Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskomisjon otsustas täna viie poolt ja kahe vastuhäälega saata solvavaid ja vaenu õhutavaid internetikommentaare piirav eelnõu täiskogu ette muudetud kujul. Esimesel lugemisel on eelnõu kolmapäeval 15. veebruaril.

Eelnõusse tehtud muudatusega näidatakse ära need karistusseadustiku konkreetsed paragrahvid ja kuriteod, mille puhul on võimalik teha üksikpäringut. Muudatuse kohaselt võib üksikpäringuid teha juhul, kui on ähvardatud, solvatud või laimatud riigi- ja kohtuvõimu esindajaid või rahvusvaheliselt kaitstud isikuid või kui teotatud on Eesti või välisriigi sümbolit (vastavalt karistusseadustiku §-le 120, 245, 247, 249, 275 ja 305).

Samuti on päringuid õigus teha alaealiste vastu suunatud kuritegude korral, milleks on lapsporno valmistamine ja võimaldamine, lapseealiste seksuaalne ahvatlemine ja alaealiste vägivalla eksponeerimine (vastavalt karistusseadustiku §-le 178-180); arvutikuritegude korral, milleks on arvutivõrgu ühenduste kahjustamine, arvutiviiruse levitamine ning arvuti, arvutisüsteemi ja arvutivõrgu ebaseaduslik kasutamine (vastavalt karistusseadustiku §-le 206-208 ja 217 lg 1).

Päringuid on võimalik teha ka saladuste avaldamise korral, mille alla käivad sõnumisaladuste rikkumine, kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuste hoidmise kohutusse rikkumine, saladuse hoidmise kohustuse rikkumine, ärisalauduse avaldamine ja emitendi väärpaberitega sooritatud tehingud (vastavalt karistusseadustiku §-le 156, 157, 3231 , 377, 398).

Muudatus viidi sisse vastavalt õiguskantsleri ettepanekule, kes pidas vajalikuks täpsustada neid karistusseadustiku sätteid, mille alusel võib sideettevõtjale või infoühiskonna teenuse osutajale üksikpäringuid esitada.

Justiitsministeeriumi poolt on esitatud eelnõule ka uus ja põhjalikum seletuskiri.

Algselt pidanuks valitsus esitatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE) olema esimesel lugemisel 25. jaanuaril, kuid õiguskomisjon võttis eelnõu täiskogu päevakorrast välja, et viia eelnõu teksti vajalikud muudatused.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside