Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu neli seadust:

71 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (823 SE), mis loob ehitiste kaasomanikele lihtsustatud korra selleks, et kaasomanikud saaksid lahendada kinnistamist takistavad vaidlused. Seadus muudab selgemaks ka ehitiste vallasasjakäibe lõppemist sätestavad seadusesätted.

66 poolthäälega (6 vastu, 2 erapooletut) võeti vastu valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seadus (843 SE), mis määratleb kaitseväelase riidevarustuse mõiste. Seaduse kohaselt moodustub riidevarustus vormiriietusest, eririidevarustusest, eraldusmärkidest, vooditarvikutest ja lisariidevarustusest.

58 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse sotsiaalkindlustuse kokkuleppe ratifitseerimise seadus (860 SE). Euroopa Liidu sotsiaalkindlustusskeemide koordineerimine kujutab endast õigusaktide riikidevahelist rakendamist eesmärgiga säilitada liidu piires liikuvatele töötajatele varem omandatud sotsiaalkindlustusõigused ning vältida isiku tööelu jooksul ühest liikmesriigist teise siirdumise tõttu halvemasse olukorda sattumist võrreldes ühes-samas liikmesriigis elanud ja töötanud isikuga. Üldreeglina tuleb ühes liikmesriigis määratud hüvitisi sellel liikmesriigil isikule välja maksta ka siis, kui isik asub tööle mõnda teise liikmesriiki. Kokkuleppe peamine mõju on õigusselgus.

59 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Ülemaailmse Postiliidu 23. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seadus (849 SE). Ülemaailmne Postiliit on 1874. aastal asutatud rahvusvaheline organisatsioon, mille liikmeteks on 190 riiki. UPU koordineerib postioperaatorite ülemaailmset koostööd, kehtestab reegleid rahvusvaheliste postiteenuste osutamisele ning annab soovitusi rahvusvaheliste postiteenuste mahtude suurendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks. Seaduse kaudse mõjuna võib käsitleda postikonventsiooni lõppmaksete süsteemi muutusega tõenäoliselt kaasnevat rahvusvaheliste postiteenuste hinnatõusu. Hinnatõusu põhjendatuse otsustab vastavalt postiseadusele sideamet.

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (829 SE). Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi ettepaneku teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 6 poolt, 64 vastu;

valitsuse algatatud mõõteseaduse, riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (852 SE).

Juhtivkomisjoni ettepanekul katkestati valitsuse algatatud eluruumide erastamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (856 SE) teine lugemine.

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (874 SE);

valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (859 SE);

valitsuse algatatud halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (857 SE);

valitsuse algatatud lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga ning selle protokollidega ühinemise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (865 SE).

Riigikogu infotunnis vastas sotsiaalminister Jaak Aab küsimustele sotsiaalministri valitsemisala, tööpuuduse leevendamise, töötajate esindajate õiguste ja pensionäride olukorra kohta. Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastas küsimustele põllumajandustoetuste ja põllumajandusministri valitsemisala kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside