasutada energiaga varustamist poliitilise surve instrumendina” ja sellega kaasnevaid soovitusi.

Riigikogu väliskomisjon tõdeb Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide üha suurenevat sõltuvust energiaimpordist ning üha süvenevat tendentsi energiatarnete kasutamisest poliitilise survevahendina Venemaa ja muude riikide poolt. Sellest tulenevaid ohte aitaksid vähendada kokkulepped Euroopa Liidu ühtse energiaturu kujundamisel ning ühtsed seisukohad läbirääkimistel Venemaaga. Euroopa Liidu huvides on tulemuslikum Atlandi-ülene koostöö energiajulgeoleku küsimustes.

Riigikogu väliskomisjon toetab Euroopa Komisjoni algatusi Euroopa Liidu energiastrateegia väljatöötamisel ning Euroopa Liidu ühtse seisukoha kujundamist rahvusvahelises energiapoliitikas. Euroopa Liidu energeetikasektori konkurentsivõime tõstmiseks on vajalik teha suuremaid investeeringuid energeetika infrastruktuuridesse, samas on oluline tagada aus konkurents Euroopa Liidu energiaturul. Eesti huvides on aktiivne, pädev ja järjekindel osalemine Euroopa Liidu ühtse ja sidusa energiapoliitika väljatöötamisel ning selle seostamisel ühise julgeoleku- ja välispoliitikaga.

Riigikogu väliskomisjon peab oluliseks, et energiajulgeoleku küsimused oleksid jätkuvalt NATO tähelepanu objekt tema kompetentsi piirides.

Riigikogu väliskomisjon on seisukohal, et Eestil tuleb energiajulgeoleku tagamiseks teha enam koostööd (sh. parlamentaarsel tasemel) riikidega, kellel on Eestiga kokkulangevad või sarnased huvid. Arvestades väiksemast energia tarnekindlusest tulenevaid suuremaid energiajulgeolekuriske on eriti oluline Eesti koostöö lähemate naabritega: Balti riikide, Poola, Saksamaa ja Põhjamaadega. Keskkonnaohutuse reeglite järgimisse Läänemerel tuleb kaasata kõik piirkonna riigid, sh Venemaa.

Riigikogu väliskomisjon peab oluliseks Eesti panustamist kiirete kokkulepete leidmiseks Kyoto protokolli tuleviku osas ja aktiivset osalemist energiaga seotud kliima- ja keskkonnaalastel läbirääkimistel.

Riigikogu väliskomisjon peab vajalikuks, et 2004. aastal Riigikogu poolt kinnitatud „Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste” ning „Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalise riikliku arengukava aastani 2015” uuendamisel on m. h vajalik põhjalikumalt keskenduda energiajulgeolekut ja tarnekindlust puudutavatele küsimustele, samuti energiatarbimise kasvust tulenevatele keskkonnaohtudele.

Riigikogu väliskomisjon toetab laialdasema arutelu jätkamist Eesti kütuse- ja energiamajanduse tulevikustrateegiate, energiatõhususe ning alternatiivsete energiaallikate ning kütuste teemal. Erilist tähelepanu vajavad riskid, mis tulenevad Eesti energeetilisest sõltuvusest välistest energiasüsteemidest ja monopoolsetest energiatarnijatest, samuti Läänemerre kavandatava Vene-Saksa gaasijuhtmega ja Soome lahes kiirelt kasvavate naftavedudega seotud julgeoleku- ja keskkonnaohud.

Väliskomisjon peab oluliseks jätkata tulevikus Eesti energiajulgeolekut puudutavate küsimuste arutelu, kaasates asjaomaseid ametkondi, akadeemilisi ringkondi, sh. Eesti Teaduste Akadeemia Energeetikanõukogu ning Eestis tegutsevaid mõttekodasid.

Riigikogu väliskomisjon peab samuti vajalikuks jätkata Euroopa Liidu energiapoliitikat puudutavate küsimuste arutelu Riigikogus ning rahvusvahelistel parlamentaarsetel kohtumistel.

Heakskiidetud Riigikogu väliskomisjoni istungil

19.veebruaril 2006

 

 

Tagasiside