Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon arutas oma tänasel (kell 14 alanud)  istungil valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine” eelnõu (90 OE) ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse § 40² täiendamise seaduse eelnõu (95 SE)  ning otsustas viia eelnõudesse muudatused, mis tagavad protsessi õiguspärasuse ja Riigikogu suurema osaluse kogu otsustusprotsessis.
 
„Riigikogu rahanduskomisjonis jõuti koostöös rahandusministeeriumiga kokkuleppele, et kõikide abi taotlevate riikide abipaketid saadetakse Eesti poolse heakskiidu saamiseks Riigikogule, mis tähendab, et kõik põhimõttelised otsused tehakse parlamendis. See vastab igati meie põhiseadusele, mille kohaselt otsustab riigile varaliste kohustuste võtmise Riigikogu,“ ütles rahanduskomisjoni esimees Sven Sester.

Eelnõule (90 SE) tehtud muudatuse kohaselt peab Riigikogu heaks kiitma memorandumi, mis on aluseks liikmesriigile abi andmisele. EFSFi raamlepingu järgi on liikmesriikidele antava finantsabi peamine vorm EFSFi poolt liikmesriigile antav laen. Laenu aluseks olevas majanduspoliitilises memorandumis lepitakse euroala liikmesriikide ja finantsabi saava liikmesriigi vahel kokku detailne kõikehõlmav majanduspoliitiline programm, mille täitmine on laenu saamise eelduseks. Eelnõu (90 OE) uue redaktsiooni kohaselt esitab valitsus selle memorandumi kavandi heakskiitmiseks Riigikogule.
 
Nimetatud memorandumi muudatused ja muud memorandumid ning nende muudatused esitab valitsus arvamuse saamiseks Riigikogu EL asjade komisjonile.
 
Rahanduskomisjoni poolt täna eelnõule (95 SE) tehtud muudatused võimaldavad anda riigigarantiid ka EL liikmeriigile või juriidilisele isikule, milles enamik osalusest kuulub EL liikmesriikidele. Samuti annab eelnõu Riigikogule õiguse kohustada valitsust taotlema Riigikogult täiendavaid volitusi või arvamuse esitamist Riigikogu antud garantiiga seotud otsuste tegemiseks.
 
Eelnõude menetlemine jätkub täna toimuvail täiendavail istungeil. Esimene täiendav istung algab kell 17, teine tund aega pealt esimest täiendavat istungit ja kolmas täiendav istung poolteist tundi peale teist täiendavat istungit.
 
Rahanduskomisjon koguneb täna uuesti pool tundi peale teise täiendava istungi lõppu, et arutada eelnõule (90 OE) esitatud muudatusettepanekuid.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside