Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon toetas presidendi poolt välja kuulutamata jäetud nn hilisümberasujate vara puudutava seaduse vastuvõtmist muutmata kujul. Selle otsuse poolt hääletas 6 ja vastu 4 põhiseaduskomisjoni liiget.
 
Põhiline arutelu komisjonis keskendus küsimusele, kas Saksa riigi poolt erinevate seaduste alusel makstud hüvitisi nimetatud isikute grupile saab vaadelda kompensatsioonina ORAS-e mõttes ning missugused võimalused on vara tagastamist vaidlustaval poolel saada andmeid Saksa arhiividest vara võimaliku kompenseerimise kohta. Seaduse taas vastuvõtmist vastustavate komisjoni liikmete hinnangul on niisugused võimalused enam kui piiratud.
 
Vabariigi President leidis seadust välja kuulutamata jättes, et selles puudub õiguslik regulatsioon ümberasunute varaga seonduvate praktiliste küsimuste lahendmaiseks ja seadus ei loo volitusnormi Vabariigi Valitsusele vajalike rakendusaktide kehtestamiseks olukorras, kus seni kehtivad õigusaktid ei ole rakendatavad.
 
Kõnealune seadusega tunnistatakse kehtetuks Eesti omandireformi aluste seaduse § 7 lg 3, mille kohaselt lahendatakse Saksamaale hilisümberasujate vara tagastamise või kompenseerimise taotlused riikidevahelise kokkuleppega.
 
Seadus sätestab samuti, et õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohalikud komisjonid vaatavad üheksa kuu jooksul alates käesoleva seaduse jõustumisest omal algatusel läbi kõik õigusvastaselt võõrandatud vara kohta esitatud avaldused, mis jäeti läbi vaatamata ORAS §7 lg 3 tõttu.
 
Seadusega soovitakse luua õiguslik alus õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisele või kompenseerimisele ORAS § 7 lõikega 3 hõlmatud isikutele, kes vastavad ORASe üldpõhimõtetele ning kelle omandireformi õigussubjektsus on aastaid olnud vaidluse objektiks.
 
Riigikohus tunnistas 28. oktoobril 2002 ORAS § 7 lõike 3 vastuolus olevaks põhiseadusest tuleneva õigusselguse põhimõttega, kohustades Riigikogu vastuolu põhiseadusega kõrvaldama. Kuna Riigikogu ei ole kõnealust regulatsiooni muutnud, langetas Riigikohus 12. aprillil 2006 uue otsuse, millega tunnistas Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks. See otsus jõustub 12. oktoobril 2006 tingimusel, et Riigikogu ise ei ole selleks ajaks kõnealust sätet muutnud või kehtetuks tunnistanud.
 
Riigikogu täiskogu langetab otsuse Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse suhtes uuesti kolmapäeval 27. septembril.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside