Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti eelnõu Vabariigi Valitsuse seaduse muutmiseks

Valitsuse 22. mail algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (216 SE).

Muudatusega korraldatakse Keskkonnaministeerium ümber Kliimaministeeriumiks, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandus- ja Infotehnoloogiaministeeriumiks ning Maaeluministeerium Regionaalministeeriumiks, Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonda puudutavad ülesanded lähevad Rahandusministeeriumilt üle Regionaalministeeriumile ning Sotsiaalministeeriumi töö- ja sotsiaalvaldkonda puudutavad ülesanded Majandus- ja Infotehnoloogiaministeeriumile ja ligipääsetavuse koordineerimine Regionaalministeeriumile. Sellest tulenevalt muudetakse ka ministeeriumide valitsemisala ülesandeid ja valitsusasutuste alluvust. Lisaks läheb praegu Sotsiaalministeeriumi hallatav asutus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus üle Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse. Sellega seoses ei ole vaja muuta VVSi, kuid tuleb muuta seadusi, kus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on nimetatud Sotsiaalministeeriumi hallatava asutusena.

Ministeeriumide ümberkorraldused on kavandatud jõustuma 2023. aasta 1. juulil. Lisaks käesolevale eelnõule muudetakse selleks kuupäevaks 2023. aasta eelarve (menetletakse eraldi eelnõuna, kuna sellele kohalduvad eraldi menetlusreeglid vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele).

Seletuskirjas märgitakse, et kõiki üleminekuga seotud tegevusi 1. juuliks 2023 ellu viia ei jõua. Näiteks ei ole nii kiires ajakavas võimalik kolida inimesi uutele ühistele pindadele, viia ühistele alustele üle kõik tehnoloogilised arendused, selgitada välja uutele ministeeriumidele vajalikud kompetentsid ja määrata kindlaks uus struktuur. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikohtu esimehe Villu Kõve 22. mail esitatud Riigikogu otsuse „Vahur-Peeter Liini Riigikohtu liikmeks nimetamine” eelnõu (213 OE).

Eelnõu näeb ette nimetada Vahur-Peeter Liin Riigikohtu liikmeks alates 2. oktoobrist 2023.

Riigikohtu esimees Villu Kõve märgib kaaskirjas, et lisaks pikaajalisele teenistuskäigule kohtusüsteemis on Vahur-Peeter Liin panustanud märkimisväärselt ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppetöösse, täites seal alates 2009. aastast õppeülesandeid tsiviilkohtumenetluse ja tööõiguse valdkonnas. Ta on osalenud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaannete koostamisel. V-P. Liin on kogenud ja tunnustatud jurist, kelle senine pikaajaline ning mitmekülgne töökogemus kohtusüsteemis ja Tartu Ülikooli õppejõuna võimaldab tal oluliselt panustada Riigikohtu tsiviilkolleegiumi töösse ja Eesti tsiviilõiguse edasiarendamisse. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 22. mail algatatud 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE).

Eelnõu on koostatud kooskõlas riigieelarve seadusega. Vastavalt nimetatud seadusele võib Vabariigi Valitsus riigieelarve muutmiseks kulude kogumahtu muutmata algatada mitte hiljem kui kaks kuud enne eelarveaasta lõppu riigieelarve muutmise seaduse eelnõu.

2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise ettepanekud kajastavad kahte liiki muudatusi: ministeeriumite ümberkorraldustest tulenevad ettepanekud, mis on seotud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega ning valitsemisaladelt saabunud ettepanekud eelarve muudatusteks, mis esitati Rahandusministeeriumile 2023. a aprillis.

Seletuskirjas märgitakse, et ministeeriumite ümberkorraldamisega muutub tõhusamaks rollijaotus ja teabevahetus strateegiliste eesmärkide täitmisega seotud valitsusasutuste vahel, mis võimaldab terviklikumat poliitikalahenduste pakkumist ja suurendab valitsemisalade vahelist sünergiat. Ministeeriumide ümberkorraldamine lähtub ka riigireformi üldisemast põhimõttest, milleks on dubleerimise vähendamine riigiametites ning avaliku teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine. Ümberkorraldamine toetab samuti riigieelarve kulude ülevaatamist ning kokkuhoiukohtade leidmist.

2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu on üles ehitatud lähtudes 2023. aasta riigieelarve seaduse struktuurist ning kajastatud on ainult muutuvaid riigieelarve tulude, kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute eelarveid. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 22. mail algatatud tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE).

Eelnõuga muudetakse kohalike omavalitsuste üksustele (KOV) tulumaksu eraldamise põhimõtteid.  Suurendatakse 2024. a residendist füüsilise isiku riiklikult pensionilt eraldatavat tulumaksu 2,5%-ni ja vähendades samal ajal muust maksustatavast tulust, välja arvatud kohustuslik ja täiendav kogumispension ning vara võõrandamisest saadud kasult eraldatavat tulumaksu 11,89%-ni.

Seletuskirjas märgitakse, et muudatusega suureneb vähem tulukate KOV-ide tulumaksu laekumine ja samavõrra väheneb tulukamate KOV-ide tulumaksu laekumine, mis tähendab eeldatava tulumaksu laekumise aastase kasvu vähenemist. Kokku hakkab KOV-dele muudatuse tulemusena tulumaksust laekuma vähem 8,3 miljonit eurot, mille võrra suurendatakse vähem tulukamate KOV-ide tasandusfondi laekumist. Muudatus aitab vähendada regionaalset mahajäämust. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 22. mail algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE).

Eelnõuga eemaldatakse MTÜ Slava Ukraini nende juriidiliste isikute hulgast, millele annetuste ja kingituste tegemisel ei pea residendist juriidiline isik tulumaksu maksma. MTÜ Slava Ukraini asendatakse MTÜga Ukraina eest. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu liikmete Martin Helme, Kert Kingo ja Helle-Moonika Helme 22. mail algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE). 

Eelnõu näeb ette suurendada töötaja isikliku sõiduauto hüvitise maksuvaba piirmäära. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu liikmete Helle-Moonika Helme, Mart Helme ja Kalle Grünthali 22. mail algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE).

Eelnõuga muudetakse käibemaksuseaduse § 15 lõiget l ning vähendatakse käibemaksu standardmäära, mille suurus on praegu 20%. Teatud kaupadele ja teenustele kehtivaid vähendatud määrasid (9% ja 5%) eelnõuga ei muudeta. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu juhatus registreeris Züleyxa Izmailova Eesti 200 fraktsiooni liikmeks. Samuti kinnitati Juku-Kalle Raidi lahkumine maaelukomisjoni liikme kohalt ja asumine väliskomisjoni liikme kohale ning Züleyxa Izmailova asumine maaelukomisjoni liikme kohale.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside