Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni avaliku istungi vastu oli elav huvi.

Riigikogu probleemkomisjoni HIV/AIDSi ja narkomaania ennetustegevuse tõhustamiseks tutvus poliitikauuringute keskus Praxis poolt läbi viidud uuringu tulemustega.

Probleemkomisjoni aseesimees Nelli Kalikova märkis istungit avades: ”Selle uuringu näol on tegemist vaatega olukorrale kõrvalt ja kõrvalt vaade on objektiivne”. Uuringu eesmärgiks oli analüüsida viimaste aastate HIV/AIDSi ennetustegevust Eestis ja hinnata, kas rakendatud riiklikud meetmed ja otsused on loonud parimad eeldused efektiivsemaks ja tulemuslikumaks ennetustegevuseks ja HIV/AIDSi epideemia pidurdamiseks. Uuringu tegid Maris Jesse, Kadi Viik ja Ruta Kruuda. Uuringus toodi välja mitmed probleemsed valdkonnad HIV/AIDSi ennetustegevuses:

1) vastutajatel puudub otsustusõigus,

2) erinev aruandlussüsteem, nt. Global Fundi (GF) ja riiklikes programmides,

3) Sotsiaalministeerium ja Tervise Arengu Instituut ei saa mõjutada teiste ministeeriumide tegevusprioriteete,

4) puudub kindel liider HIV vastases võitluses (ka suur kaadrivoolavus),

5) muret tekitav on HIV positiivsete arvu kasv, seda eriti just tüdrukute hulgas, millega on kaasnenud ka HIV positiivsete rasedate arvu kasv,

6) isikuandmete kasutamise võimalus puudub, mis loob võimaluse topeltregist­ree­rimiseks, samuti on teada, et HIV positiivse ema laps vajab pidevat järelevalvet ja ravi 18 kuud,

7) jätkusuutlikkus, seni rahastamine toetub doonoritele, kuid pole teada, mis saab kui GF lõpetab Eestis,

8) küsitav on tervishoiu süsteemi valmisolek ravimaks HIV positiivseid.

Uuringu tulemusel tehti soovitused Riigikogule:

1) taasluua Vabariigi Valitsuse tasandil ennetustegevuse koordineerimise- ja aruandlusmehhanism,

2) jälgida, kas kinnitatud narkostrateegia on rahastatud 2005 aasta riigieelarves,

3) võtta juhtroll isikustatud andmete kogumise probleemi lahendamisel epideemia peatamiseks.

Avalikul istungil osalesid terve rea ühiskondlike organi­sat­sioo­nide esindajad: MTÜ AIDSi Ennetuskeskus, ESPO (ühendab inimesi, kes on nakatunud HIV-isse, ei tarvita narkootikume ja kes elavad Eestis), MTÜ Convictus, Assotsiatsioon Anti-AIDS, MTÜ Lapsevanemad Narkomaania vastu ja esindajad Haridus- ja Teadusministeeriumist, Sotsiaalministeeriumist, Tervise Arengu Instituudist, Tervishoiuametist ja Maailma Tervishoiuorganisatsioonist.

Et kohaletulnute ring oli lai, siis esitati palju küsimusi. Tekkis arutelu ettekandes väljatoodud probleemide üle, nagu MTÜ-de rahastamine, jätkusuutlik tegutsemine, ja tegijate professionaalsus. Küsimusele, mis puudutas vastutusliini paikapanemist vastas Maris Jesse: ”Epideemia peatamiseks on vajalik, et poliitiline tasand võtab selle endale eesmärgiks, nii, nagu seda oli Euroopa Liiduga liitumine. Kõikidel ministeeriumidel olid oma ülesanded ja neist anti Valitsuse ees aru.” Kuigi uuringus toodi välja mitmeid probleeme ja vajakajäämisi tõdes Ruta Kruuda oma kokkuvõtvas sõnavõtus: ”Kuigi me tõime välja mitmeid probleeme, mis esinevad HIV/AIDSi ennetustegevuses, me tõdesime, et laiem struktuur on paigas ja me teame, mida tegema peame. GF on andnud meile lisaaega.”

Lisainfo: Heidi Barot, probleemkomisjoni nõunik, 6316493

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside