Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu liikmesriikide, Šveitsi ja Norra luure- ja julgeolekuteenistuste järelevalvega tegelevate parlamendikomisjonide konverentsist osavõtjad, tulnud kokku oma 5. konverentsile,

mis peeti 25. ja 26. mail Tallinnas, ja
 
mõistes, et ilma sise- ja välisjulgeolekuta ei saa tagada üksikisiku õiguste ja teiste demokraatlikke väärtuste kaitsmist;
 
tuletades meelde, et riikliku julgeoleku tagamisel ja salaluuremeetmete kasutamisel tuleb rangelt austada õigusriigi põhimõtteid ning riigi huvi oma julgeoleku kaitsmisel peab olema tasakaalus asjaomaste üksikisikute õigustesse sekkumise tõsidusega;
 
juhtides tähelepanu põhimõttele, et julgeolekuteenistuste kontroll ei saa olla ainult administratiivne, ja tõsiasjale, et asjaga seotud isikute algatusel läbiviidav kohtulik kontroll on piiratud olemusega;
 
rõhutades inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist tulenevaid põhimõtteid ning Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite suunavat rolli salajase järelevalve meetmete ja julgeolekuteenistuste kontrolli standardite väljatöötamisel;
 
seades eesmärgiks demokraatlike põhimõtete ühesuguse mõistmise edendamise ja tagamise,
 
deklareerivad järgmist:
 
1.      piisav õigusraamistik on esmane, kuid mitte ainus eeltingimus julgeolekuteenistuste demokraatliku kontrolli standardite saavutamisel;
 
2.      riikide parlamentide osakaal ei piirdu julgeolekuasutuste seaduslikkuse ja pädevuse aluseks olevate õiguseeskirjade heakskiitmisega.Julgeolekuteenistuste tegelik seaduslikkus tagatakse usaldusväärse, tõhusa ja hästitoimiva järelevalve abil;
 
3.      julgeolekuteenistuste välisel järelevalvel, mida võib läbi viia otseselt parlamendikomisjon või parlamendi ees aruandekohustuslik organ või sõltumatu ametiisik, nt ombudsmani institutsioon, on kindel roll üldsuse usalduse kujundamisel julgeolekuteenistuste vastu nii riigi kui Euroopa tasandil ning vastastikuse usalduse kujundamisel eri riikide julgeolekuteenistuste vahel;
 
4.      arvestades tagatiste prognoositavuse ja üksikisiku õiguste kaitse tähtsust kogu Euroopas ning tagamaks üldsuse usaldust Euroopa tasandil, tuleb väljendada ühiseid demokraatlikke väärtusi, kooskõlastada salajase järelevalve meetmete ja julgeolekuteenistuste demokraatliku järelevalve põhimõtted ning suurendada avalikkuse teadlikkust nimetatud tavade osas;
 
5.      järgmine konverents toimub 2010. aasta teisel poolel Brüsselis ja selle korraldaja on Belgia Senat.Kuuendal konverentsil arutatakse luure- ja julgeolekuteenistuste parlamentaarse järelevalve Euroopa eksperdikeskuse loomise ettepanekut.
 
Tagasiside