Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon ja väliskomisjon arutasid oma tänasel ühisistungil Balil eelmise aasta detsembris toimunud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osapoolte konverentsi 13. istungjärgu ja selle Kyoto protokolli osapoolte kohtumise 3. istungjärgu tulemusi.

 

Komisjonide ühisistungil oli kõne all nii Kyoto protokolli rakendusperiood 2008-2012, Kyoto protokolli järgne periood peale 2012. aastat  kui ka kliimamuutustega seotud energeetika- ja julgeolekuküsimused laiemalt.

Arutelul tõdeti, et Bali konverentsil kõne all olnud tulevikustsenaariumid kliimamuutustega võitlemise ja nendega kohanemise vallas puudutavad mitmeid poliitikavaldkondi nagu energeetika-, majandus- ja julgeolekupoliitika. Ühisistungil osalejate hinnangul peab süsinikumahuka energiakasutuse vähendamine olema ka Eesti prioriteediks.

Komisjonide liikmed rõhutasid, et rahvusvahelistele kliima-teemalistele kohtumistele eel peaksid valitsus ja Riigikogu vastavad komisjonid tegema tihedamat koostööd Eesti seisukohtade väljakujundamiseks.  

Bali konverentsi tulemustest andsid komisjonidele ülevaate Bali kliimakonverentsist osavõtnud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise koostöö ja kalanduse asekantsler Allan Gromov. Bali protsessi välispoliitilist mõõdet aitasid avada välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna energeetika ja keskkonnabüroo direktor Mati Murd ning Euroopa Liidu osakonna 2. büroo lauaülem Keit Parts.

Bali kliimakonverentsil leppisid konventsiooni osapooled kokku uue leppe peamised prioriteedid, milleks on kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine, kliimamuutuste tagajärgedega kohanemine, keskkonnasõbraliku tehnoloogia arendamine ja kõigile kättesaadavaks tegemine ning vajalike tegevuste rakendamiseks rahastamise korraldamine.

Bali konverentsi üheks tulemuseks on läbirääkimiste tempo kiirenemine järgneval kahel aastal – 2008. aasta lõpus toimuval Poznani konverentsil on kavas hinnata tehtud edusamme ja 2009. aasta lõpus toimuval Kopenhaageni konverentsil jõuda kokkuleppele pärast 2012. aastat kehtima hakkava leppe lõpliku teksti kohta.

Vt lisaks ÜRO kliimamuutuste konverentsi kohta keskkonnakomisjoni 15.01.2008 istungi protokolli ning Bali konverentsi veebilehte.

Lähem informatsioon: keskkonnakomisjoni nõunik-sekretariaadi juhataja Eda Pärtel-Reis, tel 631 6581.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside