Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse üheksa eelnõu.

Valitsuse 11. mail algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõuga (22 SE) viiakse sisse rida muudatusi. Füüsilisel isikul lihtsustub mitteärilise otstarbega kauba deklareerimine. Eelnõu kohaselt võib füüsiline isik mittekaubanduslikku kaupa, st isiklikuks otstarbeks, alati deklareerida lihtsustatud tollideklaratsiooniga olenemata kauba väärtusest või kaalust. Samuti antakse tollile õigus tuvastada kas kauba puhul on tegemist võltsinguga. Seaduse tasemel kehtestatakse TIR-märkmike kasutamise loa andmine ja kehtetuks tunnistamise kord. TIR (Transport International par Route) märkmik on tollidokument, mis hõlbustab tolliprotseduure riigi piiride ületamisel. Eelnõu annab tolliametniku vormiriietuse ja eraldusmärkide küsimuste üle otsustamise rahandusministri ning maksu- ja tolliameti peadirektori pädevusse. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 11. mail algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõuga (23 SE) võetakse täielikult üle EL-i merestrateegia raamdirektiiv. See sätestab liikmesriigi kohustuse koostada merestrateegia, mille eesmärgiks on mereala hea seisundi saavutamine. Eesti merenduspoliitika aastateks 2012–2020 alusel koostab keskkonnaministeerium merestrateegia, mis saab 2012. aastal kinnitatud merenduspoliitika osaks. Selle üks eesmärk on merekeskkonna seisundi parandamine. Merestrateegia koostamise käigus tehakse esialgne mereala seisundi hindamine ning määratletakse mereala hea keskkonnaseisund ja keskkonnaalased sihid. Merestrateegiat ajakohastatakse iga kuue aasta järel selle kinnitamisest arvates. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Kultuurikomisjoni 11. mail esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (24 OE) näeb nimetada nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Igor Gräzin, Aadu Must ja Mark Soosaar. Samuti näeb eelnõu ette nimetada nõukogu liikmeteks rahvusraamatukogu töövaldkondade tunnustatud asjatundjad Jüri Järs ja Priit Pirsko. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Kultuurikomisjoni 11. mail esitatud Riigikogu otsuse “Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (25 OE) näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Maire Aunaste, Mart Helme ja Laine Randjärv. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Väliskomisjoni esitatud 11. mail esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (26 OE) näeb ette nimetada delegatsiooni juhiks Helir-Valdor Seeder, delegatsiooni juhi asetäitjaks Aadu Must ja liikmeteks Krista Aru, Monika Haukanõmm, Olga Ivanova, Viktoria Ladõnskaja, Toomas Kivimägi, Aivar Kokk, Mihhail Korb, Valeri Korb, Heljo Pikhof ja Rainer Vakra. Balti Assamblee (BA) moodustati kui konsultatiivne ja koordineeriv institutsioon ühist huvi pakkuvate küsimuste ja projektide arutamiseks. BA seisukohad esitatakse Balti riikide parlamentidele ja valitsustele ning rahvusvahelistele ja regionaalsetele organisatsioonidele pöördumiste, ettepanekute ja soovituste näol. BA tööorganid on istungjärk, presiidium, komisjonid ja sekretariaat. BA on moodustanud viis komisjoni: majandus-, energeetika- ja innovatsioonikomisjon, haridus-, teadus- ja kultuurikomisjon; loodusvarade- ja keskkonnakomisjon, õigus- ja julgeolekukomisjon ning heaolukomisjon. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Väliskomisjoni 11. mail esitatud Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (27 OE) näeb ette nimetada delegatsiooni juhiks Hannes Hanso ja liikmeteks Eerik-Niiles Kross ning Mailis Reps. Asendusliikmed on Raivo Aeg, Mart Helme ja Andres Herkel. ENPA täiskogu käib koos neli korda aastas – jaanuaris, aprillis, juunis ja septembris. Olulisemad dokumendid on õiguslikult siduvad kokkulepped ja konventsioonid ning soovitused liikmesriikide valitsustele põhilistes ühiskonnaküsimustes. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Väliskomisjoni 11. mail esitatud Riigikogu otsuse “Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (28 OE) näeb ette nimetada delegatsiooni juhiks Mart Nutt ja liikmeteks Külliki Kübarsepp ning Mati Raidma. Asendusliikmed on Uno Kaskpeit, Jaanus Marrandi ja Toomas Vitsut. OSCE PA tegevuse peaeesmärgiks on liikmesriikide suurem kaasamine Euroopa poliitika- ja julgeolekuküsimuste lahendamisele, tõhustamaks tsiviilkontrolli sõjaliste küsimuste üle ja tõstmaks parlamendisaadikute vastutust ja mõjujõudu. Assamblee võtab vastu resolutsioone soovitustega liikmesmaadele OSCE kriteeriumite täitmiseks, esindab OSCE parlamendisaadikute kollektiivset häält ja parlamentaarset diplomaatiat, omab laiahaardelist valimiste vaatlemise programmi. Tähtsaks osaks OSCE töös on vaatlejate delegatsioonide lähetamine liikmesriikide valimistele, et jälgida valimiste läbiviimise vastavust seadustele ja demokraatia traditsioonidele. Vaatlustulemuste kohta koostatakse detailsed raportid. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Väliskomisjoni 11. mail esitatud Riigikogu otsuse “Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (29 OE) näeb ette nimetada delegatsiooni juhiks Ants Laaneots ja liikmeteks Marko Mihkelson ning Kadri Simson. Asendusliige on Marianne Mikko. NATO PA Eesti delegatsiooni eesmärgid on kaitsta Eesti välispoliitilisi huve, osaleda aktiivselt assamblee üritustel ja komisjonide töös, tagada Eesti julgeolekupoliitika seisukohtade kaitsmine ja Eesti kohustuste täitmine NATO-s. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Väliskomisjoni 11. mail esitatud Riigikogu otsuse “Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (30 OE) näeb ette nimetada delegatsiooni juhiks Imre Sooäär ja liikmeks Henn Põlluaas. VLPA (inglise keeles Parliamentary Assembly – Union for Mediterranean) tegevuse peaeesmärgiks on toetada 1995. aastal Barcelonas sõlmitud partnerlust, mis hõlmab Euroopa Liidu ja Vahemere-äärsete riikide vahelist koostööd poliitika, majanduse ja kultuuri valdkondades. VLPA aitab kaasa protsessi nähtavuse ja läbipaistvuse suurendamisele ning Euroopa Liidu ja Vahemeremaade partnerluse lähendamisele üldsuse huvidele ja ootustele. Assamblee täiendab Barcelona protsessi teiste institutsioonide tegevust. VLPA läbivateks teemadeks on olnud eelkõige Lähis-Ida probleemile lahenduse otsimine ja assamblee võimalik roll selles protsessis. Samuti oli jätkuvalt päevakorras inimõiguste alane dialoog ja demokraatia edendamine Vahemere lõunakalda riikides ning kultuuride vaheline dialoog ja migratsioonipoliitika. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

[email protected]

 

 

 

 

Tagasiside