Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus esimese lugemise läbinud perevägivalla vastane eelnõu näeb ette Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise. Sellega luuakse raamistik naistevastase vägivalla ja perevägivalla ohvrite kaitsmiseks ja abistamiseks.

Valitsuse algatatud naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (475 SE) eesmärgiks on ka rahvusvaheline koostöö naistevastase vägivalla ja perevägivalla likvideerimiseks.

Konventsioon võeti vastu 7. aprillil 2011. aastal Istanbulis ning Eesti allkirjastas selle 2. detsembril 2014.

Eelnõu algataja esindaja justiitsminister Urmas Reinsalu selgitas, et konventsiooni ratifitseerimisega annab Eesti signaali nii Eesti sees kui ka teistele riikidele, et vägivald ei saa olla kunagi lahendus keerulistele inimsuhetele ega kultuurinorm.  Eriliselt taunitav peab tema sõnul olema vägivald, mis on suunatud laste vastu või laste juuresolekul.  

Juhtivkomisjoni nimel sõna võtnud Liisa Oviir selgitas, et viimase viie aasta jooksul on tõusnud perevägivalla juhtumite arv Eestis kahekordseks. Kuid komisjoni istungil eelnõud tutvustanud justiitsminister on seisukohal, et see ei tähenda, et ühiskond oleks muutunud vägivaldsemaks, vaid põhjuseks on pigem aktiivsem raporteerimine vägivallajuhtumitest.

Läbirääkimistel võttis sõna Henn Põlluaas Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tegi ettepaneku eelnõu 475 SE esimesel lugemisel tagasi lükata, kuid ettepanek ei leidnud toetust. Ettepaneku poolt hääletas 5 ja vastu 67 Riigikogu liiget.

Riigikogu lõpetas ühe eelnõu teise lugemise

Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (416 SE).

Politsei- ja piirivalveseadust täiendatakse õigusliku alusega riigipiiri valvamise korraldamise andmekogu KILP loomiseks. KILP on andmekogu, mille peamine eesmärk on luua riigi julgeoleku tagamiseks politseile võimekus jälgida reaalajas riigipiiril toimuvat. KILP vahendab eri ametiasutustelt, anduritelt, platvormidelt ja muudest allikatest saadud andmeid ja teavet. Infot vahetatakse turvaliste andmeedastus- ja teabekanalite kaudu PPA siseselt ning teiste ametiasutustega, et saavutada olukorrateadlikkus ning toetada reageerimisvõimet välispiiril. Eelnõuga luuakse ka rahvusvahelises organisatsioonis või tsiviilmissioonil osaleva politseiametniku teenistusastme ajutise ülendamise võimalus. Kehtiv kord seda ette ei näe.

Riigikogus läbis esimese lugemise veel üks eelnõu

Majanduskomisjoni algatatud liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE) laiendab tänast töötlemata ümarpuidu eriveole kehtestatud regulatsiooni teistele veoliikidele. Eelnõu kohaselt võib jagatava kauba erivedu teostada vastava määruse kehtestatud tingimustel, kui erivedu teostatakse Euro 5 või vähem saastatavasse euro heitgaasiklassi kuuluva vedukiga või autorongiga. Kusjuures autorongi koosseisus olevate sõidukite kõik teljed, välja arvatud juhttelg, peab olema varustatud paarisratastega ning autorongi tegelik mass ei tohi ületada seejuures kuueteljelisel autorongil 48 tonni ning seitsmeteljelisel või rohkemateljelisel 52 tonni. Erivedu toimuks tee omaniku määratud teevõrgul. Samuti võib tee omanik määrata eriveole täiendavad tingimused. Seletuskirjas märgitakse, et muudatusel on positiivne mõju maanteetranspordi sektorile, sest võimaldab suurendada vedude efektiivsust ja vastava majandusharu konkurentsivõimet.

Triibuliste nimekirjade seaduseelnõu langes menetlusest välja

Riigikogu liikmete Marianne Mikko, Jaanus Karilaidi, Erki Savisaare, Hardi Volmeri, Tanel Talve, Liisa Oviiri, Heljo Pikhofi, Dmitri Dmitrijevi, Kalvi Kõva, Toomas Jürgensteini, Inara Luigase, Barbi-Jenny Pilvre-Storgårdi, Eiki Nestori ja Toomas Vitsuti algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE) lükati põhiseaduskomisjoni ettepanekul tagasi. Ettepaneku poolt hääletas 48 ja vastu 16 Riigikogu liiget ning erapooletuid oli 1. Eelnõu langes menetlusest välja.

14 Riigikogu liikme algatatud eelnõu kohustab erakondi panema mehi ja naisi valimisnimekirjadesse vaheldumisi.

Eelnõu algatajate esindajana sõna võtnud Marianne Mikko rõhutas, et eelnõu tagab naiste ja meeste senisest tasakaalustatuma esindatuse valimisnimekirjades ja parandab seeläbi soolist tasakaalu otsustamistasandil. Mikko selgitas, et naiste osakaal Eesti parteides kasvab jõudsalt, kuid parteide juhtorganites ja tipp-poliitikas naiste osakaal viimasel kümnendil oluliselt kasvanud ei ole.

Juhtivkomisjoni nimel sõna võtnud Mart Nutt ütles, et Eestis toetab sookvoote sotsiaalministeeriumi andmetel 24 protsenti Eesti elanikest. Põhiseaduskomisjoni debatil osalejatest ei vaidlustanud Nuti sõnul keegi seda, et meeste ja naiste esindatus peaks olema üldjoontes võrdne. Küll aga olid komisjoni liikmed erineval arvamusel selles, kuidas seda tasakaalu poliitikas saavutada.

Läbirääkimistel võtsid sõna ja esitasid oma seisukohad fraktsioonide esindajad Mihhail Stalnuhhin, Igor Gräzin, Henn Põlluaas ja Monika Haukanõmm.  Enda nimel võttis sõna Tiina Kangro.

Riigikogu võttis vastu ühe otsuse

Riigikogu võttis 78 poolthäälega vastu õiguskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine” (473 SE), millega määratakse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmeteks Riigikogu liikmed Raivo Aeg ja Kalle Laanet.

Parlamentaarse ühiskontrolli töörühma ülesandeks on teostada poliitilist järelevalvet Europoli tegevuse üle tema ülesannete täitmisel ning arutleda Europoli tegevuste, eelarve ning ülesehitusega seotud küsimuste üle. Töörühm esitab Euroopa Parlamendile ja liikmesriikide parlamentidele kokkuvõtlikke järeldusi Europoli tegevuse üle poliitilise järelevalve teostamise kohta. Lisaks sellele konsulteeritakse töörühmaga Europoli mitmeaastast programmi, mille võtab vastu Europoli haldusnõukogu.

Riigikogu istungi alguses andis ametivande Riigikogu liige Sven Sester.

Istungi stenogramm 

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Eva Vahur
631 6592, 53300619
mailto:[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside