Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse neli eelnõu.

Õiguskomisjoni 29. mail algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE).

Eelnõu loob Eesti ühiskonnale ohtliku välismaalase pagulasseisundi kehtetuks tunnistamise ning välja- või tagasisaatmise võimaluse, kui pagulasseisundi saanud välismaalast on karistatud tahtliku isikuvastase, alaealisevastase, narkootikumidega seotud või üldohtliku kuriteo, väljapressimise või esimese astme kuriteo eest vangistusega.

Kehtiva seaduse kohaselt on võimalik pagulasseisund kehtetuks tunnistada, kui on põhjendatud alus pidada välismaalast ohtlikuks riigi julgeolekule või välismaalase suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus esimese astme kuriteos. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Õiguskomisjoni 29. mail esitatud Riigikogu otsuse “Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine” eelnõu (473 SE).

Eelnõu näeb ette nimetada Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmeteks Riigikogu liikmed Raivo Aeg ja Kalle Laanet.

ELi määruse kohaselt on parlamentaarse ühiskontrolli töörühma ülesandeks teha poliitilist järelevalvet Europoli tegevuse üle tema ülesannete täitmisel ning arutada Europoli tegevuste, eelarve ning ülesehitusega seotud küsimusi. Töörühm koostab kokkuvõtlikke järeldusi Europoli tegevuse üle poliitilise järelevalve teostamise kohta ning esitab need Euroopa Parlamendile ja liikmesriikide parlamentidele. Lisaks konsulteeritakse töörühmaga Europoli mitmeaastase programmi, mille võtab vastu Europoli haldusnõukogu. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Valitsuse 29. mail algatatud Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (474 SE).

Eelnõuga kiidetakse heaks rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) ja selle lisade 2015. aasta muudatused. Konventsioon reguleerib rahvusvahelist raudteeliiklust, sealhulgas on kehtestatud vagunite ja infrastruktuuri kasutamise, samuti kaupade ja reisijateveo ühtsed eeskirjad. Muudatused on täpsustava iseloomuga, aidates kaasa konventsiooni paindlikumale toimimisele. Näiteks lühendatakse organisatsiooni eelarveperioodi seniselt 6 aastalt 3 aastale. Sellega seoses lühendatakse ka liikmemaksu arvestusperioodi, mis võimaldab tulusid paremini planeerida ning eelarvet täpsemalt koostada. Viimastel aastatel on Eesti liikmemaksu suurus jäänud vahemikku 5648-8940 Šveitsi franki aastas. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 29. mail algatatud naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (475 SE).

Konventsioon võeti vastu 7. aprillil 2011. aastal Istanbulis ning Eesti allkirjastas selle 2. detsembril 2014. Istanbuli konventsiooni peamine eesmärk on kaitsta naisi vägivalla kõigi vormide eest.

Istanbuli konventsiooniga luuakse õiguslikest ja poliitilistest meetmetest koosnev laiaulatuslik raamistik naistevastase vägivalla ja perevägivalla ohvrite kaitsmiseks ja abistamiseks. Konventsiooni lähenemise kohaselt ei ole peres toimuv vägivald pere siseasi, vaid ühiskondlik probleem, millega tegelemine peab olema riiklik prioriteet. Konventsioon käsitleb mitmesuguseid meetmeid alates andmete kogumisest ja teadlikkuse suurendamisest kuni naiste vastu suunatud vägivalla eri vorme kriminaliseerivate õiguslike meetmeteni. Konventsioon hõlmab kuriteoohvrite kaitset ja tugiteenuste osutamist puudutavaid meetmeid ning käsitleb soolist vägivalda seoses varjupaiga ja rändega. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside