Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse 15 eelnõu ja kaks kollektiivset pöördumist

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 20. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete käibemaksu langetamiseks 5-le protsendile” eelnõu (272 OE).

Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek langetada 5-le protsendile toidukaupade (välja arvatud alkohol) käibemaks. Samuti tehakse ettepanek langetada 5-le protsendile ravimite käibemaks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 20. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele vähendada kohtutäituritel sissenõude summast sõltuvaid põhitasu määrasid poole võrra” eelnõu (273 OE).

Seletuskirjas märgitakse, et erinevad maksutõusud ja ka planeeritav automaks paneb inimestele veelgi suurema maksukoormuse ning ilmselgelt ei suuda kõik oma rahalisi kohustusi täita.

Selgituskirjas märgitakse, et teatavasti järgneb sellele kohtutee, kus võlgnikelt hakkavad rahalisi vahendeid sisse nõudma kohtutäiturid, kes saavad vastavalt Kohtutäiturite seaduse § 35 järgi sissenõude summast sõltuvat põhitasu. Arvestades seda on ilmselge, et kohtutäiturite sissetulekud suurenevad hüppeliselt, mis ei ole aga õiglane ja proportsionaalne taotletud eesmärgiga. Lähtudes eelmärgitust tuleb vähendada Kohtutäiturite seaduse § 35 toodud kohtutäiturite põhitasu määrasi poole võrra. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 20. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele valmistada ette ja taastada sõjaväestatud piirivalve eraldi ametina” eelnõu (274 OE).

Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek koostada ja esitada Riigikogule eelnõu taastada sõjaväestatud piirivalve eraldi ametina koos kriisi- ja sõjaaja ülesannete määratlemise ning vajalike reservüksuste loomise ja varustuse hankimisega. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 20. septembril esitatud Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele sisekaitsereservi loomise kohta siseministeeriumi valitsemisalas” eelnõu (275 OE).

Seletuskirjas märgitakse, et sisekaitsereserv on vajalik selleks, et Politsei- ja Piirivalveamet ning Päästeamet suudaksid oma riigikaitseülesandeid täita ka kriisi- ja sõjaajal. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 20. septembril algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse  muutmise seaduse eelnõu (276 SE).

Eelnõuga muudetakse Vabariigi Valitsuse seadust selliselt, et on tagatud Vabariigi Valituse liikmete osas julgeolekukontroll kogu riigisaladuse loa kehtivuse perioodi jooksul. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 20. septembril esitatud Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele langetada vähiravimite käibemaksumäära” eelnõu (277 OE).

Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek alandada vähktõve ja muude pahaloomuliste kasvajate raviks mõeldud ravimite käibemaksumäära 5%-le, nii eraisikutele kui ka juriidilistele isikutele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 20. septembril esitatud Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada Liiklusseaduse muutmine eesmärgiga lubada liikluses pikemad ja suurema täismassiga veosed, tõstmaks seeläbi maanteetranspordi efektiivsust” eelnõu (278 OE).

Seletuskirjas märgitakse, et transpordi- ja logistikasektor on juba mõnda aega juhtinud tähelepanu vajadusele lubada Eesti teedele pikemad ja suurema täismassiga autorongid. Muudatus võimaldab leevendada veokijuhtide puudust sektoris. Lisaks eelnimetatule annab selliste sõidukite kasutamise seadustamine kasu põllu- ja metsasektorile ning transpordi valdkonnale üldisemalt. Ettepaneku rakendamine ning Liiklusseaduse muutmine parandab maanteetranspordi kuluefektiivsust ning mõjutab positiivselt ka kaupade transpordikulu lõpptarbijale. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 20. septembril esitatud Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks” eelnõu (279 OE).

Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek koostada ja esitada Riigikogule põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus, millega kehtestada ukraina sõjapagulaste lastele Eestis õppimisel õppekeeleks ukraina keel. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 20. septembril esitatud Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele prokuratuuri üle teenistusliku järelevalve teostamise tõhustamiseks” eelnõu (280 OE).

Eelnõu eesmärgiks on kohustada valitsust viima seadusandlusesse sisse õigus Justiitsministeeriumil teostada prokuratuuri üle teenistuslikku järelevalvet ilma kitsendavate piiranguteta ja laiendada distsiplinaarmenetluse algatamiseks taotluse esitamise õigust omavate isikute ringi. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 20. septembril esitatud Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele teha ettevalmistused referendumi korraldamiseks seonduvalt seksuaalkasvatuse lubatavusega koolides ja lasteaedades” eelnõu (281 OE).

Seletuskirjas märgitakse, et referendumi korraldamine kõnealuses küsimuses on seda olulisem, et Eesti Vabariigis ei ole juba 20 aastat pakutud rahvale ühtegi võimalust rahvahääletusel osaledes riigielu küsimuste otsustamisel kaasa rääkida. Otsuse eelnõuga kohustatakse valitsust alustama referendumi korraldamiseks ettevalmistustöid. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 20. septembril esitatud Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele ajutise kaitse saanud inimeste toetamise paketi välja töötamiseks” eelnõu (282 OE).

Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek ajutise kaitse saanud inimeste toetamise paketi välja töötamiseks.

Seletuskirjas põhjendatakse ettepanekut, et ajutist ja rahvusvahelist kaitset, millega kaasnevad kõik Eesti püsielanike sotsiaaltagatised, on Eestis hetkeseisuga saanud 41 tuhat Ukraina kodanikku. Nende suhtarv meie rahvastikust on üks maailma suurimaid kui mitte kõige suurem. Neist üle 41 tuhandest isikust teame vaid nende sugu ja vanust. Teadmata on isegi rahvus, ehkki see on Ukraina passis kirjas. Puudub teadmine kaitse saanud isikute Eestis ja Eestist väljapoole liikumise, Eestis töötamise ja terviseseisundi, edasiste kavatsuste jms kohta. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 20. septembril esitatud Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti rahva sündivuse suurendamiseks” eelnõu (283 OE).

Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek koostada ja esitada Riigikogule meetmete pakett, mis tagaks eesti rahva sündivuse suurenemise taastetasemeni. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 20. septembril algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE).

Eelnõu eesmärk on piirata Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kes ei oma Eesti elamisluba, omandada Eesti territooriumil kinnisasja Ukrainas toimuva agressioonisõja ajal. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Isamaa fraktsiooni 21. septembril esitatud Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada õigusaktide eelnõud, millega tagatakse koolivõrgu kujundamise arusaadavus ja etteplaneeritus” eelnõu (285 OE).

Eelnõuga tehakse valitsusele ülesandeks töötada välja niisugused õigusaktid, mis annaksid omavalitsustele, kuhu jäävad hajaasustusega piirkonnad, kindlustunde, et suudetakse vajalikke väikekoole alles hoida. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 20. septembril algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE).

Kehtivas seaduses on toiduainete (sh. kartul, puu- ja köögivili) käibemaksu määr 20%. Eelnõu näeb ette toiduainete hinnatõusu pidurdamiseks langetada käibemaksumäära 5%-le. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse kaks kollektiivset pöördumist.

Menetlusse võeti Kristi Rüütli algatatud kollektiivne pöördumine „Ilutulestiku laskmine ainult aastavahetusel!“  ja edastati see menetlemiseks majanduskomisjonile.

Menetlusse võeti Gerdo Jõesaare algatatud kollektiivne pöördumine „Tarvastu paisjärve veetaseme langetamise lõpetamine ja järve säilimine“  ja edastati see menetlemiseks keskkonnakomisjonile.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

 

 

 

 

Tagasiside