Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kiitis heaks otsuse moodustada uurimiskomisjon, mis hakkab tuvastama võimalikke korruptsiooniriske riigile kuuluvas aktsiaseltsis Tallinna Sadam ning selgitab välja, kas omanikujärelevalve ettevõttes on olnud seaduslik ja tõhus.

52 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine AS Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja sellelaadsete juhtumite tulevikus vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks” (88 OE) kohaselt kuuluvad uurimiskomisjoni Andres Anvelt, Jaanus Karilaid, Siim Kiisler, Henn Põlluaas, Valdo Randpere ja Artur Talvik. Komisjon esitab oma lõpparuande Riigikogule ja avalikkusele hiljemalt 1. maiks 2016.

Läbirääkimistel võtsid sõna Jaanus Karilaid, Ken-Marti Vaher, Martin Helme ja Valdo Randpere.

Otsuse poolt hääletas 91 saadikut, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud kemikaaliseaduse eelnõu (72 SE) teise lugemise. Eelnõuga ette nähtud muudatused puudutavad eelkõige suurõnnetuse ohuga ettevõtet ja lõhkeainete lähteaineid sisaldavate tooteid käitlevaid ettevõtjaid. Eelnõu ei puuduta otseselt tavaisikuid. Enamik eelnõus olevaid nõudeid kehtivad ka praegu ning sisuliselt uusi nõudeid käesoleva eelnõuga ei kaasne.

Riigikogu ei võtnud vastu Vabaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsust “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (50 OE), millega taheti valitsusele teha ettepanek algatada kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis loob vastastikuste kindlustusseltside tegevuseks vajaliku regulatsiooni ning tagab muudatuste jõustumise 2016. aasta 1. jaanuariks.

Läbirääkimistel võttis sõna Jüri Adams.

Otsuse poolt hääletas 36 saadikut, vastu oli 2 ja erapooletuid oli 3. Otsus vajanuks vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 poolthäält.

Riigikogu ei võtnud vastu Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsust “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (86 OE), mille eesmärgiks oli maksta riigieelarvest aastatel 2016-2020 põllumajandustootjatele üleminekutoetust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1307/2013 artiklis 37 lubatud maksimaalses määras. Eesti põllumeestele tähendaks riigieelarvest makstava üleminekutoetuse Euroopa Liidu lubatud maksimaalses mahus välja maksmine täiendavat 92 miljonit eurot.

Läbirääkimistel võtsid sõna Külliki Kübarsepp, Mart Helme, Ivari Padar ja Martin Repinski.

Otsuse poolt hääletas 38 saadikut, vastu oli 4 ja erapooletuid oli 3. Otsus vajanuks vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 poolthäält.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (51 SE) esimese lugemise. Eelnõu eesmärgiks on tõhustada meetmeid, mis tagavad telefoni-, mobiiltelefoni- ja lühinumbri numeratsiooni efektiivsema kasutamise. Eelnõu näeb ette olukorra lahendamise, kus numeratsioon on kasutusele võtmata või seda kasutatakse ebaefektiivselt, sealhulgas näiteks ka eritariifsete kõnede petuskeemide korraldamiseks. Eelnõuga muudetakse jälitus- või julgeolekuasutuse tsentraalse jälgimisseadme abil teostatud toimingute kohta kogutavate logifailide säilitamise aega seniselt 5-lt aastalt 10-le aastale.

Eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks on 5. november.

Riigikogu lükkas tagasi Vabaerakonna fraktsiooni esitatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 34 täiendamise seaduse (49 SE), mis nägi ette kohalike omavalitsuse valimistel valimisnimekirjade pikkusele ülempiiri seadmist. Kuna omavalitsustes on volikogude suurused erinevad, tehti ettepanek seada ülempiir sõltuvusse volikogu kohtade arvust. Algatajad leidsid, et mõistlik on seada piiriks mandaatide kahekordne arv.

Läbirääkimistel võtsid sõna Jüri Adams ja Priit Toobal.

Seaduseelnõu juhtivkomisjoniks olnud põhiseaduskomisjon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Põhiseaduskomisjoni ettepaneku poolt hääletas 47 saadikut, vastu oli 15 ja erapooletuid oli 1.

Riigikogu lõpetas Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Kalle Laaneti, Maire Aunaste, Rein Ratase, Toomas Kivimägi, Urve Tiiduse ja Jevgeni Ossinovski esitatud jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seaduse eelnõu (56 SE) esimese lugemise. Eelnõu eesmärgiks on anda väikesaarte kogukondadele võimalus kaasa rääkida jahipidamise korraldamisel ning viia regulatsioon kooskõlla ajalooliste traditsioonide ja loodusressursside säästliku kasutamise põhimõtetega. Erisuste andmisega väikesaarte kogukondadele soovitakse suurendada väljavaateid tundliku loodusrikkuse säilimiseks, loodusressursside heaperemehelikuks kasutamiseks, kogukonnasiseste kontrollmehhanismide käivitamiseks.

Eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks on 10. november

Istungi stenogramm: http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201510271000

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside