Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kolm eelnõu.

Valitsuse 9. oktoobril algatatud maaparandusseaduse eelnõu (524 SE).

Eelnõu uuendab terviklikult maaparanduse regulatsiooni. Arvestades vajalike muudatuste rohkust on välja töötatud uus seadus. Maaparandus koosneb üldistanuna kahest osast: uute maaparandussüsteemide ehitamisest ja olemasolevate maaparandussüsteemide korrashoidmisest, seda on arvestatud ka eelnõu ülesehituses. Kavandatud regulatsiooni rakendamise tulemusel paraneb eeskätt maaparandussüsteemide toimimisvõime. Seletuskirjas märgitakse, et ilma toimivate maaparandussüsteemideta oleks 50 protsenti Eesti maatulundusmaast liigniiske ja selle kasutamine raskendatud.

Eelnõu olulisemad muudatused puudutavad maaparanduses tegutseva ettevõtja heaks töötava vastutava spetsialisti kvalifikatsiooni ja vastutust. Neile kehtestatakse iga viie aasta tagant täienduskoolituse kohustus. Kehtivas seaduses on vastutava spetsialisti roll pigem ettevõtja nõustamine, aga see peaks olema sisulisem. Sellest tulenevalt nähakse ette, et spetsialist teeb ja kontrollib või juhib ja vastutab tehtu eest. Samuti ei tohi ta olla mitme ettevõtja vastutav spetsialist, kui tema töökoormus ei võimalda töökohustusi nõuetekohaselt täita. See peaks viima ehitusprojektide kvaliteedi paranemisele.

Eelnõuga muudetakse maaparandushoiu ja ka maaparandusühistu regulatsiooni, mille kohaselt ei ole maaparandusühistud enam mittetulundusühingud, vaid eraõiguslikud juriidilised isikud. Maaparandussüsteemi omanikele ühistu asutamisprintsiibis muudatust ei toimunud. Ka ühistu kui eraõiguslik juriidiline isik asutatakse nende omanike otsuse alusel, kelle omandis on üle ühe kolmandiku maaparandussüsteemi maa-alast või üle ühe kolmandiku ühistu tegevuspiirkonnas asuva maaparandussüsteemi ühise eesvoolu pikkusest. Maaparandusühistuid oli 2016 seisuga 196.

Maaparandussüsteemide toimimise tagamiseks nähakse ette eesvoolu kaitsevöönd. Eesvoolude nõuetekohane toimimine on eelduseks kogu maaparandussüsteemi toimimisele. Kaitsevööndis ei tohi rajada istandust, kõrghaljastust ja püsivat piirdeaeda ning tõkestada juurdepääsu eesvoolule ja selle rajatisele. Samuti ei tohi muud ehitist ehitada ilma põllumajandusameti kooskõlastuse või loata. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni 9. oktoobril algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE).

Kehtivate seaduste järgi ei saa kohalike omavalitsuste volikogude, Riigikogu, Euroopa Parlamendi valimistel kandideerida üksnes isik, kes on kuriteos süüdi mõistetud ja kannab reaalset vanglakaristust. Sealhulgas tingimisi vanglakaristus ja eelnev karistatus kandideerimist ei takista.

Eelnõu näeb ette lõpetata ebaeetiline olukord, kus süüdi mõistetud või kehtiva ametialase kuriteo karistusega isikul on võimalik kandideerida. Seletuskirjas märgitakse, et kandideerimisõiguse piiramine ohjeldab ja ennetab korruptsiooni. Ei ole mõistlik lasta inimest valitavasse võimuorganisse juhul, kui ta on varastanud või võtnud altkäemaksu. Paratamatult on üle Eesti ilmnenud juhtumeid, kus omavalitsuselt varastanud isik kandideerib uuesti. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 9. oktoobril algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE).

Eelnõu näeb ette suurendada KredEx kaudu riigi garanteeritavate ettevõtlus- ja elamumajanduslaenude tagatislepingute lubatud kogusummat ehk piirmäära. Ettevõtluslaenude puhul tõuseb lubatud tagatislepingute kogusumma 160 miljonilt eurolt 220 miljonini ning elamumajanduslaenude puhul 96 miljonilt eurolt 170 miljonini. Sellega võimaldatakse jätkata laenude garanteerimist kuni 2022. aastani prognoositud mahus. Muudatus lihtsustab peamiselt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu kapitalile. Samuti võimaldab muudatus jätkata eluaseme soetamiseks või elamistingimuste parandamiseks, näiteks korteriühistute või renoveerimislaenude võetavate laenude käendamist. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside