Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu viis seadust:

75 poolhäälega võeti vastu valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seadus (612 SE), mis muudab kodakondsuse seaduse paragrahvi 7, millega määratletakse Eesti kodakondsust taotleva välismaalase legaalne püsiv sissetulek.

68 poolhäälega võeti vastu valitsuse algatatud Finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (724 SE), mis muudab finantsjärelevalve subjektide poolt makstavate järelevalvetasude määrasid, samuti viib seadusesse finantsinspektsioonis loamenetluse või muu sarnase menetluse eest makstavate menetlustasude süsteemi.

58 poolhäälega (1 erapooletu) võeti vastu valitsuse algatatud e-raha asutuste seadus (725 SE), mis reguleerib e-raha väljastamist, e-raha asutuste tegevust ning järelevalve teostamist e-raha asutuste üle. Seadus viib e-raha asutuste regulatsiooni täielikult vastavusse Euroopa Liidu õigusega. Tegemist on Euroopa Liiduga ühinemisel vajalike muudatustega, Euroopa Liidu acquis ülevõtmisega. E-raha näol on tegemist ettemakstud maksevahendiga, kus e-raha on salvestatud protsessoriga kaardile. Kui tarbija ostab kaupu või teenuseid vähendatakse salvestatud raha hulka kaardil. Erinevalt deebetkaardist ei ole see seotud ostja pangakontoga. Seadus jõustub alates 1. jaanuarist 2006.

60 poolhäälega võeti vastu valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse, investeerimisfondide seaduse, Tagatisfondi seaduse ja asjaõigusseaduse muutmise seadus (731 SE), mis tagab Eesti emitentidele nn euroopa passi alusel lihtsamad võimalused oma väärtpaberite pakkumiseks lepinguriikides, samuti võivad lepinguriigi emitendid, kes vastavad direktiivide nõuetele, oma väärtpabereid Eestis lihtsustatud korras pakkuda. Ka suhtlus kolmandate riikidega on täpsemalt reguleeritud kui varem. Seejuures on finantsinspektsioonile antud konkreetsed õigused ja ülesanded lepinguriigi ja kolmandate riikide emitentide Eestis tegevuse üle järelevalve teostamisel. Seadus on üheks osaks Euroopa ühtse väärtpaberituru väljakujundamise tagamisel. Seaduse rakendamine ei too endaga kaasa olulisi muudatusi fiskaalpoliitikas.

57 poolhäälega võeti vastu valitsuse algatatud kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise ühendkonventsiooni ratifitseerimise seadus (684 SE), mille kohaselt r atifitseeritakse kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise ühendkonventsioon, mis on koostatud 5. septembril 1997 Viinis ja millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 5. jaanuaril 2001 Viinis. Seaduse eesmärk on konventsiooni jõustamine Eesti Vabariigi suhtes. Konventsiooni eesmärk on elanike ja keskkonna kaitsmine tsiviilvaldkondades tekkivate radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumakütuse käitlemisel tekkivate ohtude eest, rakendades selleks ohutu käitlemise põhimõtteid.

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud toote ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (702 SE);

valitsuse algatatud ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (699 SE ja 700 SE);

valitsuse algatatud loomakaitseseaduse, põllumajandusloomade aretuse seaduse ja loomatauditõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE).

Riigikogu lõpetas kaheksa eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud seaduse “2006. aasta riigieelarve” eelnõu (741 SE);

valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (740 SE);

valitsuse algatatud maagaasiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE);

valitsuse algatatud tuumaohutuse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (739 SE);

valitsuse algatatud Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 “Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse eelnõu (708 SE);

valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE);

valitsuse algatatud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 14, millega muudetakse konventsiooni kontrollsüsteemi, ratifitseerimise seaduse eelnõu (703 SE);

valitsuse algatatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja temaga liitunud isikkoosseisu ohutuse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (705 SE).

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele tuleva aasta riigieelarve, üldhariduskoolide finantseerimise ja töösuhete kohta. Välisminister Urmas Paet vastas küsimustele riikide kohustustest Euroopa Nõukogu ees ja ÜRO-s Eesti taktika kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Istung lõppes kell 18.40.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside