Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ei toetanud umbusaldusavaldust keskkonnaminister Villu Reiljanile. Umbusalduse avaldamist pooldasid 39 saadikut. Umbusaldamiseks oleks olnud vaja vähemalt 51 häält. Umbusaldusavalduse esitas tänase istungi algul Marko Pomerants 32 allakirjutanud Res Publica ja Isamaaliidu fraktsiooni saadiku nimel.

Riigikogu võttis vastu kolm seadust:

77 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja vangistusseaduse muutmise seadus (749 SE), mis annab vanglas kinni peetavatele isikutele võimaluse tõendada vanglas viibimise ajal oma isikut kinnipidamise õiendiga. Seaduse kohaselt ei pea vanglas viibival kinnipeetaval olema isikutunnistust ega reisidokumenti. Riigil kaob kohustus väljastada pikemaajalist vanglakaristust kandvale isikule vanglas viibimise aja jooksul korduvalt isikutunnistus selle kehtivusaja lõppemise või andmete muutumise tõttu.

69 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitleva Rotterdami konventsiooniga ühinemise seadus (796 SE). Konventsiooni eesmärk on edendada konventsiooniosaliste jagatud vastutust, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ohtlike kemikaalide võimaliku kahjuliku mõju eest, tõhustada ohtlike kemikaalide keskkonnaohutut kasutamist, hõlbustada nimetatud kemikaalide kohta käiva teabe vahetust ning kehtestada nende kemikaalide impordi ja ekspordi suhtes riigisisene otsustamismenetlus ning edastada asjakohased otsused konventsiooniosalistele.

73 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seadus (798 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on jagada maksustamisõigusi riikide vahel, hoida ära diskrimineerivat maksustamist ning tõkestada maksudest kõrvalehoidumist; seeläbi soodustavad lepingud rahvusvahelisi investeeringuid ning riikidevahelist kaubandust, samuti inimeste ja tehnika vaba liikumist.

Riigikogu lõpetas Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE) teise lugemise. Res Publica fraktsiooni ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada ei leidnud toetust: 32 poolt, 51 vastu.

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud postiseaduse eelnõu (815 SE);

valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE). Res Publica fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, mis ei leidnud toetust: 17 poolt, 41 vastu;

valitsuse algatatud Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi muudetud põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (822 SE);

valitsuse algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE).

* * *

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi Riigikogu liikme Peeter Kreitzbergi algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (802 SE). Hääletustulemus: 44 poolt, 17 vastu, 11 erapooletut.

49 poolthäälega (29 vastu) lükati esimesel lugemisel tagasi ka Res Publica fraktsiooni poolt esitatud Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõu (789 OE).

* * *

Riigikogu infotunnis vastas justiitsminister Rein Lang vastas küsimustele omavalitsuste korruptsiooni, õiguskorra, kriminaalmenetluse ja omandireformialuste seaduse kohta. Kultuuriminister Raivo Palmaru vastas küsimustele kultuuri investeeringute ja ajakirjanduse poliitilise tsensuuri kohta. Rahandusminister Aivar Sõerd vastas küsimusele hinnatõusu kompenseerimise kohta.

Istung lõppes kell 19.21.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside