Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon saatis täiskokku esimesele lugemisele valitsuse algatatud riigivaraseaduse eelnõu (437 SE) ja otsustas eelnõu esimese lugemise lõpetada. Eelnõu on täiskogus 13 mail.
 

Uus seadus asendab varasema riigivaraseaduse, mis võeti vastu 1995. aastal ja on mitmes valdkonnas puudulik ega kajasta selle aja jooksul toimunud muutusi.

Seaduse eesmärk on senise riigivaraseaduse rohkem kui kümme aastat kestnud rakendamisel ilmnenud puuduste kõrvaldamine, regulatsiooni vastavusse viimine õiguskeskkonna ja ka infotehnoloogia üldise arenguga.

Eelnõu erineb senisest riigivaraseadusest eelkõige reguleerimisala ulatuse poolest, käsitledes lisaks riigi omandis oleva vara valitsemisele ka riigi osaluste valitsemist ehk riigi osalemist aktsionäri, osaniku, asutaja või liikmena äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes.

Olulise muudatusena loobutakse eelnõu kohaselt riigivara registrist, mille kandeid praegu tunnustatakse omandiõigust tõendavaina. Eelnõu kohaselt kujundatakse riigivara register ümber riigi kinnisvararegistriks (kinnisvaraportaaliks), millel ei oleks enam õiguslikku tähendust, vaid mis koondaks ja muudaks avalikult kättesaadavaks riigi põhiregistrite – kinnistusraamatu, maakatastri ja ehitusregistri andmestiku riigivara osas ning täiendavalt registreeriks riigivara valitsejate sõlmitud kinnisasja kasutamisega seonduvad lepingud. Muudatus toob kaasa suurema tsentraliseeritud kontrolli riigi kinnisvara valitsemise üle ja samas detsentraliseerib vallasvara valitsemist, jättes selle senisest rohkem valitsejate endi vastutusele.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside