Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 31. mail algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (922 SE), mille ülesandeks on muuta ja täiendada tulumaksuseadust loomaks tööandjatele ja töövõtjatele parema võimaluse investeerida inimeste haridusse, tervisesse ning keskkonnasõbralikku eluviisi. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 31. mail algatatud kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse, karistusseadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (923 SE) sisuks on vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamise võimaluse suurendamine ning tugevdatud kontrolli all ühiskonda tagasilubamine eelkõige elektroonilise valve abil. Samuti soovitakse eelnõuga tõsta asenduskaristuste osatähtsust. Eelnõu põhieesmärk on vähendada kinnipeetavate arvu vanglates ning sellega omakorda tagada nendele kinnipeetavatele, keda ei ole võimalik tingimisi enne tähtaega vabastada, paremad kinnipidamistingimused, mis vastaksid üldtunnustatud reeglitele. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni 1. juunil algatatud lapsele elatise tagamise seaduse eelnõu (924 SE) eesmärk on tagada vanema poolt üksi kasvatatava lapse toimetulek ülalpidamisasja kohtumenetluse ajal ning ka juhul, kui elatise maksmiseks kohustatud vanemalt ei õnnestu elatist saada. Eelnõu kohaselt hüvitab riik eelnõus ettenähtud tingimustel ja summas vanema poolt maksmata jäetud elatise. Nõue elatise maksmiseks kohustatud vanema vastu läheb hüvitatud summa ulatuses üle riigile. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Res Publica fraktsiooni, Isamaaliidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 1. juunil esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Werol tehased juhtimisvigade ning ettevõtte erastamistoimingute seaduslikkuse ja otstarbekuse uurimiseks” eelnõu (925 OE) algatajad leiavad, et kujunenud olukorras on vajalik parlamendi tasemel uurimiskomisjoni moodustamine, mis selgitaks välja Aktsiaseltsi Werol Tehased juhtimisel tehtud vead, ettevõttele kahju tekkimise põhjused ning teeks ettepanekud süüdlaste vastustusele võtmiseks. Eelnõu algatajate arvates peaks komisjon uurima ka Weroli erastamistoimingute seaduslikkust ja otstarbekust. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni 1. juunil algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (926 SE) kohaselt hakkaksid elluastumistoetust saama ka lapsed, kelle üle oli seatud eestkoste või kes olid perekonnas hooldamisel. Eelnõu algatajad leiavad, et eestkostel, hooldusperes, hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis olevaid vanemliku hoolitsuseta lapsi tuleks nende täiskasvanuks saamisel kohelda võrdselt. Eelnõu kohaselt jäetakse riiklike peretoetuste seadusest välja säte, mille kohaselt vähendatakse elluastumistoetust 2,5 protsendi võrra iga hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis olnud kuu eest juhul, kui laps on elanud hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis alla kolme aasta. Sätte väljajätmine on ajendatud sellest, et lapse vajadused ellu astudes ei sõltu sellest, kui kaua laps on olnud hoolekandeasutusse või erivajadusega laste koolis. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside