Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Homme 17. juunil kell 14.00-16.00 toimub Riigikogu Valges saalis sotsiaalkomisjoni avalik istung teemal „Rahvastiku tervise arengukava 2008-2020“. Ettekandega esineb sotsiaalminister Maret Maripuu. Ajakirjanikud on oodatud.

Arengukava üldeesmärgiks on tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu.

 „Hoolimata sellest, et viimased aastad on näidanud positiivset suundumust – sündimus on tõusnud, eluiga on pikenenud -, ei pruugi see tendents iseenesest jätkuda. Iga inimene, riik, omavalitsus, kolmas sektor peab rahva tervise nimel pingutama,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof.

Arengukava koostajad osutavad, et paraku suureneb koos eluea pikenemisega ka krooniliste haiguste põdejate hulk. Ühe hiljutise uuringu järgi piirab haigus neist 87% igapäevategevusi. Kogu rahvastikust hindas 2006. aastal oma terviseseisundit heaks või pigem heaks veidi üle poole ning oma eluviise tervislikeks vaid veidi üle kolmandiku inimestest.

Suurimat haiguskoormust põhjustavaks haigusrühmaks on südame-veresoonkonna haigused, mille tekkimisel mängib väga suurt rolli iga inimese tervisekäitumine – toitumine, alkoholi tarvitamine, suitsetamine ja füüsiline aktiivsus. Eesti eripäraks on neisse haigustesse jäämine ja suremine suhteliselt varases eas. Samadele tendentsidele ka teiste haigusrühmade puhul viitab tõsiasi, et enam kui pool kogu rahvastiku haiguskoormusest langeb Eestis produktiivses eas inimeste vanuses 20–64 eluaastat arvele.

Arengukavas on eraldi välja toodud viis temaatilist valdkonda, mis kajastavad sotsiaalse sidususe ja võrdsete võimaluste suurendamist, lastele tervisliku ja turvalise arengu tagamist, tervist toetava keskkonna kujundamist, tervislike eluviiside soodustamist ning tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse kindlustamist.

Arengukava väljatöötamises on osalenud erinevate töörühmade ning avalike arutelude kaudu suur hulk inimesi erinevatest rahvusvahelistest organisatsioonidest, ministeeriumidest, maavalitsustest, kohalikest omavalitsustest, mittetulundusühingutest, erasektorist ning erinevatest sidus-, siht- ja huvirühmadest.

Rahvastiku tervise arengukavaga on võimalik tutvuda aadressil: http://www.sm.ee/est/pages/index.html

Täiendav informatsioon: sotsiaalkomisjoni nõunik Elin Heinvee, telefon 631 6491

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside